​Urbi et Orbi: “Hij leeft en Hij wil dat je leeft”

Paus Franciscus sprak vandaag zijn Urbi et Orbi-boodschap uit. Hierin verwees hij naar de apostolische exhortatie gewijd aan jongeren: “Christus leeft. Hij is onze hoop en de mooiste jeugd van deze wereld.” Ook riep hij op niet onverschillig te blijven onder het vele geweld, maar om bruggenbouwers te worden.

Van de paus en de Kerk
Opus Dei - ​Urbi et Orbi: “Hij leeft en Hij wil dat je leeft”De Opstanding (detail, Piero della Francesca, ca. 1463, Museo Civico, Sansepolcro, Italië, Wikipedia)

Dierbare broeders en zusters, zalig Pasen.

Vandaag hernieuwt de Kerk de boodschap van de eerste discipelen: Jezus is verrezen. En van mond tot mond, van hart tot hart weerklinkt de oproep om Hem te loven: Alleluia. Alleluia.

Op deze Paasochtend, de eeuwigdurende jeugd van de Kerk en de hele mensheid wil ik ieder van u de eerste woorden meegeven van de recente apostolische exhortatie, die gewijd was aan jonge mensen: “Christus leeft. Hij is onze hoop en de mooiste jeugd van deze wereld. Alles wat Hij aanraakt wordt jong, wordt nieuw, vult zich met leven.” Daarom zijn de eerste woorden die ik elke jongere en iedere christen wil meegeven: Hij leeft en Hij wil dat je leeft. Hij is in je, Hij is met je en Hij zal je nooit verlaten. Hoe ver je ook weggaat, de Verrezene is aan je zijde en roept je en wacht tot je opnieuw begint. Als je je oud voelt door verdriet, wrok, angst, twijfels of falen dan is Hij er om je kracht en hoop te geven.

Dierbare broeders en zusters, deze boodschap is gericht aan allen op aarde. De verrijzenis van Christus is 't begin van nieuw leven voor elke man en elke vrouw. Want echte vernieuwing begint vanuit het hart, vanuit het geweten.

Pasen is ook het begin van de nieuwe wereld bevrijd van de ketenen van de zonde en de dood. De wereld is eindelijk open voor het rijk van God het rijk van liefde, van vrede en broederschap.

Christus leeft en blijft bij ons. Hij toont ons het licht van zijn verrijzenis en laat hen die kampen met tegenslagen, verdriet en rouw niet in de steek.

Midden-Oosten

Moge Hij, de Levende, hoop geven aan het geliefde Syrische volk, dat slachtoffer is van een aanhoudende strijd waar we steeds gelatener en zelfs onverschilliger over dreigen te worden. Dit is juist het moment om onze inzet voor 'n politieke oplossing te vernieuwen een die een antwoord is op de terechte hoop op vrijheid, vrede en gerechtigheid. Die de humanitaire crisis het hoofd biedt en de veilige terugkeer van ontheemden aanmoedigt en van hen die naar omliggende landen zijn gevlucht, vooral Libanon en Jordanië.

Pasen roept ons op om onze blik op het Midden-Oosten te blijven richten, dat door voortdurende verdeeldheid en spanningen verscheurd wordt. De christenen in die regio blijven geduldig getuigen van de verrijzenis van de Heer en de overwinning van het leven op de dood. Ik wil een speciale wens uitspreken voor de bevolking van Jemen en dan vooral de kinderen, uitgeput van de honger en oorlog.

Moge het paaslicht stralen over de leiders en de volken van het Midden-Oosten om te beginnen de Israëliërs en de Palestijnen en hen aanmoedigen om alle lijden te verlichten en een toekomst van vrede en stabiliteit na te streven.

Afrika

Mogen de wapens stoppen met het aanrichten van een bloedbad in Libië. Daar sterven de laatste weken talloze hulpeloze mensen en vele gezinnen zijn gedwongen om hun huizen te verlaten. Ik roep de betrokken partijen op om voor dialoog te kiezen, niet onderdrukking. Voorkom 't openrijten van de wonden van 10 jaar conflicten en politieke instabiliteit.

De levende Christus schenkt z’n vrede aan heel 't geliefde Afrikaanse continent, dat bezaaid is met sociale spanningen, conflicten en soms gewelddadig extremisme die onveiligheid, verwoesting en dood zaaien: Vooral in Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria en Kameroen.

Mijn gedachten gaan ook uit naar Soedan, dat een tijd van politieke onzekerheid doormaakt en waar hopelijk alle instanties een stem vinden en waar iedereen hopelijk het land helpt om de vrijheid, ontwikkeling en welvaart te vinden waar het al zo lang naar streeft.

Moge de verrezen Heer de inspanningen begeleiden van de burgerlijke en godsdienstige autoriteiten in Zuid-Soedan geholpen door de vruchten van de vredesbesprekingen enkele dagen geleden in het Vaticaan. Hopelijk luidt dit een nieuwe hoofdstuk in in de geschiedenis van het land, waarin alle politieke, godsdienstige en sociale instanties zich actief inzetten voor het algemene welzijn en de verzoening van de natie.

Oekraïne

Moge deze Pasen troost brengen aan de bevolking in het oosten van Oekraïne. Daar lijden ze nog steeds onder het conflict dat ook nu nog voortduurt. Moge de Heer humanitaire en andere initiatieven aanmoedigen die duurzame vrede nastreven.

Amerika’s

Moge de vreugde van de verrijzenis de harten vullen van de inwoners van het Amerikaanse continent die de gevolgen ondervinden van zware politieke en economische situaties. Daarbij denk ik vooral aan het Venezolaanse volk. Al die mensen die de minimale voorwaarden ontberen voor een waardig en veilig leven ten gevolge van een aanhoudende en steeds erger wordende crisis. Moge de Heer geven dat degenen met politieke verantwoordelijkheid zich inzetten voor een eind aan sociaal onrecht, mishandeling en geweld. En dat ze concrete stappen nemen die de verdeeldheid helen en het volk de hulp bieden die het nodig heeft.

Moge de opgestane Heer de inspanningen in Nicaragua bijstaan om snel tot een vreedzame oplossing te komen voor het welzijn van heel het volk.

Bruggenbouwers

Ten overstaan van het vele lijden van onze tijd moge de Heer van het leven ons niet koud en onverschillig vinden en ons maken tot bruggenbouwers, niet murenbouwers. Moge Hij, die ons zijn vrede geeft, het lawaai van de wapenen doen zwijgen, zowel binnen de context van oorlog als in onze steden en de leiders van de landen inspireren om zich in te zetten voor een einde aan de wapenhandel en de verontrustende verspreiding van wapens vooral in de economisch meest ontwikkelde landen.

Moge de Verrezene, die de deuren van het graf geopend heeft onze harten openen voor de noden van de behoeftigen, de weerlozen, de armen, de werklozen, de mensen aan de rand van de samenleving van hen die bij ons aankloppen op zoek naar brood, naar onderdak en naar erkenning van hun waardigheid.

Christus leeft

Dierbare broeders en zusters, Christus leeft. Hij is hoop en jeugd voor ieder van ons en voor de hele wereld. Laten we ons door Hem laten vernieuwen.

Zalig Pasen.


Vertaling: KRO-NCRV, Wilfred Kemp