Bescherming van de minderjarigen

Volgens de laatste normen uitgevaardigd door de paus, presenteert deze pagina de universele richtlijnen, opgesteld door de prelaat van het Opus Dei, evenals het door de regionaal vicaris voor België goedgekeurde onderzoeksprotocol. Deze beschikking versterkt de maatregelen die eerder ingevoerd zijn door de bisschoppen en de religieuze oversten van België. Hieronder leest u hoe u contact kunt opnemen met de coördinator voor de bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen.

Samenvatting

- Richtlijnen van de prelaat

- Protocol voor het opvolgen van meldingen in de regio België

- Informatie en aanspreekpunt

Richtlijnen van de Prelaat

Op 22 februari 2020 publiceerde de prelaat van het Opus Dei Richtlijnen die een aanpassing vormen van de normen uitgevaardigd door de paus aan de pastorale realiteit van de Prelatuur, namelijk: Linee Guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, van 26 maart 2019; motu proprio Vos estis lux mundi, van 7 mei 2019.

De maatregelen en de procedures in deze richtlijnen zijn bedoeld om bij te dragen aan een omgeving die respectvol en bewust omgaat met de rechten en de noden van minderjarigen en kwetsbare personen. Zo kan men het risico op uitbuiting, seksueel misbruik en slechte behandeling voorkomen bij elke activiteit in het apostolaat van de Prelatuur. Deze richtlijnen zijn daarom bedoeld voor alle gelovigen van de Prelatuur, maar ook voor de personen die op een of andere manier meewerken aan haar apostolische en christelijk vormende initiatieven.

Protocol voor het opvolgen van meldingen in de regio België

Overeenkomstig de bepalingen van nr. 27 van de richtlijnen van de prelaat, en in overeenstemming met de normen die van kracht zijn in de Kerk en in de Belgische wetgeving, heeft de regionaal Vicaris van het Opus Dei in België op 11 februari 2021 een nieuw Protocol voor de behandeling van meldingen en andere informatie in verband met misbruik van minderjarigen dat zou gepleegd zijn binnen het kader van de apostolische en christelijk vormende activiteiten geleid door de prelatuur van het Opus Dei goedgekeurd.

1) Beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen toegeschreven aan clerici die deel uitmaken van de Prelatuur, zowel in hun pastorale activiteit als op enig ander gebied.

In het geval van priesters of diakens geïncardineerd in de Prelatuur, zijn deze normen een hulp bij de toepassing van de bepalingen van algemeen recht die staan in canon 1717 van het Wetboek van Canoniek Recht, en in het motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela van 30 april 2001 (Engelse versie), bijgewerkt op 21 mei 2010. Zij zijn gebaseerd op de aanwijzingen gegeven door de Congregatie voor de Geloofsleer, in haar Rondzendbrief van 3 mei 2011, alsook op de normen die meer recent gepubliceerd werden door paus Franciscus.

2) Beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen toegeschreven aan gelovige leken die werken aan of meewerken aan een apostolisch werk van de Prelatuur:

a) De prelatuur van het Opus Dei verzekert pastorale bijstand enkel aan entiteiten die werken met minderjarigen en beschikken over een charter voor goede behandeling of over een preventie- en actieprotocol dat ten allen tijde een zekere omgeving voor minderjarigen voorstaat, en die conform zijn met de wetgeving die van kracht is en een doortastende actie voorzien als antwoord op elke klacht.

b) De lekengelovigen van de Prelatuur, mannen en vrouwen, zijn, net als alle burgers, onderworpen aan de burgerlijke wetten van elk land. Ieder draagt de volle verantwoordelijkheid voor zijn daden.

c) De gelovige leken – al dan niet deel uitmakend van het Opus Dei – die werken of medewerken in entiteiten of projecten die apostolische initiatieven zijn van de Prelatuur, zijn verplicht de normen en de protocollen voor de bescherming van minderjarigen te eerbiedigen die werden goedgekeurd door de verantwoordelijken van deze instellingen.

d) Indien de melding van seksueel misbruik van een minderjarige een gelovige betreft die diensten en functies bekleedt waarvoor hij door het bestuur van de Prelatuur werd voorgesteld of aanvaard, zal de regionaal vicaris van België met omzichtigheid onderzoek moeten doen en alle maatregelen treffen die hij gepast oordeelt, met volledige eerbiediging van het vermoeden van onschuld.

3) Het protocol verwijst naar de geldende Belgische wetgeving, die de autoriteiten van de Prelatuur zullen eerbiedigen wanneer ze een melding krijgen.

Informatie en aanspreekpunt

Diegenen die dat wensen kunnen zich wenden tot de coördinator voor de bescherming van minderjarigen, om een eventueel seksueel misbruik gepleegd door een gelovige van het Opus Dei te melden (indien het om een leek gaat, enkel in het kader van een vormingsactiviteit van de Prelatuur), onverminderd de doorverwijzing naar andere bevoegde autoriteiten voor deze zaken.

Telefoon: +32 (0)476 643 181

E-mail: coord.be@opusdei.org