Preguntes sobre l'Opus Dei

Descripció

Sobre l'Opus Dei

Què és la santedat?

Ser sants significa semblar-se a Jesucrist en tot: pensaments, sentiments, paraules i accions. El tret més característic de la santedat és la caritat (estimar Déu sobre totes les coses i el proïsme com a un mateix), que informa totes les virtuts: humilitat, justícia, laboriositat, castedat, obediència, alegria... És una meta a la qual estan cridats tots els batejats, i que s'assoleix només en el Cel, després de lluitar tota la vida, comptant amb l'ajuda de Déu.

Què és l’Opus Dei?

L’Opus Dei —Obra de Déu, en llatí— és una institució jeràrquica de l'Església catòlica, una prelatura personal, que té com a finalitat contribuir a la missió evangelitzadora de l'Església. Concretament, es proposa difondre una profunda presa de consciència de la crida universal a la santedat i del valor santificador del treball ordinari. L’Opus Dei va ser fundat per sant Josepmaria Escrivà el 2 d'octubre de 1928.

Què significa santificar el treball?

Significa treballar segons l'esperit de Jesucrist: treballar bé, amb qualitat, d'acord amb la justícia i respectant les lleis, amb la finalitat d'estimar Déu i servir els altres. D'aquesta manera, es contribueix a santificar el món des de dintre i a fer present l'Evangeli en totes les activitats, tant les que semblen brillants com les més humils i amagades, perquè davant Déu allò important no és l'èxit humà, sinó l'amor que es posa en el treball.

Què són les prelatures personals?

Les prelatures personals són circumscripcions eclesiàstiques, previstes pel concili Vaticà II i pel codi de Dret Canònic, que es constitueixen per portar a terme, amb gran flexibilitat, determinades tasques pastorals. Els fidels de les prelatures personals segueixen pertanyent a l’església local o diòcesi on tenen el seu domicili.

Quines característiques té concretament la prelatura personal de l’Opus Dei?

L’Opus Dei és una prelatura personal d'àmbit internacional, composta per un Prelat, per un clergat propi i per fidels laics (homes i dones). Els sacerdots de la Prelatura provenen dels membres laics. Seglars i sacerdots cooperen orgànicament en la missió de difondre l'ideal de la santedat enmig del món i de promoure, en particular, la santificació del treball.

A qui es dirigeix

L’Opus Dei, es dirigeix per igual a homes i dones?

Homes i dones posseeixen la mateixa dignitat de fills de Déu, i estan igualment cridats a la santedat heroica en virtut del Baptisme. Les dones i els homes de la Prelatura viuen el mateix esperit, promouen apostolats similars, exerceixen totes les professions honrades, procuren igualment santificar el treball i la vida de família. A més, els fidels laics de l’Opus Dei, dones i homes, ocupen idèntiques tasques de govern i formació en la Prelatura.

Qui pot pertànyer a l’Opus Dei?

Fidels catòlics adults, homes i dones de qualsevol cultura, nacionalitat, condició social i nivell econòmic, que perceben que Déu els crida a servir-li plenament enmig del món i responen lliurement a aquesta crida: en efecte, la incorporació a l’Opus Dei és sempre un compromís d'amor en resposta a una vocació divina. Actualment, pertanyen a l’Opus Dei més de 93.000 persones.

Poden pertànyer a l’Opus Dei persones casades?

La major part dels fidels de la Prelatura estan casats i s'esforcen per seguir Jesucrist precisament en les circumstàncies ordinàries de la seva vida: en el seu treball fora i dintre de la llar, tenint cura de la seva família, mantenint l'amor conjugal sempre jove, rebent amb generositat els fills que Déu els concedeix, educant-los amb cura i transmetent-los la fe amb el seu exemple i la seva caritat.

Com incorporar-se a l’Opus Dei?

La incorporació es produeix mitjançant una declaració formal per part de la Prelatura i de l'interessat. Es basa en el valor de la paraula donada i en l'honradesa cristiana de la persona que s'incorpora a la Prelatura, i comporta un compromís per a tota la vida: lluitar per ser sant, segons l'esperit de l’Opus Dei. Per tant, requereix majoria d'edat i una decisió lliure, ponderada i madura. Exigeix a més la necessària informació prèvia i un adequat període de preparació.

En què consisteix la preparació prèvia a la incorporació a l’Opus Dei?

Normalment, la petició d'admissió a la Prelatura està precedida per un temps d'assistència regular a mitjans de formació (recessos, classes, direcció espiritual), que permet conèixer amb profunditat l’Opus Dei. També es recomana l'exercici estable de les pràctiques cristianes que els fidels de la Prelatura es comprometen a viure, com ara la freqüència de sagraments, l'oració, l’apostolat i, en general, l'esforç humil i constant per adquirir les virtuts.

Hi ha fidels de l’Opus Dei que viuen el celibat?

A més dels sacerdots, alguns laics —homes i dones— viuen el celibat, com un do de Déu i per motius apostòlics. Això els permet una major dedicació a tasques formatives, sense modificar gens la seva condició laical, la seva situació professional, la seva posició en l'Església i en la societat.

