Hallinto

Opus Deitä johtaa sen prelaatti kirkkolain ja prelatuurin säännösten mukaisesti. Tällä hetkellä Opus Dein prelaatti on mons. Fernando Ocáriz. Prelatuurin päämaja sijaitsee Roomassa, osoitteessa Viale Bruno Buozzi 73, 00197 Roma, Italia.

Opus Dein prelaatti on mons. Fernando Ocáriz.

Opus Dei -prelatuuria sääntelevät yleinen kirkkolaki, apostolinen konstituutio Ut sit ja prelatuurin omat säännökset.

Prelatuuria johtaa sen prelaatti. Oikeusvalta Opus Deissä on prelaatilla ja hänen edustamillaan vikaareilla. Tällä hetkellä Opus Dein prelaatti on mons. Fernando Ocáriz. Opus Dein yleisvikaarina toimii mons. Mariano Fazio. Prelatuurin papit toimivat prelaatin alaisuudessa. Hän osoittaa heidän sielunhoidolliset vastuualueensa, joita suorittaessaan he kuitenkin seuraavat myös asuinpaikkansa hiippakunnan antamia ohjeita. Prelatuuri huolehtii pappien taloudellisesta ylläpidosta. Myös maallikkojäsenet ovat prelaatin alaisia niissä asioissa, jotka koskevat prelatuurin erityistehtävää. Muilta osin he ovat siviiliviranomaisten alaisia (aivan kuten muutkin tavalliset kansalaiset) sekä kirkon oikeusvallan alaisia siinä missä muut katolilaiset.

Opus Dein hallintotapa on luonteeltaan kollegiaalinen. Prelaatti ja hänen vikaarinsa työskentelevät neuvostojen kanssa, jotka koostuvat pääasiassa maallikoista. Prelaattia auttavat erityisesti kaksi neuvostoa: naisten keskusneuvosto ja miesten yleisneuvosto. Molemmat sijaitsevat Roomassa. Naisten keskusneuvoston jäsenet ovat Isabel Sánchez Serrano, María Díaz Soloaga, Nicola Waite, Fernanda Lopes, Kathryn Plazek, Susana López ja Rosário Líbano Monteiro. Miesten yleisneuvostoon kuuluvat Javier de Juan, Carlos Cavazzoli, Matthew Anthony, Luis Romera ja Julien Nagore.

Prelatuurin yleiskokouksia pidetään yleensä joka kahdeksas vuosi. Niihin osallistuu jäseniä monista maista, joissa Opus Deillä on toimintaa. Yleiskokouksissa tarkastellaan prelatuurin tekemää työtä ja annetaan prelaatille ehdotuksia tulevan toiminnan suuntaviivoiksi. Kokouksen aikana prelaatti myös nimittää uudet neuvostot.

Prelatuuri on jaettu hallinnollisiin alueisiin, jotka useimmiten ovat yhtäpitäviä valtioiden rajojen kanssa. Kutakin aluetta johtaa aluevikaari sekä kaksi neuvostoa: naisten alueneuvosto ja miesten aluekomissio. Jotkut alueet on lisäksi jaettu delegaatioihin, joilla on rajojensa sisällä vastaava hallinnollinen organisaatio (delegaation vikaari ja kaksi neuvostoa). Paikallistasolla toimivat Opus Dein keskukset. Niissä huolehditaan prelatuurin jäsenten koulutuksesta ja pastoraalisista tarpeista. Miehillä ja naisilla on omat keskuksensa. Kussakin keskuksessa on erillinen paikallisjohto, jota vetää maallikko ja johon kuuluu vähintään kaksi prelatuurin jäsentä. Jäsenten papillista huolenpitoa varten prelaatti nimittää kuhunkin keskukseen papin Opus Dein papistosta.

Prelaattia lukuunottamatta mikään virka ei ole elinikäinen.

Opus Dein hallinnossa prelaatti tekee yhteistyötä naisten keskusneuvoston ja miesten yleisneuvoston kanssa. Molempien päämaja on Roomassa.

Prelatuurin jäsenet huolehtivat omista sekä perheidensä tarpeista tavallisen työnsä avulla. Lisäksi Opus Dein jäsenet ja avustajat tukevat taloudellisesti prelatuurin työtä. Kuluja aiheuttavat ennen kaikkea prelatuurin pappien ylläpito ja kouluttaminen, prelatuurin kuurian ja alueellisten keskustoimistojen kustannukset sekä prelatuurin antamat almut. Luonnollisesti Opus Dein jäsenet tukevat myös paikallisia kirkkoja ja seurakuntia.

Opus Dein tehtävä on yksinomaan hengellinen, joten prelatuuri ei puutu millään tavoin maallikkojäsentensä ns. ajallisiin kysymyksiin. Kukin jäsen toimii vapaasti ja kantaa vastuun omista valinnoistaan, eikä Opus Dei pidä jäsentensä tekemiä päätöksiä millään tavoin ominaan. Ammatillisissa, poliittisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä prelatuurin jäsenet ovat täysin vapaita ihan siinä missä muutkin tavalliset katoliset kansalaiset. Heidän valintojaan rajoittaa vain heidän katolinen uskonsa ja kirkon moraaliopetus. Prelatuurin johtajien on vältettävä antamasta edes neuvoja näissä asioissa.