Често задавани въпроси за Опус Деи

Какво е Опус Деи? Какво предлага Опус Деи? Какво е святост? Какво означава да освещаваш труда си? Какви са другите основни характерни черти на духовността на Опус Деи? Каква институция е Опус Деи?

Какво е Опус Деи?

Опус Деи е част от Католическата Църква. Името на тази институция идва от латински език - "Opus Dei" - и означава Божие дело. Мисията на Опус Деи е да разпространява християнското послание, че всеки човек е призван към святост и че всеки честен труд може да бъде осветен.

Какво предлага Опус Деи?

Опус Деи предлага подкрепа на всички онези хора, които искат (независимо от това дали са членове или не) да се стремят към святост в ежедневния живот, особено чрез ежедневната работа.

Какво е святост?

Да бъдеш свят означава да станеш подобен на Исус Христос във всичко: мисли, чувства, думи и действия. Същността на светостта се заключава в любовта (да обичаш Бог над всички неща и ближния като самия себе си), която е основата на всички добродетели: смирение, справедливост, работливост, целомъдрие, послушание, веселост... Това е цел, към която са призвани всички кръстени и която се осъществява напълно само в Небето, след като „с добрия подвиг сме се подвизавали" през целия си живот с Божията помощ.

Какво означава да освещаваш труда си?

Означава да работиш като Исус Христос – да се трудиш усилено и добре, честно и почтено, като обичаш и служиш на Бог и ближните. Хората, които постъпват така, правят своя труд свят и спомагат за освещаването на света отвътре. Евангелието присъства във всички техни дейности, било те видими или скрити. В очите на Господ това, което е от значение, е любовта, която хората влагат в своя труд, а не успехът от гледна точка на пари или слава.

Какви са другите основни характерни черти на духовността на Опус Деи?

Божествена синовност: изразява се в това да осъзнаваш, че си дете на Бог, и да постъпваш именно като Божие чедо.

Обикновен живот: изразява се в това да намираш Бог в обичайните, всекидневни неща.

Братолюбие и апостолска дейност: подобно на ранните християни, които свидетелствали за вярата си и помагали на другите да познаят Христос.

Свобода: верните от Опус Деи са граждани като всички други – имат същите права и задължения в обществото; по въпросите, които не са свързани с вярата, те вземат свободни решения, със съответната лична отговорност за тях.

Молитвено размишление и саможертва: изразява се в това да се стремиш да живееш в постоянно общение с Бога и да си готов да поставиш интересите на другите над своите собствени интереси.

Единство в живота: изразява се в това да живееш вярата си във всеки един аспект от семейния, професионален и социален живот.

Каква институция е Опус Деи?

Опус Деи (Божие дело) е учредена като персонална прелатура на Католическата Църква през 1982 г. от Папа Йоан Павел ІІ. Персоналната прелатура е една юридическа структура, предназначена за онези сдружения на католически миряни, които желаят да служат на Господ, вършейки обичайните неща възможно най-дборе.

Какво онзачава „персонална прелатура"?

В рамките на Католическата Църква персоналните прелатури са били учредени през 1960 г. от Втория Ватикански Събор, за да се даде възможност за по-голяма гъвкавост при удовлетворяването на конкретни пастирски нужди. Тези католици, които принадлежат на персоналните прелатури, продължават да са част от местната църква или епархия, където те живеят.

Какво е специфично за прелатурата Опус Деи?

Опус Деи е персонална прелатура в световен мащаб. Тя се състои от прелат, духовенство и миряни (мъже и жени). Преди да бъдат ръкоположени, свещениците са принадлежали на прелатурата като миряните.

Свещениците работят заедно за разпространяването на идеала за освещаване на хората в света и освещаването на работа. Централата на Опус Деи се намира в Рим и се оглавява от прелат, номиниран от Папата. Сегашният прелат е епископ Хавиер Ечевария, който бе назначен през 1994 г.

Каква е връзката между Опус Деи и местния католически епископ?

Като част от Католическата църква Опус Деи работи в тясно сътрудничество с местния католически епископ, чието съгласие се изисква преди отварянето на център на Опус Деи в неговата епархия, и който е редовно информиран за дейностите на прелатурата в поместната църква.

Каква връзка имат членовете с местния католически епископ и други църковни структури?

Връзката на миряните-членове на Опус Деи със своя енорийски свещеник, епископ и Папата е абсолютно същата като тази на други католици. Също като другите католици те са обвързани с епархийските наредби и следват ученията и насоките на епископа и участват пълноценно в живота на енорията според своите възможности. Ангажиментите, свързани с Опус Деи, се отнасят до области като духовното формиране и апостолата.