Poden pertànyer a l’Opus Dei els sacerdots seculars?

Els sacerdots seculars ja incardinats en una diòcesi no poden pertànyer a la Prelatura, però poden formar part de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, associació indissolublement unida a la Prelatura. En incorporar-se a la Societat de la Santa Creu, no veuen modificada la seva condició diocesana: segueixen pertanyent plenament al clergat de la seva pròpia diòcesi i depenent del seu Bisbe, com abans. Es comprometen a buscar la santedat en l'exercici del treball sacerdotal, segons l'esperit de l’Opus Dei, i en particular s'afanyen a viure profundament units al propi Bisbe i als altres sacerdots.

Els cristians no catòlics o els no cristians, poden pertànyer a la Prelatura?

Els cristians no catòlics i les persones d'altres religions no poden pertànyer a la Prelatura, però poden cooperar amb l’Opus Dei, si ho desitgen. Els cooperadors resen per l’Opus Dei i col·laboren —amb el seu treball i les seves almoines— en les tasques educatives i assistencials promogudes per fidels de la Prelatura en tot el món. Actualment, són cooperadors de l’Opus Dei cristians ortodoxos, anglicans, luterans, així com jueus, musulmans, budistes, i també persones que no professen cap religió.

Activitats que desenvolupa

Quin tipus d’apostolat desenvolupa l’Opus Dei?

El principal apostolat que realitzen els fidels de la Prelatura de l’Opus Dei és aquell que cadascú porta a terme en el seu propi ambient, sense formar grup, com a expressió natural i espontània del seu compromís cristià. L’apostolat ennobleix els llaços d'amistat: un bon cristià s'esforça per ser un bon amic, sincer i lleial. A més, com a fruit del desig de contribuir a la solució dels problemes del seu entorn i d'ajudar els més necessitats, els fidels de l’Opus Dei, amb moltes altres persones, promouen iniciatives educatives i assistencials: escoles, hospitals, centres de formació professional, universitats... Són entitats molt variades, que tenen la personalitat pròpia del país i de la cultura en què neixen.

Té l’Opus Dei una doctrina pròpia, política, social o religiosa?

L’Opus Dei té i difon solament la doctrina de l'Església. Allò específic de l’Opus Dei és l'esforç per portar l'Evangeli a tots els ambients per mitjà de la santificació del treball. En l’Opus Dei, es viuen i es fomenten la llibertat i el pluralisme en totes les qüestions polítiques, culturals, econòmiques i socials que no han estat definides per l'Església.

Quines activitats desenvolupa l’Opus Dei?

L’Opus Dei proporciona als seus fidels l'atenció pastoral i els mitjans de formació que els ajuden a portar a terme la seva missió en el món. També ofereix mitjans de formació a tot aquell que tingui interès a aprofundir en les exigències de la fe. La Prelatura organitza classes, xerrades, dies de recés, mitjans de direcció espiritual, etc., per donar a conèixer i ajudar a viure els ensenyaments de l'Evangeli i del Magisteri de l'Església. Els mitjans de formació —per a homes i per a dones per separat— s'organitzen en horaris i llocs compatibles amb el compliment dels deures familiars, professionals i socials dels assistents.

Promou l’Opus Dei activitats per a joves?

Els Centres de l’Opus Dei ofereixen activitats de formació per a joves estudiants i treballadors, com ara classes de doctrina catòlica, direcció espiritual, trobades culturals i projectes de solidaritat. En els mitjans de formació es recorda —entre altres coses— la importància de l'estudi i del treball, com a preparació indispensable per servir seriosament la societat i l'Església, per ser sembradors de pau i d'alegria i construir un món més humà, més just i més cristià.

Quina relació té l’Opus Dei amb altres institucions de l'Església?

La prelatura de l’Opus Dei com a tal, i cadascun dels seus fidels en particular, s'esforcen per viure en plena comunió amb el Sant Pare, els bisbes, els sacerdots, els religiosos i totes les realitats eclesials. El fundador de l’Opus Dei va recordar sempre que l’Opus Dei existeix exclusivament per servir l'Església, i que els fidels de la Prelatura han de ser ferment d'unitat.

Més informació

On puc aconseguir més informació sobre l’Opus Dei?

La Prelatura publica un butlletí oficial, Romana, que recull tots els documents i notícies rellevants sobre la seva activitat: més dades a www.romana.org. A més de la que conté aquesta pàgina web, pot trobar més informació: —Sobre sant Josepmaria a www.josemariaescriva.info. —Sobre els seus escrits a www.escrivaworks.org. En els països on hi ha labor de l’Opus Dei, existeix també una Oficina d'informació, a la disposició dels periodistes i professionals de la comunicació. Pot trobar l'adreça electrònica d'aquestes oficines a la secció "Oficina de premsa" d'aquesta pàgina web.

Com puc entrar en relació amb alguna persona o amb algun Centre de l’Opus Dei?

Pot escriure clicant a "Contacte", a la part superior d'aquesta pàgina web. Rebrà en breu resposta a la seva petició.