Hulpprogramma “Harambee 2002” voor ontwikkelingsprojecten in Afrika

Het organisatiecomité voor de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá wil de viering op 6 oktober verbinden aan een solidariteitsfonds om ontwikkelingsprojecten in Afrika te financieren. Het fonds zal worden gevormd met bijdragen van de deelnemers aan de heiligverklaring en van iedereen die wil helpen.

Volgens de coördinator van het project Linda Corbi “zal iedere deelnemer de heiligverklaring met blijdschap ontvangen, deze als een cadeau zien. De dankbaarheid hiervoor willen wij uitdrukken in solidariteit met mensen in nood. Daarom suggereren wij iedere pelgrim een gift te doen voor het project Harambee 2002”. Voorzitster van het comité van aanbeveling is Mama Ngina Kenyatta, weduwe van de eerste president van Kenia.

Allemaal samen

Harambee betekent in Swahili “allemaal samen”. Het is de uitroep van vissers wanneer ze een net het strand op slepen. Het is ook een gevleugelde uitdrukking die gebruikt wordt wanneer mensen iets ondernemen voor de gemeenschap, zoals het helpen van een gezin in nood, het bouwen van een school of kerk. Ieder draagt naar vermogen bij met arbeid, geld of goederen.

Waarom Afrika?

Afrika heeft een enorm potentieel en tegelijkertijd grote problemen. Het doet een dringend beroep op gelovigen en op iedereen van goede wil. De zalige Jozefmaria zegt: “Een mens of een maatschappij die niet reageert op nood en onrechtvaardigheid, die zich niet inspant deze te verhelpen is noch een mens, noch een maatschappij naar de maat van de liefde van het Hart van Christus. Christenen moeten zich stuk voor stuk beijveren in het dienen van de mensheid. Anders zal hun christendom niet het Woord en het Leven van Jezus zijn, maar een masker, een bedrog, jegens God en jegens de mensen.” (Als Christus nu langskomt, 167). Afrika is tegelijkertijd een hoop en een opdracht die om een grensoverschrijdende “harambee” vraagt.

5 euro

In het verlengde van de boodschap van Jozefmaria Escrivá steunt Harambee 2002 onderwijs- en alfabetiseringsprogramma’s in Afrika. Het organisatiecomité stelt voor een minimumbijdrage van 5 euro te geven, maar dit wordt aan iedereen overgelaten.

Onderwijs als sleutel tot ontwikkeling

De werkelijke opdracht voor Afrika is dat de Afrikaanse man en vrouw hun eigen vooruitgang realiseren door al hun mogelijkheden te benutten. Onderwijs en vorming zijn hier sleutelwoorden. Het is van belang mensen op te leiden die op hun beurt anderen kunnen vormen; langzaam maar zeker komt dit ten goede aan de gehele samenleving. Onderwijs opent de deuren naar werk, geeft mensen zelfstandigheid en maakt welvaart en geestelijk welzijn mogelijk. In het onderricht van de zalige Jozefmaria is het werk niet alleen een noodzakelijk middel om in het levensonderhoud te voorzien, noch alleen een productiemiddel of een middel tot zelfontplooiing. Het is ook een persoonlijke ontmoetingsplaats met God en een middel om anderen van dienst te zijn. De arbeid wordt aldus omgezet in een “belangeloze dienst die niet omlaag haalt, maar opbouwt, die een groot hart geeft dat open staat voor de waarde en het welzijn van de mensen in ieder land; opdat er elke dag minder armoede is, minder onwetendheid, minder zielen zonder geloof, minder wanhopigen, minder oorlogen, minder onzekerheid en meer liefde en vrede”.

Wie worden begunstigd?

De verzamelde gelden voor Harambee 2002 worden verdeeld door middel van een openbare inschrijving die openstaat voor alle organisaties die onderwijsprojecten in midden- en zuidelijk Afrika promoten. De voorwaarden van inschrijving staan op www.escriva-canonization.org. Een jury van deskundigen beoordeelt de aanvragen en wijst de beschikbare fondsen toe volgens een transparante procedure.

Hoe bijdragen?

Op verschillende manieren kunnen giften worden gedaan:

 Onder de pelgrims in Rome worden speciale Harambee-enveloppen verspreid, waarin men een gift kan doen. De enveloppen kan men inleveren bij de Informatiepunten in Rome tijdens de dagen van de heiligverklaring.

 Door storting op Postbankrekening 4378667 van Stichting De Oude Gracht, Amsterdam, o.v.v. "Harambee 2002".

 Door storting op bankrekening: c/c nr.25506 van de Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 13, Roma. De Bankcode is: c/c n. 25506 / ABI: 01005 / CAB: 03213 / onder vermelding van: “Harambee-project” / Bankrekening ten name van: “Comitato Organizzatore per le Celebrazioni della Canonizzazione del Beato Josemaría Escrivá” / Internationale swiftcode: IBAN:IT31H0100503213000000025506

Pilotproject

Als illustratie voor de soort projecten die gesteund worden, heeft het organisatiecomité een pilotproject gekozen: Kimlea in Kiambu, Kenia. Het is een centrum voor beroepsvorming dat onder aanmoediging van de zalige Jozefmaria is opgericht. Inmiddels werkt het centrum enkele tientallen jaren aan de vorming van de Afrikaanse vrouw. Het fonds van Harambee 2002 zal besteed worden aan het Outreach Programme van Kimlea: een reeks van beroepsvormingscursussen voor vrouwen die op theeplantages werken, met het doel de kansen voor henzelf en voor hun gezinnen te vergroten.

In het Kiambu-district te Kenia is het percentage mannen dat hun vrouw en kinderen in de steek laat hoog. Dit, tezamen met plaatselijke gewoonten en armoede, dwingt veel vrouwen als dagloner op de theeplantages te werken voor het onderhoud van hun kinderen. Bij gebrek aan voldoende geld worden alleen de jongens naar school gestuurd, omdat men ervan uitgaat dat de vrouw al onderhouden wordt wanneer zij trouwt. Dit betekent dat vrouwen vaak geen andere keuze hebben dan te werken als plukster met werkdagen van zes uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds en met een loon van minder dan twee dollar per dag, een bedrag dat nauwelijks voldoende is om hun gezin te onderhouden. Met dat inkomen kunnen ze hun kinderen geen toekomstperspectief bieden, laat staan dat hun dochters onderwijs krijgen. Het is nodig deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Het Outreach Programme biedt vrouwen cursussen alfabetisering, rekenen en andere basiskennis. Met deze vaardigheden kunnen zij aan minder uitputtend en beter betaald werk komen. De praktijk heeft al uitgewezen dat vrouwen hiermee een zaakje kunnen starten: een naai-atelier, verkoop van levensmiddelen, een moestuin, etc., met goede resultaten voor hun gezin en gemeenschap.

Meer informatie: www.escriva-canonization.org