Organisatie van de prelatuur

Aan het hoofd staat een prelaat in Rome. Hij bestuurt het Opus Dei volgens het canoniek recht en de eigen statuten van het Opus Dei.

Opus Dei - Organisatie van de prelatuurMgr. Fernando Ocáriz is sinds 23 januari 2017 prelaat van het Opus Dei.

De prelaat is de ordinarius van de prelatuur en heeft jurisdictie binnen het Opus Dei. De vicarissen zijn zijn plaatsvervangers in de regio’s.

Vanaf 23 januari 2017 is Mgr. Fernando Ocáriz prelaat van het Opus Dei.

Per 14 mei 2019 heeft de prelaat van het Opus Dei Mgr. Mariano Fazio (Buenos Aires, Argentinië, 1960) benoemd tot auxiliair-vicaris, Antoni Pujals pr. (Terrassa, Spanje, 1955) tot vicaris-generaal en Jorge Gisbert pr. (Alcoy, Spanje, 1969) tot vicaris-secretaris.

Het adres van de centrale zetel van de curie (hoogste bestuurslichaam) van de prelatuur is: Viale Bruno Buozzi 73, 00197, Roma, Italië.

De Prelatuur van het Opus Dei voldoe aan de normen van het algemeen recht van de Kerk, aan de bepalingen van de apostolische constitutie “Ut sit” en aan haar eigen statuten, de Codex van Particulier Recht van het Opus Dei. In het Wetboek van Canoniek Recht van 1983 zijn de normen opgenomen die gelden voor een personele prelatuur (canones 294-297).

De priesters die tot het presbyterium van de prelatuur behoren staan volledig onder de prelaat. Deze stelt hun pastorale taak vast en zij vervullen deze in nauw contact met het diocesane pastoraat. De prelatuur voorziet in hun levensonderhoud.

De lekenleden staan eveneens onder de prelaat in alles wat de specifieke missie van de prelatuur betreft. Zij zijn op dezelfde wijze onderworpen aan de burgerlijke overheid als andere burgers en aan de kerkelijke autoriteiten zoals andere katholieke gelovigen.

Bij het besturen van het Opus Dei heeft de prelaat de medewerking van een raad voor de vrouwelijke leden, de Centrale Assessorie, en een voor de mannelijke leden, de Algemene Raad. Beide hebben hun zetel in Rome.

Bij het besturen van het Opus Dei heeft de prelaat de medewerking van een raad voor de vrouwelijke leden, de Centrale Assessorie, en een voor de mannelijke leden, de Algemene Raad. Beide hebben hun zetel in Rome.

De manier van werken van de prelatuur is collegiaal; de prelaat en zijn vicarissen oefenen hun taken altijd uit in samenwerking met de betreffende raden, die voornamelijk uit leken bestaan.

Gewoonlijk houdt de prelatuur om de acht jaar een algemeen congres. Daaraan nemen leden deel uit de verschillende landen waar het Opus Dei gevestigd is. Op deze congressen wordt het apostolaat van de prelatuur geëvalueerd en worden er beleidslijnen voor toekomstige pastorale activiteiten aan de prelaat voorgelegd. Op het congres benoemt de prelaat de nieuwe leden van zijn raden.

De prelatuur is onderverdeeld in gebieden, de regio’s. Aan het hoofd van iedere regio –waarvan de begrenzing al dan niet samenvalt met een natie– staat een regionaal vicaris met zijn raden: de Regionale Assessorie voor de vrouwelijke leden en de Regionale Commissie voor de mannelijke leden.

Enkele regio’s zijn onderverdeeld in zogenaamde delegaties. Daar geldt dezelfde bestuurswijze: het hoofd is een vicaris en hij wordt geassisteerd door twee raden. Tenslotte zijn er de locale centra van het Opus Dei die de vorming en de pastorale zorg voor de leden in hun omgeving organiseren.

Er zijn centra voor vrouwen en centra voor mannen. Elk centrum heeft een locale raad van tenminste drie leden van de prelatuur, voorgezeten door een leek. De ordinarius van de prelatuur stelt een priester uit zijn presbyterium aan voor de priesterlijke zorg van de leden die onder een centrum vallen.

Geen enkele bestuursfunctie, behalve die van prelaat, geldt voor het leven.

Alle leden voorzien door hun beroepswerk in hun eigen onderhoud en in dat van het gezin. Daarnaast helpen de leden en de medewerkers van het Opus Dei de uitgaven te bekostigen ten behoeve van de pastorale noden van de prelatuur.

Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit het onderhoud en de vorming van de priesters van de prelatuur; de kosten verbonden aan de curie van de prelatuur, evenals aan het bestuur van de regio’s of delegaties en uit de financiële hulp die door de prelatuur wordt verleend. Vanzelfsprekend steunen de gelovigen van het Opus Dei ook kerken, parochies, enz.

.