Mis ter gedachtenis van Mgr. Javier Echevarria

Mis ter gedachtenis van Mgr. Javier Echevarria op zaterdag 17 december

Actualiteit in België
Opus Dei - Mis ter gedachtenis van Mgr. Javier Echevarria

De Sint-Jakob-op-Koudenbergkerk te Brussel was op zaterdag 17 december afgeladen vol. Velen – waaronder hele families – waren er bijeengekomen uit verschillende streken van ons land en uit Luxemburg om deel te nemen aan een mis die opgedragen werd voor Mgr. Javier Echevarría, de bisschop-prelaat van het Opus Dei, die op 12 december overleed te Rome.

De viering begon met de lezing van een telegram van paus Franciscus aan Mgr. Fernando Ocáriz, de auxiliair vicaris van de Prelatuur, naar aanleiding van het overlijden van de prelaat.

De H. Mis werd voorgegaan door Mgr. Emmanuel Cabello, regionaal vicaris van de prelatuur voor België en Luxemburg. Verschillende priesters concelebreerden met hem.

Ziehier enkele fragmenten uit zijn homilie:

Dierbare broers en zussen,

“Op 12 december heeft het Opus Dei niet enkel een ervaren en geïnspireerd leider verloren. Het heeft ook een Vader verloren die zijn zonen en dochters zeer nabij was. Velen onder ons hebben de diepe affectie van de Vader voor elkeen mogen ervaren. Wij voelen ons verweesd en we zijn bedroefd, een serene droefheid, doordrongen van een grote innerlijke vrede (…).”

“(…) het geloof zet onze droefheid om in dankgebeden aan God voor het vruchtbare leven van Mgr. Echevarría. Datzelfde geloof versterkt onze overtuiging dat de Heer hem de eeuwige beloning al heeft verleend.”

“Mgr. Echevarría was de opvolger van de heilige Josemaría Escrivá en van de zalige Alvaro del Portillo. Het is niet gemakkelijk de opvolger van twee heiligen te zijn, vooral niet als een van de twee behoort tot de kleine groep van grote stichters die een stempel gedrukt hebben op de geschiedenis van de Kerk.”

“Mgr. Echevarría was zich zeer wel bewust van wat deze opvolging betekende. Hij besefte dat zijn rol aan het hoofd van het Werk er niet in bestond de originaliteit te zoeken. Hij wou niet vernieuwen maar zich een goede en trouwe beheerder tonen van de ontvangen erfenis (…).”

“De trouwe en loyale beheerder neemt geen genoegen met op eentonige wijze een boodschap en opdrachten uit het verleden te herhalen. In de parabel van de talenten looft Jezus niet degene die het gekregen talent in de grond verborgen heeft, maar degene die erin geslaagd is te vermenigvuldigen wat hij ontvangen heeft. Javier Echevarría heeft de gekregen gaven vrucht doen dragen. Hij heeft zich niet in zijn bureau teruggetrokken om het Opus Dei te beheren van zijn werktafel uit. Hij heeft zoals zijn voorgangers en zoals zoveel andere goede herders – denken we maar aan de laatste pausen – de pelgrimsstaf genomen en de wereld doorkruist om zijn zonen en dochters te helpen nieuwe wegen te banen in hun apostolaat, om de boodschap van de universele roeping tot heiligheid uit te dragen naar de vier windstreken van de wereld.”

“Ondanks zijn leeftijd en zijn gezondheid die achteruitging – hij was nog maar pas aan zijn rug geopereerd – heeft de Vader zich uitgesloofd zonder maat, in dienst van de Kerk. In oktober jongstleden heeft hij nog een reis ondernomen naar Finland en Estland om er de gelovigen van het Opus Dei en vele andere mensen te ontmoeten, om hen te bemoedigen in hun apostolisch werk.”

“Nog onlangs stuurde hij naar alle gebieden van het Opus Dei richtlijnen voor het verdiepen van onze inspanningen voor de evangelisatie, gericht op de figuur van Christus, in volle trouw aan de geest van onze stichter, naar de aanwijzingen van paus Franciscus, en tegelijkertijd met aandacht voor de verandering in de mentaliteit en van de gevoeligheden van onze tijd.”

“Naar aanleiding hiervan, herinnerde Mgr. Echevarría er ons met de woorden van de heilige Josemaría aan dat zoals de identiteit van een persoon blijft in de loop van de verschillende fasen van zijn groei – kindheid, adolescentie, volwassenheid,... – zo ziet men een evolutie in onze ontwikkeling: anders zouden wij een dode realiteit zijn. De substantie, de essentie, de geest veranderen niet, maar de manieren van zeggen en handelen, altijd oud en nieuw, altijd heilig, evolueren. Op 84 jarige leeftijd spoorde Mgr. Echevarría ons aan, met een immer jonge geest en een kloppend hart, om blijk te geven van initiatief en van edelmoedigheid bij de confrontatie met de uitdagingen van onze tijd.”

(…)

“Vanuit de hemel bidt de Vader nu voor onze trouw, opdat jullie en ik verenigd blijven met de Kerk, met de paus, met de leer van Christus, trouw aan onze roeping in het huwelijk of het celibaat. Wanneer op onze weg twijfel of ontmoediging ons overvallen, kunnen we erop rekenen dat wij de Vader als bemiddelaar hebben in de hemel. Hij heeft ons een buitengewoon voorbeeld van trouw gegeven. Onze-Lieve-Vrouw heeft hem in haar verblijf opgenomen de dag van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe. Moge zij ons op de weg naar Bethlehem begeleiden opdat wij het Goddelijk Kind zouden ontvangen zoals zij dat gedaan heeft, en zoals ook de Vader gedaan heeft.”