Opus Deihin liittyminen

Opus Dein jäsenet saavat hengellistä koulutusta ja toteuttavat prelatuurin tehtävää päivittäisessä elämässään.

Opus Dei - Opus Deihin liittyminen
Kutsumus Opus Deihin on osata kohdata Jumala joka päivä – kotona, kadulla ja työssä – ja näyttää toisille, kuinka puoleensa vetävä on elämä, jossa on tilaa Herralle.

Maallinen kutsumus 

Opus Deihin liittyminen edellyttää kutsumusta, joka on peräisin Jumalalta. Kyse on henkilökohtaisesta kutsusta asettaa oma elämä kokonaan Jumalan palvelukseen ja ryhtyä levittämään Opus Dein sanomaa, jonka mukaan kristityt on kutsuttu pyhittymään ammatillisessa työssään ja jokapäiväisessä elämässään. 

Opus Dein jäsenet ovat tavallisia kansalaisia ja katolilaisia. He liittyvät prelatuuriin tekemällä sopimuksen prelatuurin kanssa. He eivät anna mitään erityisiä lupauksia, kuten vaikkapa munkkien luostarilupauksia.He ovat jatkossakin hiippakuntansa tavallisia jäseniä ja voivat osallistua kaikessa vapaudessa yhteiskunnalliseen tai poliittiseen toimintaan siinä missä muutkin katolilaiset.

Opus Deihin liityttyään jäsenet jatkavat aiemmassa työssään ja sosiaalisessa ympäristössään. He eivät pyri pakenemaan maailmaa. Heillä työ ja sosiaalinen elämä ovat keinoja lähestyä Jumalaa ja auttaa muita tekemään samoin. 

Opus Dei korostaa kaikkien velvollisuutta pyrkiä pyhyyteen, ja se johdattaa heitä pyhyyden tielle elämän tavallisissa olosuhteissa. Se ei pyri luomaan tavallisesta poikkeavia tapoja elää katolista uskoa. Tavallisina kansalaisina ja katolilaisina Opus Dein jäsenet elävät kutsumustaan mahdollisimman luontevasti, tekemättä siitä numeroa tai kätkemättä prelatuurin jäsenyyttään. Heidän omistautumisensa Jumalan palvelukseen heijastua heidän päivittäisessä elämässään ja apostolaatissaan.

Sitoumukset

Opus Dein jäsenet saavat hengellistä, kristinopillista ja apostolista koulutusta henkilökohtaisten tarpeidensa ja olosuhteidensa mukaan. Lisäksi he opiskelevat filosofiaa ja teologiaa, katolisen kirkon ohjeita seuraten. 

Jäsenet sitoutuvat hengelliseen suunnitelmaan, jonka keskipiste on päivittäinen messu ja pyhä ehtoollinen. He käyvät myös säännöllisesti ripillä, lukevat Raamattua ja muuta hengellistä kirjallisuutta, rukoilevat ruusukkoa ja viettävät aikaa henkilökohtaisessa rukouksessa. He pyrkivät antautumaan iloisesti Jumalalle ja lähimmäisilleen, ja hyväksymään arkisen elämän tarjoamat ristit ja vastoinkäymiset. Prelatuurin jäsenet pyrkivät kaikkialla levittämään kristinuskon hyvää sanomaa. Tämä apostolinen tehtävä on olennainen osa kristillistä kutsumusta ja siten myös Opus Dein kutsumusta.

Opus Dein jäsenet täyttävät sitoumuksensa täydellisen vapauden hengessä.

Liittyminen prelatuurin jäseneksi

Voidakseen liittyä Opus Deihin henkilön on vapaaehtoisesti pyydettävä jäsenyyttä. Hänen tulee olla vakuuttunut siitä, että hän toimii Jumalan kutsumuksen johdattamana. Tämä kutsumus ikään kuin tarkentaa ja suuntaa heidän kristillistä kutsumustaan, jonka he ovat saaneet kasteessa. Se johtaa heidät pyrkimään pyhyyteen ja osallistumaan Kirkon tehtävään siinä hengessä, jonka Jumala osoitti pyhälle Josemaríalle. 

Pyyntö liittyä Opus Deihin tehdään kirjallisesti. Jäsenyys hyväksytään aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. Tämän jälkeen seuraa vähintään vuoden mittainen lisäaika, jonka jälkeen henkilö voi liittyä prelatuuriin määräajaksi. Liittyminen tapahtuu tekemällä sopimuksen kaltainen, muodollinen ilmaisu, joka uusitaan vuosittain. Kirkkolain mukaan prelatuuriin ei voi pätevästi liittyä kukaan alle 18-vuotias henkilö. Jäsenyydestä tulee lopullinen aikaisintaan viiden lisävuoden jälkeen (jolloin siis henkilö on vähintään 23 vuotta).

Opus Dein osalta jäsenyys tarkoittaa sitä, että prelatuurilla on velvollisuus tarjota jäsenelle jatkuvaa koulutusta katolisessa uskossa ja Opus Dein hengessä. Prelatuurin pappien tulee tarjota jäsenelle hengellistä ohjausta. Liittyvä henkilö puolestaan sitoutuu pysymään prelaatin oikeusvallan alaisena prelatuuriin liittyvissä kysymyksissä ja noudattamaan prelatuurin säännöksiä. Side prelatuuriin lakkaa, kun määräaikainen sopimus prelatuurin kanssa päättyy. Sopimus voidaan myös lakkauttaa aikaisemmin, jos henkilö niin haluaa, sopimalla asiasta prelatuurin johdon kanssa. Keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet raukeavat henkilön lähdettyä prelatuurista.Opus Dein kutsumusta käsitellään tarkemmin englannin kielellä oheisessa artikkelissa "The Vocation to Opus Dei" [http://www.opusdei.org.uk/art.php?p=11401]