Altijddurende aflaat

De Apostolische Penitentiarie van de Heilige Stoel heeft aangekondigd dat de aflaten die leden van het Werk en hun families op deze data kunnen genieten voor altijd zullen worden verleend. Tot op heden werden deze om de zeven jaar vernieuwd.

Het volgende is een vertaling van het decreet, waarvan het origineel in het Latijn is:

Heilige Vader:

Fernando Ocáriz Braña, Prelaat van de Personele Prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei, verklaart met een geest van dankbaarheid jegens God dat, met eerbied, de aflaten die voor zeven jaar zijn verleend, in opdracht van Uwe Heiligheid, door de Apostolische Penitentiarie met rescript nr. 1105/15/1, op 17 december 2015, van groot geestelijk nut zijn geweest en van groot nut zijn:

I. ten gunste van hen die deelnemen aan de liturgische vieringen die de Prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei en het Priestergenootschap van het Heilig Kruis gewoonlijk bevorderen, in het triduüm voorafgaand aan het hoogfeest van de Geboorte van de Heer en van Pasen, voor de geestelijke vooruitgang van de gezinnen van haar gelovigen en van haar leden;

II. voor de ouders, broers en zusters van de gelovigen van de Prelatuur en van de leden van het Priesterlijke Genootschap, alsmede voor de echtgenoten, zonen en dochters van de gelovigen surnumerair(e)s die deelnemen aan een heilige plechtigheid op het feest van de Heilige Familie van Jezus, Maria en Jozef.

Opdat de geestelijke goederen die daaruit voortvloeien in de toekomst mogen voortduren, vraagt de eerwaarde aanvrager Uwe Heiligheid de reeds verleende genade te verlengen.

Om Gods wil, enz.

Op 16 december 2022 verlengt de Apostolische Penitentiarie, op grond van haar bevoegdheden door mandaat van de Heilige Vader Franciscus, de met genoegen ontvangen ingediende verzoeken voor onbepaalde tijd, niettegenstaande enig andersluidende bepaling.

Afbeelding van het officiële decreet

Originele tekst in het Latijn:

Prot. N. 1118/22/I

Beatissime Pater

Ferdinandus Ocáriz Braña, Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei Praelatus, grato erga Deum animo motus, reverenter exponit indulgentias, de mandato Sanctitatis Tuae a Paenitentia Apostolica per Rescriptum N. 1105/15/1, die 17 decembris 2015 ad septennium concessas, valde spiritaliter profuisse et prodesse:

I. participantibus celebrationes liturgicas quas, triduo ante sollemmitatem Nativitatis Domini et Paschatis, Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei necnon Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis, in spiritalem familiarum suorum fidelium atque sodalium profectum, promovere solent;

II. parentibus, fratribus et sororibus fidelium praelature et sodalium Societatis Sacerdotalis necnon coniugibus, filiis et filiabus fidelium supernumerariorum qui, die festo Sanctae familiae Iesu, Mariae, Ioseph, sacrae functioni adfuerint.

Quo autem spiritalia bona inde manantia in posterum etiam redundent, Rev.dus Orator petit a Sanctitate Tua ut iam concessa gratia prorogetur.

Ex Deus, etc.

Die 16 Decembris 2022

Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum sibi de Sanctissimi Patris Francisci mandato tributarum, oblatas libenter preces excipiens imploratum donum in perpetuum prorogat.

Contrariis quibuscumque minime obstantibus