“Broederschap tussen mensen van alle landen en culturen”

Paus Franciscus spreekt tijdens zijn toespraak voor het Urbi et Orbi zijn wens tot broederschap uit, “tussen mensen van alle landen en culturen. Broederschap tussen mensen met verschillende ideeën, die elkaar kunnen respecteren en naar elkaar kunnen luisteren.”

Opus Dei - “Broederschap tussen mensen van alle landen en culturen”

Dierbare broeders en zusters, zalig kerstfeest.

Aan u, gelovigen uit Rome aan u, pelgrims en aan u allen die vanuit de hele wereld toekijken herhaal ik de blijde boodschap van Bethlehem: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft” (Lk 2:14).

Zoals de herders, die als eersten naar de grot kwamen verwondert ons het teken dat God ons heeft gegeven: “een pasgeboren kind, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe” (Lk 2:12). In stilte knielen wij en aanbidden wij Hem.

En wat zegt ons dat Kindje, voor ons geboren uit de maagd Maria? Wat is de universele kerstboodschap? Het zegt ons dat God de goede Vader is en dat wij allen broeders en zusters zijn.

Die waarheid staat aan de basis van de christelijke visie op de mensheid. Zonder de broederschap die Jezus Christus ons gegeven heeft schieten onze inspanningen voor een rechtvaardiger wereld tekort en blijven ook de beste plannen en projecten zielloos en leeg.

Vandaar dat mijn kerstwens een wens om broederschap is.

Broederschap tussen mensen van alle landen en culturen.

Broederschap tussen mensen met verschillende ideeën, die elkaar kunnen respecteren en naar elkaar kunnen luisteren.

Broederschap tussen mensen van verschillende godsdiensten. Jezus is gekomen om het gelaat van God te tonen aan eenieder die Hem zoekt.

En het gelaat van God heeft zich geopenbaard in een menselijk gezicht. Hij is niet verschenen in een engel, maar in een mens geboren op een bepaald moment op een bepaalde plaats. En zo laat de Zoon van God met zijn vleeswording zien, dat de verlossing plaatsvindt door liefde en acceptatie, door het respect voor onze beperkte menselijkheid die wij allen delen in een grote variëteit aan volkeren, talen en culturen. Toch zijn wij allen broeders en zusters in onze menselijkheid!

De verschillen tussen ons zijn niet schadelijk of gevaarlijk, maar een bron van rijkdom. Evenals een kunstenaar die een mozaïek maakt: het is beter om tegeltjes in vele kleuren dan slechts weinig kleuren te hebben!

De ervaring binnen onze gezinnen leert het ons: Als broers en zusters verschillen wij van elkaar, we kunnen niet altijd met elkaar overweg, maar er is een onbreekbare band die ons verenigt en de liefde van onze ouders helpt ons om elkaar lief te hebben. Datzelfde geldt ook voor de familie van de mensheid, maar hier is God de 'ouder', de basis en de kracht van onze broederschap.

Moge deze kerst ons de broederschapsband laten hervinden die ons als mensen verenigt en die alle volkeren verbindt. Mogen Israëliërs en Palestijnen de dialoog weer aangaan en de reis naar de vrede beginnen, dat een eind kan maken aan een conflict dat al meer dan 70 jaar lang het land verscheurt, dat door God gekozen is om zijn liefdevol gelaat te tonen.

Moge het Kindje Jezus maken dat het dierbare en zo gekwelde Syrië de broederschap weer vindt na de lange oorlogsjaren. Moge de internationale gemeenschap zich inzetten voor een politieke oplossing die verdeeldheid en partijbelangen opzijzet, zodat het Syrische volk, met name zij die hun land moesten verlaten om elders toevlucht te zoeken, weer in vrede in eigen land kan wonen.

Ik denk aan Jemen in de hoop dat het door de internationale gemeenschap bereikte bestand eindelijk verlichting brengt voor de vele kinderen en voor de door oorlog en gebrek uitgeputte bevolkingsgroepen.

Ik denk ook aan Afrika, waar miljoenen mensen verdreven zijn die humanitaire hulpen voedselzekerheid nodig hebben. Moge het goddelijk Kind, de Vredevorst, de legers het zwijgen opleggen opdat een nieuwe broederschap ontstaat in heel het continent en moge hij de inspanningen zegenen van hen die zich inzetten voor verzoening op politiek en sociaal terrein.

Moge Kerstmis de banden aanhalen die het Koreaanse schiereiland verenigen opdat de ingeslagen weg van toenadering verder gevolgd wordt en er gezamenlijke oplossingen komen die allen voorspoed en welzijn brengen.

Moge in deze tijd van zegening Venezuela de eendracht hervinden, opdat allen gebroederlijk samenwerken om het land te ontwikkelen en de zwakste groepen in de samenleving bij te staan.

Moge de geboorte van de Heer verlichting brengen aan het dierbare Oekraïne, dat verlangt naar een blijvende vrede, die maar niet komt. Alleen met een vrede die de rechten van alle groepen respecteert kan het land herstellen van het leed en weer waardige leefomstandigheden voor zijn inwoners scheppen. Ik sta dicht bij de christelijke gemeenschappen in die regio en ik bid dat ze broederschaps- en vriendschapsbanden kunnen smeden.

Mogen de inwoners van het dierbare Nicaragua weer broeders worden, zodat verdeeldheid en tweedracht niet overwinnen, maar iedereen zich inzet voor verzoening om samen de toekomst van het land gestalte te geven.

Ik wil ook de volkeren noemen die lijden onder ideologische, culturele en economische kolonisatie, wier vrijheid en identiteit aangetast worden en die lijden onder honger en gebrek aan onderwijs en gezondheidszorg.

Bijzondere aandacht voor onze broeders en zusters die kerst in moeilijke of zelfs vijandige omstandigheden vieren, vooral daar waar de christelijke gemeenschap een minderheid vormt die kwetsbaar is of niet gerespecteerd wordt. Moge de Heer hun, en alle minderheden, geven dat ze in vrede kunnen leven en dat hun rechten erkend worden, met name de vrijheid van godsdienst.

Moge het kleine Kind, dat we vandaag in de kribbe zien liggen, in de koude van de nacht, alle kinderen op aarde beschermen en alle kwetsbaren, weerlozen en verworpenen. Moge de geboorte van de Verlosser ons allen vrede en troost brengen en mogen wij, de liefde voelend van de ene hemelse Vader weer als broeders en zusters samen gaan leven!

De zegen Urbi et Orbi

Na de kersttoespraak bad de paus samen met de bijeen gestroomde gelovigen het Engel des Heren en sprak hij de kerstzegen voor 'Stad en Wereld' - 'Urbi et Orbi' - uit.

Mogen de heilige apostelen Petrus en Paulus, wier macht en gezag wij uitoefenen, zelf voor ons bidden tot de Heer. Amen.

Door de gebeden en de verdiensten van de heilige Maria, altijd maagd, van de heilige aartsengel Michaël, de heilige Johannes de Doper en de heilige apostelen Petrus en Paulus en alle heiligen, moge de almachtige God zich over u ontfermen, al uw zonden vergeven en moge Jezus Christus u geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

Moge de barmhartige Heer u kwijtschelding, vrijspraak en vergeving van al uw zonden de ruimte van een ware en vruchtbare boetedoening een altijd boetvaardig harten verbetering van leven de genade en wijsheid van de Heilige Geest en uiterste volharding in goede werken geven. Amen.

En moge dan de zegen van de almachtige God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op u nederdalen en daar altijd blijven. Amen.