“Maria, mestra del sacrifici amagat!”

Maria, exemple del sacrifici amagat i silenciós! ―Mireu-la com, oculta gairebé sempre, col·la­bora amb el Fill: sap i calla. (Camí, 509)

La Verge Dolorosa. Quan te la miris, has de veure el seu Cor: és una Mare amb dos fills, davant per davant: Ell... i tu. (Camí, 506)

Quina humilitat, la de la meva Mare Santa Maria! ―No la veureu entre les palmes de Jerusalem, ni ―tret de les primícies de Canà― a l'hora dels grans miracles.

―Però no fuig del menyspreu del Gòlgota: és allí, iuxta crucem Iesu ―al costat de la creu de Jesús, la seva Mare. (Camí, 507)

A l'hora del menyspreu de la Creu, la Mare de Déu és allà, a la vora del seu Fill, decidida a córrer la seva mateixa sort. ―Que perdem la por de mantenir-nos com a cristians responsables, quan això no resulta còmode en l'am­bient on ens movem: Ella ens ajudarà. (Solc, 977)

Rebre missatges per correu electrònic

email