"Escoles de l'Opus Dei"

En ocasions als mitjans de comunicació apareix la denominació "escoles o col·legis de l’Opus Dei", que pot portar a equívoc i que és bo d'aclarir.

L’Opus Dei és una prelatura de l’Església catòlica que té com a missió donar formació promovent una vida cristiana plena en les circumstàncies normals de qualsevol persona.

Hi ha iniciatives de caràcter civil assistencials, educatives o de beneficència (Converses, 27) que demanen a la prelatura que s'encarregui de l'orientació cristiana respectant sempre les creences i la llibertat religiosa de tots. “El paper de la prelatura en aquestes iniciatives consisteix en oferir orientació i formació segons l'esperit cristià i la doctrina de l'Església catòlica”.(Estatuts, 123)

La concreció d'aquest compromís de vivificació cristiana per part de la prelatura pot ser de diverses maneres, com exposava el prelat recentment (14 febrer 2017, 20) i pot passar pel nomenament dels sacerdots que duen a terme les tasques pròpies de la capellania i dels professors de religió, encarregats d'impartir aquesta assignatura.

En algunes d’aquestes iniciatives civils l’Opus Dei assumeix la vivificació de l'orientació cristiana de l'activitat que es desenvolupa: són les anomenades obres corporatives.

Cada entitat fa el que li sembla millor en relació al model educatiu, l’organització, la contractació o la gestió. Per tant, pel fet de ser ateses pastoralment per l’Opus Dei, no formen una xarxa ni tenen necessàriament cap altre punt en comú.(Estatuts, 121-123)

"La Prelatura accepta la responsabilitat de l'orientació cristiana i assistència espiritual als centres d'ensenyament diferenciat, perquè l'experiència –no només passada sinó també present– mostra que, a aquestes edats, l'educació integral dels joves obté millors resultats, tant estrictament acadèmics com de formació de la personalitat."(Sobre Déu, l'Església i el món, cap. X)