Какви дейности организира Опус Деи?

Опус Деи предлага на своите членове пастирска грижа и духовно изграждане (формиране) с цел да ги подпомага при осъществяване на тяхната мисия в света. Прелатурата предлага своите дейности по духовно изграждане и на всеки, който желае да задълбочи вярата си. Тя организира лекции, конференции, дни за духовни упражнения, духовно наставничество и т. н. с цел по-добро познаване и прилагане на Евангелието и учението на Църквата. Дейностите, посветени на духовното формиране, се организират поотделно за жени и мъже, във време и място, съобразени със семейните, професионални и социални задължения на участниците.

Кой може да членува в Опус Деи?

Различни хора принадлежат към Опус Деи: свещеници и миряни, мъже и жени, млади и стари, семейни и несемейни, хора с различни професии и социално положение. Повечето членове са женени и имат семейства – наричат се наднумерарии. Някои членове (нумерарии и асоциирани членове) дават обет за безбрачие и по този начин като цяло имат повече време и възможности да се посветят на различни дейности, организирани от Опус Деи. Някои неженени мъже биват ръкополагани за свещеници – приблизително 2% от членовете. Към настоящия момент около 85 хиляди души по целия свят членуват в Опус Деи.

Еднакъв ли е статутът на мъжете и жените в Опус Деи?

Мъжете и жените са равнопоставени, понеже и едните и другите са Божии чеда, и са призвани в еднаква степен към героични добродетели по силата на своето Кръщение. Бидейки част от вярващите в прелатурата, жените и мъжете споделят един и същ дух, работят в паралелни апостолати и имат еднаква ангажираност да освещават работата си и семейния си живот; също така поемат еднакви отговорности в управлението и личностното изграждане (формиране) в рамките на Опус Деи.

Могат ли семейни хора да членуват в Опус Деи?

Повечето членове в прелатурата са семейни хора, които имат за цел да следват Исус Христос именно при обичайните обстоятелства в живота, като работят вкъщи и извън къщи, като се стремят да запазят винаги жива брачната си любов, като приемат пратените им от Бога деца, възпитавайки ги добре и предавайки им вярата с любов и добър пример.

Има ли членуващи в Опус Деи, които не са встъпили в брак?

За целите на апостолската дейност, в допълнение към свещениците, някои миряни – мъже и жени, практикуват безбрачието като дар от Господ. Това им позволява да се посветят още по-пълно на дейността на Опус Деи. Те продължават да са миряни и запазват същото положение в Църквата, каквото са имали досега, и продължават да изкарват прехраната си, упражнявайки обичайната си професия.

Могат ли мирските свещеници да бъдат част от Опус Деи?

Мирски свещеници, които вече са на служба в своите епархии, не могат да бъдат част от духовенството на прелатурата, но могат да се присъединят към Свещеническото общество на Светия Кръст – асоциация, която е в неразривно свързана с прелатурата. Тяхното присъединяване към Свещеническото общество на Светия Кръст не засяга положението им в епархията. Те продължават, както и досега, да са част от духовенството на своята епархия, като се подчиняват на своя епископ. Свещениците се ангажират в търсене на светостта при изпълнение на своята свещеническа служба съгласно духа на Опус Деи и по-специално – като живеят в дълбоко единение със своя епископ и останалите свещеници.

Могат ли християни некатолици и нехристияни да членуват в Опус Деи?

Християни некатолици и хора от други религии не могат да членуват в прелатурата, но ако желаят, могат да бъдат нейни сътрудници. Сътрудниците се молят за Опус Деи или я подпомагат с труд и дарения, с участие в образователните и социални проекти, предприемани от вярващите от прелатурата по целия свят. Към настоящия момент на Опус Деи сътрудничат православни, англикани и лутерани, а също и юдеи, мюсюлмани и будисти, както и хора, които не изповядват никаква религия.

Какви са задълженията на членовете?

Всички хора, които членуват в Опус Деи, участват в седмични и месечни срещи, годишни духовни упражнения, както и във формационния курс, който продължава между една и три седмици, в зависимост от личните възможности. Духовните задължения включват всекидневно участие в Литургията, четене на Свещеното Писание и други духовни книги, молене на святата Броеница и ежедневна лична молитва. Членовете са запознати със задължението да свидетелстват християнската си вяра, където и да се намират. Подобно на първите християни, те се стремят да променят света към по-добро и да осъществяват сериозно поетото задължение да помагат на нуждаещите се.

Как бих могъл да се свържа с център на Опус Деи или с членуващ в прелатурата?

Можете да пишете на съответния адрес в секция Контакти на този сайт. Ще получите бърз отговор.