Informació sobre els casos d'abusos a menors a Espanya

Amb motiu de l'edició de l'informe “Para dar luz”, que va publicar ahir la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), la prelatura de l'Opus Dei informa sobre els casos d'abusos a menors a Espanya.

La Prelatura investiga tots els casos de menors dels quals ha rebut denúncia, tant actuals com antics, encara que estiguin prescrits, d'acord amb el protocol de protecció de menors del 2013, revisat el 2020, i sempre està disposada a col·laborar amb les autoritats civils.

Els casos investigats per la Prelatura han estat set: quatre afecten sacerdots i tres laics.

Dels quatre casos referits a sacerdots, tres havien prescrit civilment, per la qual cosa només van ser considerats a l'àmbit canònic. En el primer cas, el tribunal eclesiàstic va condemnar el sacerdot, que va ser dimitit de l'estat clerical. En el segon cas, la causa canònica va quedar arxivada per mort del prevere. En el tercer cas, el procés canònic està en curs. En el quart cas, el jutjat va acordar el sobreseïment i l'arxivament de la causa, per no trobar indicis de delicte. També va ser arxivat canònicament.

Pel que fa als processos referents a laics, dues denúncies s'han posat en coneixement de la fiscalia i es troben en curs. El tercer procés es refereix al conegut cas Martínez-Cuatrecasas, condemnat a dos anys de presó i reobert a l'àmbit canònic el 2022.

A través del diari El País, hem tingut notícia de tres possibles casos referits a laics. Un d'ells no entra a l'àmbit del protocol, perquè el presumpte victimari mai ha pertangut a la Prelatura. En els altres dos casos, els denunciants, fins a la data, no s'han posat en contacte amb la prelatura, per la qual cosa no s'ha pogut iniciar cap actuació. La Prelatura està a la seva disposició per poder-los atendre.

Les eventuals denúncies contra sacerdots de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu incardinats a les diòcesis es cursen des del bisbat corresponent, ja que tant la investigació canònica com les mesures preventives o disciplinàries corresponen a l'ordinari de les seves diòcesis respectives.

En el seu moment, vam traslladar les dades recollides aquí al Defensor del Poble i a l'auditoria encarregada per la Conferència Episcopal.

S'omet qualsevol referència a dades personals per respectar la confidencialitat de les persones implicades.

Lamentem profundament i demanem perdó a totes les víctimes que han patit abusos al nostre entorn, i sobretot a aquelles que no hàgim sabut acollir i atendre de manera adequada. Les acompanyem en el dolor i el patiment, així com als familiars.

Animem qualsevol persona afectada a posar-se en contacte amb el Coordinador de protecció de menors per cursar una denúncia, a través del correu electrònic (proteccionmenores.es@opusdei.org) o del número de telèfon (91 745 43 23).


Més informació relacionada: Informe Para dar luz (CEE)Ambients de confiança i llibertatProtecció de menors