Kardinál Ruini zahájil kanonizační proces biskupa del Portilla

Kardinál Camillo Ruini zahájil kanonizační řízení biskupa Alvara del Portilla 5. března 2004 v Lateránském paláci. Pochválil „službu, kterou Don Alvaro vždy poskytoval římské církvi.“

Kardinál Ruini zahajuje řízení.

Kardinál Camillo Ruini, vikář města Říma, předsedal 5. března 2004 zahajovacímu zasedání tribunálu římského vikariátu, který byl zahájen proces kanonizace biskupa Alvara del Portilla, preláta Opus Dei (Madrid, 1914 – Řím, 1994).

„Poměrně časté příležitosti k setkání s biskupem del Portillem,“ vzpomínal kardinál Ruini, „vtiskly do mé duše přesvědčení, že mám před sebou příkladného pastýře.“ Dodal: „Pevnost ve věrnosti církevnímu učení, jeho jednota s papežem, pastýřská láska, pokora a vyrovnanost ukazovaly neobyčejné bohatství vnitřního života.“

Kardinál Ruini stručně popsal biskupa del Portilla. „Hluboká pastorální zkušenost, kterou rozvinul při práci se sv. Josemaríou, osvědčené lidské kvality a teologická a právní kompetence mu pomáhaly zvládat rozmanité úkoly.“

Papežův vikář zdůraznil „dlouhou a mnohostrannou aktivitu, kterou vykonával ve službě Apoštolskému stolci“ jako poradce různých komisí, jako sekretář komise Druhého vatikánského koncilu, která připravila dekret Presbyterorum Ordinis, jako poradce dalších koncilních komisí a jako synodní otec.

Událost se odehrála v Lateránském paláci.

Podle kardinála „služba, kterou don Alvaro vždy poskytoval římské církvi a pohotový a účinný způsob, kterým podporoval pastorální iniciativy Svatého Otce v této diecézi, svědčila o jeho lásce k církvi, kterou se naučil od sv. Josemaríi.“

„Také významné,“ dodal, byly „jeho snahy podporující jednotu mezi kulturou a vírou“ a jeho příspěvky k teologii laictví a kněžství, které se projevily v některých z jeho publikací, jako „Věřící a laici v Církvi“ a „O kněžství.“

Kardinál Ruini hovořil o přání „rychle zahájit tento kanonizační proces“ mezi „tak mnoha členy církevní hierarchie a Božího lidu,“ Existuje „dlouhá řada svědectví lidí, kteří ho znali, včetně několika kardinálů a biskupů,“ řekl. Potom dodal: „Biskupská konference vyjádřila jednohlasně své příznivé stanovisko“ ohledně zahájení procesu.

Papežův vikář potom hovořil o pozoruhodných uzdraveních a tisících jiných duchovních a hmotných dober připisovaných přímluvě Dona Alvara, které svědčí o „rozšíření soukromé úcty k Služebníku Božímu.“

Projev kardinála následoval po formální žádosti o zahájení diecézního šetření postulátorem procesu Mons. Flavia Capucci. Poté kardinál Ruini potvrdil jmenování tribunálu a pokračoval přísahami jeho členů a postulátora.

Halu zaplnilo přibližně 400 lidí: „Počet lidí, kteří se shromáždili na tomto prvním zasedání,“ zakončil kardinál, „je známkou náklonnosti, která obklopovala našeho drahého a tolik postrádaného Alvara del Portilla.“

V televizním interview po obřadu biskup Javier Echevarría, nástupce del Portilla a prelát Opus Dei, řekl: „Jsem velmi šťastný. Aniž bych předjímal rozhodnutí církve, pokládám tuto událost za svědectví o životě biskupa del Portillo.“ Dodal: „Každý den se snažil odpovídat na Boží milost a často opakoval tuto střelnou modlitbu: 'Díky Tobě, Bože. Odpusť mi a dále mi pomáhej.'“

Jednání sledovalo asi 400 lidí.

Kongregace pro blahořečení svatořečení stanovila, že kromě tribunálu římského vikariátu bude druhý tribunál se stejným kanonickým oprávněním veden prelaturou Opus Dei. Zasedání druhého tribunálu bude zahájeno 20. března 2004. Oba tribunály budou spolupracovat na první fázi procesu, kterou je diecézní šetření o životě, ctnostech a pověsti svatosti del Portilla. Jakmile tribunály shromáždí všechna relevantní svědectví a důkazní materiál, bude úkolem Svatého stolce případ prostudovat a vynést rozsudek.

S biskupem del Portillem probíhá kanonizační řízení dalších sedmi věřících prelatury Opus Dei. Mezi nimi Montse Grases (1941 – 1959), katalánská studentka, která snášela bolestivou nemoc s příkladně radostnou myslí; Ernesto Cofiňo (1899 – 1991), pediatr a otec rodiny z Guatemaly, který vykonával svoji profesi s duchem velkorysé služby; a Tony Zweifel (1938 – 1989), švýcarský inženýr.