Protecció de menors

En aquest apartat s'inclouen unes directrius d'àmbit universal, establertes pel prelat. A més es presenta i publica el protocol d'investigació aprovat pel vicari regional d'Espanya i es faciliten mitjans de contacte amb el coordinador de protecció de menors.

Directius del prelat

El 22 de febrer de 2020 el prelat de l'Opus Dei va dictar unes directrius per a tota la prelatura que constitueixen una adaptació a la realitat pastoral de l'Opus Dei de les normes promulgades pel Papa: Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 de març de 2019; motu proprio Vos estis lux mundi, del 7 de maig de 2019, etc.

Les mesures i procediments continguts en aquestes directrius tenen com a objectiu contribuir a un ambient respectuós i conscient dels drets i necessitats dels menors i de les persones vulnerables, que eviti riscos d'explotació, abús sexual i maltractament en l'activitat que es porta a terme en els apostolats de la prelatura. Per això, aquestes indicacions s'adrecen a tots els fidels de la prelatura, però també a les persones que d'una manera o altra col·laboren en les seves iniciatives apostòliques i de formació cristiana.

Protocol per a la investigació a la regió d'Espanya

L'any 2013 el vicari regional de l'Opus Dei a Espanya va aprovar unes Normes per a la investigació en cas de denúncies d'abús sexual de menors i va emetre un decret (27-XII-2013) procedint al nomenament d'un coordinador de protecció de menors per a Espanya i d'un comitè assessor.

En conformitat amb el que assenyala el núm. 27 de les directrius del prelat, i d'acord amb la normativa vigent, tant en el dret de l'Església com en la legislació civil espanyola, amb data 21 de maig de 2020, el vicari regional de l'Opus Dei a Espanya ha aprovat un nou protocol per a la investigació de denúncies i altres notícies d'abús contra menors en activitats apostòliques i de formació cristiana realitzades per la prelatura de l'Opus Dei.

a) Denúncies d'abús sexual de menors atribuïdes a clergues incardinats a la prelatura tant en la seva activitat pastoral com en qualsevol altre àmbit:

En el cas de preveres o diaques incardinats a la Prelatura, aquestes normes són un ajut per aplicar les disposicions del dret universal contingudes al c. 1717 del Codi de Dret Canònic i al motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, del 30 d'abril de 2001, amb l'actualització del 21 de maig de 2010, sobre la investigació prèvia d'acusacions d'abús sexual de menors. Estan basades en les indicacions donades per la Congregació per a la Doctrina de la Fe a la Carta Circular del 3 de maig de 2011, així com en les normes dictades més recentment pel Papa Francesc.

b) Denúncies d'abús sexual de menors atribuïdes a fidels laics que treballen o col·laboren amb tasques apostòliques de la prelatura:

1. La prelatura de l'Opus Dei només presta atenció pastoral a entitats que treballin amb menors d'edat que disposin d'unes normes de convivència o protocols de prevenció i actuació que procurin en tot moment un entorn segur per als menors, estiguin adaptats a la legislació vigent i incloguin una actuació diligent davant de qualsevol denúncia.

2. Els fidels laics de la Prelatura, homes i dones, responen –com qualsevol ciutadà– davant les lleis civils de cada país. Cada un té plena responsabilitat sobre els seus actes.

3. Els fidels laics —siguin o no de l'Opus Dei— que treballin o col·laborin com a empleats i voluntaris en entitats o projectes que siguin tasques apostòliques de la prelatura estaran obligats al compliment de les normes i protocols de protecció al menor aprovades pels responsables d'aquestes institucions. Cadascuna d'aquestes institucions aplicarà les seves normes i procediments al comportament dels seus empleats i/o voluntaris, que respondran davant els òrgans de govern de les entitats i altres grups socials afectats (pares d'alumnes, etc.).

4. Si la denúncia d'abús sexual a un menor es dirigeix contra un fidel laic en llocs i funcions per als quals ha estat designat per les autoritats de la Prelatura, el vicari regional d'Espanya o els vicaris en les respectives delegacions hauran d’indagar prudentment i prendre totes les mesures que considerin oportunes, amb ple respecte a la presumpció d'innocència.

c) El protocol remet a la legislació espanyola vigent que les autoritats de la prelatura compliran quan rebin qualsevol denúncia.

d) La Conferència Episcopal Espanyola disposa d'una còpia d'aquest protocol, que s'adaptarà a les orientacions que, si escau, determini la Santa Seu o la mateixa Conferència Episcopal.

Comitè assessor i coordinador de protecció de menors

El Comitè és un òrgan consultiu del vicari regional. Està compost per cinc persones, homes i dones.

Presideix el comitè el Rev. D. Ignacio Vaquero Marín. És prevere, doctor en Teologia i desenvolupa la seva tasca pastoral en un centre educatiu del sud de Madrid.

El coordinador de protecció de menors a Espanya és el Dr. Luis José Prieto, metge; la coordinadora adjunta és la Sra. Esther Arabaolaza Poncela, advocada penalista.

Dades de contacte

Els qui ho desitgin poden contactar amb el coordinador de protecció de menors sense perjudici d'acudir a altres autoritats competents per a aquests casos.

Telèfon: 91 745 43 23

Correu electrònic: proteccionmenores.es@opusdei.org