Protecció de menors

D'acord amb les orientacions de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, la prelatura de l'Opus Dei a Espanya compta des del 2013 amb procediments per a la investigació d'abusos de menors. En aquest apartat s'explica el funcionament del protocol i s'ofereix una adreça de contacte.

Protocol de protecció de menors
Opus Dei - Protecció de menors

Amb data 20 de desembre de 2013 el Vicari Regional de l'Opus Dei a Espanya va aprovar unes Normes per a la Investigació en cas d'acusacions d'abús sexual de menors i va emetre un decret (27-XII-2013) procedint al nomenament d'un coordinador de protecció de menors per a Espanya i d'un comitè assessor.

Comitè assessor i coordinador de protecció de menors

El 22 d'octubre de 2019 el vicari regional va renovar els nomenaments en el comitè assessor. El Comitè és un òrgan consultiu del vicari regional. Està compost per cinc persones, homes i dones.

Presideix el comitè D. Ignacio Vaquero Marín. És doctor en Teologia i compta amb experiència en centres d'ensenyament mitjà.

El coordinador de protecció de menors és el Dr. Luis José Prieto, metge. Està casat i és pare de sis fills.

(proteccionmenores.es@opusdei.org).

Normes per a la investigació

El vicari regional va lliurar una còpia d'aquestes normes a la Conferència Episcopal Espanyola. Són vigents en l'actualitat sense perjudici de modificació ulterior amb base a les orientacions o indicacions que, si s’escau, determinin la Santa Seu o la Conferència Episcopal Espanyola.

A continuació resumim els protocols per a la investigació en cas d'acusacions d'abús sexual de menors:

a) Acusacions d'abús sexual de menors atribuïdes a clergues incardinats a la Prelatura:

En el cas de preveres o diaques incardinats a la Prelatura, aquestes Normes són un ajut per aplicar les disposicions del dret universal contingudes al c. 1717 del Codi de Dret Canònic i al motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, del 30 d'abril del 2001, amb l'actualització del 21 de maig del 2010, sobre la investigació prèvia d'acusacions d'abús sexual de menors. Estan basades en les indicacions donades per la Congregació per a la Doctrina de la Fe a la Carta Circular del 3 de maig del 2011.

L'àmbit d'aplicació se circumscriu als clergues incardinats a la Prelatura, tant en la seva activitat pastoral com en qualsevol altra circumstància.

b) Acusacions d'abús sexual de menors atribuïdes a un fidel laic de la Prelatura:

1. La prelatura de l'Opus Dei només presta atenció pastoral a entitats que treballin amb menors d'edat que disposin d'unes normes de convivència o protocols de prevenció i actuació que procurin en tot moment un entorn segur per als menors, estiguin adaptats a la legislació vigent i incloguin una actuació diligent davant de qualsevol denúncia.

2. Els fidels laics de la Prelatura, homes i dones, responen –com qualsevol ciutadà– davant les lleis civils de cada país. Cada un té plena responsabilitat sobre els seus actes.

3. Els fidels laics de la Prelatura que treballin o col·laborin com a empleats i voluntaris en entitats o projectes que siguin tasques apostòliques de la Prelatura estaran obligats al compliment de les normes i protocols de protecció al menor aprovades pels responsables. Cadascuna d'aquestes institucions aplicarà les seves normes i procediments al comportament dels seus empleats i/o voluntaris, que respondran davant els òrgans de govern de les entitats i altres grups socials afectats (pares d'alumnes, etc.).

4. Si la denúncia d'abús sexual a un menor es dirigeix contra un fidel laic de la Prelatura, el vicari regional d'Espanya o els vicaris en les respectives delegacions hauran d’indagar prudentment i prendre totes les mesures que considerin oportunes, amb ple respecte a la presumpció d'innocència.

El vicari regional i els vicaris d'una delegació que rebin una denúncia contra un sacerdot o contra un fidel laic de la Prelatura (home o dona, solter o casat), s'encarregaran de donar compliment a allò que disposa la llei.

Correu electrònic de contacte

Els qui ho desitgin poden contactar amb el coordinador de protecció de menors a través del correu proteccionmenores.es@opusdei.org, sense perjudici d'acudir a altres autoritats competents per a aquests casos.