Když pomáháme, bude i nám pomoženo

Spolupráce na apoštolské práci prelatury těch, kdo nepatří do Opus Dei, může nabývat různých forem.

„Když bude náš křesťanský duch pronikat do světového dění a poroste naše touha po lásce a pokoji, budou se snáze řešit problémy, které na lidstvo doléhají.“ Svatý Josemaría říkal, že Dílo nemůže bez pomoci spolupracovníků tohoto snu dosáhnout.

Spolupracovníci jsou lidé rozličných ras, kultur a náboženství: katolíci a nekatolíci, křesťané a nekřesťané, i nevěřící. Všichni společně s věřícími prelatury a dalšími občany se podílejí na různých iniciativách formativního a společenského charakteru.

Spolupráce se může rozvíjet na poli duchovním, i na poli materiálním.

„Potřebujeme spolupracovníky podobné tobě, kteří věnují svůj čas modlitbě; spolupracovníky, kteří se umí usmát“, říkal svatý Josemaría jedné peruánské vesničance, když pobýval v Latinské Americe. Na poli materiálním mohou spolupracovat svou prací, nebo mohou pomáhat svými dary.

O lidech, kteří s věřícími Opus Dei sdílí podobné lidské ideály, říkal svatý Josemaría: „Spousta mých přátel nejsou katolíci. Dávají nám něco málo z toho, co bylo pro ně až dosud nezbytné; dávají to velkoryse na apoštolská díla. Věnují nám svůj čas a kousek svého života.“

Katoličtí spolupracovníci oceňují také duchovní a apoštolský smysl těchto aktivit, které slouží Bohu, církvi a všem duším. Patří k nim nejenom laici, ale i duchovní z mnoha diecézí světa a náboženské společnosti, které spolupracují svou modlitbou.

Spolupracovníci zakouší náklonnost, vděk a denní modlitbu preláta a věřících Opus Dei. Katoličtí spolupracovníci mají kromě toho užitek z duchovních dober, které uděluje katolická církev těm, kdo spolupracují s Opus Dei: dodrží-li podmínky stanovené církví a obnoví si svůj závazek spolupracovníka, mohou získat v určitých dnech roku odpustky.

Od prelatury Opus Dei dostávají navíc duchovní pomoc ve formě modlitby všech věřících a mohou se účastnit, pokud si to přejí, duchovních cvičení, kroužků a dalších formačních prostředků. Tato formace je vede k prohlubování duchovního života, k tomu, aby svými skutky milovali papeže a biskupy a svědčili tak individuálně svým křesťanským povoláním.

Mnozí prostřednictvím těchto formačních prostředků nacházejí nové možnosti, jak praktikovat a šířit ve svém prostředí základní rysy ducha Opus Dei: posvěcování obyčejné práce a rodinných a společenských povinností.

Pro to, aby se někdo stal spolupracovníkem, se nevyžaduje žádné konkrétní povolání. Spolupracovníci jsou ve své většině příbuzní, přátelé, kolegové a sousedé věřících Opus Dei, nebo to jsou ti, kdo uctívají svatého Josemaríu, účastní se apoštolátu prelatury nebo se zajímají o humanitní a sociální akce, které se uskutečňují v rámci apoštolských iniciativ věřících Opus Dei.

I náboženské komunity se mohou stát spolupracovníky Opus Dei. Tyto komunity - v současné době je jich kolem 500 - spolupracují svou denní modlitbou na práci prelatury.

Věřící dalších náboženství

Ke spolupracovníkům Opus Dei patří katolíci, křesťané jiných vyznání i věřící jiných náboženství. Spolupracovníky mohou být také muži a ženy, kteří v Boha nevěří, nebo i ti, kdo nevyznávají žádné náboženství. Spojuje je přání účastnit se a spolupracovat na různých iniciativách, které se organizují ve prospěch společnosti a jsou otevřené všem lidem.

Spolupracovník nebo spolupracovnice je navržen/a věřícím Opus Dei a jmenován/a regionálním vikářem dané země.