Paus Franciscus: Alle mannen en vrouwen zijn geroepen tot heiligheid

Tijdens de algemene audiëntie op 19 november sprak paus Franciscus over de "universele roeping tot heiligheid", benadrukt door het Tweede Vaticaanse Concilie: "Heiligheid is een geschenk, een geschenk dat de Heer ons geeft wanneer Hij ons bij zich neemt en ons met zichzelf bekleedt, ons aan Hem gelijk maakt."

Dierbare broeders en zusters, goede dag.

Een groot geschenk van het Tweede Vaticaans Concilie was het terugwinnen van een visie op de Kerk gebaseerd op de gemeenschap en het opnieuw verstaan van het gezag en van de hiërarchie in dat perspectief. Dit heeft ons geholpen beter te verstaan dat alle Christenen, als gedoopten, voor de Heer dezelfde waardigheid hebben en delen in dezelfde roeping tot heiligheid. (Vgl. Tweede Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 39-42) We stellen ons nu de vraag: waarin bestaat die algemene roeping om heiligen te zijn? En hoe kunnen we daartoe komen?

Op de eerste plaats moeten we goed beseffen dat heiligheid niet iets is dat we zelf kunnen verwerven, dat we verkrijgen door onze kwaliteiten en onze bekwaamheden. Heiligheid is een geschenk, een geschenk dat de Heer ons geeft wanneer Hij ons bij zich neemt en ons met zichzelf bekleedt, ons aan Hem gelijk maakt. In de brief aan de Christenen van Efese zegt de apostel Paulus dat "Christus de Kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen" (Ef. 5, 25-26). Daarom is heiligheid het mooiste gelaat van de Kerk, het mooiste gelaat: het is zich bekleden met de gemeenschap in God, met de volheid van zijn leven en van zijn liefde. Zo verstaan we dat heiligheid niet het voorrecht is van enkelen: heiligheid is een geschenk dat aan allen aangeboden wordt, niemand uitgezonderd, en daarom is het een onderscheidend kenmerk van elke Christenen.

Dit alles doet ons verstaan dat je, om heilig te zijn, niet noodzakelijk, bisschop, priester of religieus moet zijn: neen, allen zijn we geroepen om heilig te worden! Menigmaal worden we bekoord te denken dat heiligheid voorbehouden is aan hen die de mogelijkheid hebben zich van dagelijkse beslommeringen vrij te maken om zich uitsluitend aan het gebed te wijden. Maar zo is het niet! Soms denkt men dat heiligheid betekent de oogjes sluiten en een gezicht trekken als op een prentje. Neen! Dat is geen heiligheid! Heiligheid is iets veel groters, iets diepers dat God ons geeft. Integendeel, we zijn geroepen heilig te worden precies door met liefde te leven en ons christelijk getuigenis te geven midden de dagelijkse zorgen. Ieder in de omstandigheden en in de levensstaat waarin je staat. Ben je godgewijde man of vrouw? Wees heilig door met vreugde je zelfgave en je dienstwerk te beleven. Ben je gehuwd? Wees heilig door lief te hebben en zorg te dragen voor je man of vrouw, zoals Christus met de Kerk heeft gedaan. Ben je gedoopt maar niet gehuwd? Wees heilig door eerlijk en bekwaam je werk te doen en tijd te besteden aan de dienst van de broeders. "Maar, padre, ik werk in een fabriek; ik werk als boekhouder voortdurend met cijfers bezig, zo kun je niet heilig worden…" – "Toch, het kan! Daar waar je werkt, kun je heilig worden. God schenkt je de genade heilig te worden. God deelt zich aan jou mee". Altijd, op gelijk welke plaats kan men heilig worden, dat wil zeggen: kan men zich openstellen voor de genade die binnen in ons werkt en ons tot heiligheid brengt. Ben je vader of grootvader? Wees heilig door met vuur je kinderen en kleinkinderen Jezus te leren kennen en na te volgen. Hiervoor is veel geduld nodig, om een goede vader, een goede grootvader, een goede moeder, een goede grootmoeder te zijn: er is veel geduld voor nodig en in dit geduld ontstaat de heiligheid: door geduld te beoefenen. Ben je catechist, opvoeder of vrijwilliger? Wees heilig door een zichtbaar teken te worden van de liefde van God en van zijn aanwezigheid aan onze zijde. Ziezo: elke levensstaat leidt tot heiligheid, altijd!

Thuis, op straat, op het werk, in de Kerk, op elke ogenblik en in jouw levensstaat kan een weg naar heiligheid beginnen. Laat jullie niet ontmoedigen die weg te gaan. Het is God zelf die ons de genade schenkt. De Heer vraagt alleen dit: dat wij in gemeenschap met Hem en ten dienste van de broeders leven.

Op dit punt kan elk van ons een klein gewetensonderzoek doen, we kunnen het nu doen, ieder antwoordt voor zich, inwendig, in stilte: hoe hebben we tot nu toe geantwoord op de roeping van de Heer tot heiligheid? Wil ik wat beter worden, meer christen zijn? Dit is de weg naar heiligheid. Wanneer de Heer ons uitnodigt heilig te worden, dan roept Hij ons niet tot iets zwaar en triest... Integendeel! Het is de uitnodiging zijn vreugde te delen, elke ogenblik van ons leven te beleven en met vreugde op te offeren en het tegelijk te maken tot een gave van liefde voor de mensen naast ons. Als we dit verstaan, verandert alles en krijgt een nieuwe betekenis, een mooie betekenis, een betekenis die begint bij de kleine dingen van elke dag. Een voorbeeld: en dame gaat naar de markt om inkopen te doen, ze ontmoet een buurvrouw en ze beginnen een babbel en dan komen de roddels. Op dat ogenblik zegt die dame: "Neen, neen, ik spreek van niemand kwaad". Dat is een stap op weg naar heiligheid, het helpt je meer heilig te worden. Of nog, thuis vraagt een kind je te praten over zijn dromen. Je bent moe van het vele werk. Maar je maakt toch tijd om te luisteren naar een kind dat er nood aan heeft. Je gaat er bij zitten en luistert met geduld: dat is een stap naar heiligheid. Of ook, als de dag ten einde loopt zijn we allen vermoeid, maar er is nog het gebed. We doen toch het gebed. Dat is een stap naar heiligheid. Op zondag gaan we naar de Mis, we gaan te communie, soms voorafgegaan door een mooie biecht die ons wat oppoetst. Dat is een stap naar heiligheid. Verder denken we aan Onze Lieve Vrouw, zo goed, zo mooi, en we nemen de rozenkrans en bidden. Dat is een stap naar heiligheid. Ik loop op straat en zie een arme noodlijdende, ik stop en spreek hem aan en geef hem iets: dat is een stap naar heiligheid. Kleine zaken, maar allemaal een stap naar heiligheid. Elke stap naar heiligheid maakt betere mensen van ons, vrij van egoïsme en van geslotenheid in onszelf, open voor de broeders en voor hun noden.

Geliefde vrienden, in de Eerste Brief van de heilige Petrus krijgen we deze aansporing: "Dient elkaar, als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen. Als iemand spreekt, moeten het Gods woorden zijn; als iemand een dienst bewijst, moet het zijn uit de kracht die God hem geeft. Zo wordt God in alles verheerlijkt door Jezus Christus ..." (1 Pt. 4, 10-11). Dat is de uitnodiging tot heiligheid! Laten we haar met vreugde ontvangen en laten we elkaar steunen, want de weg naar heiligheid ga je niet alleen, ieder voor zich, maar je gaat samen, als het unieke lichaam dat de Kerk is, bemind en geheiligd door de Heer Jezus. Laten we met moed op deze weg van de heiligheid verder gaan.

Vertaling: www.rkdocumenten.nl

rkdocument.nl