21. ledna začíná proces vedoucí k volbě příštího preláta Opus Dei

Volba a jmenování preláta Opus Dei začne v Římě 21. ledna.

Jakmile bude zvolený prelát potvrzen papežem, stane se nový prelát třetím nástupcem svatého Josemaríi Escrivy (1902 - 1975) a nahradí ve funkci Mons. Javiera Echevarríu, který zemřel v Římě minulý rok 12. prosince.

JAKMILE BUDE POTVRZEN PAPEŽEM, STANE SE NOVÝ PRELÁT TŘETÍM NÁSTUPCEM SVATÉHO JOSEMARÍI ESCRIVY.

Pomocný vikář prelatury, Mons. Fernando Ocáriz, řekl: „Prožíváme toto období v duchu modlitby a zvláště se obracíme na Ducha svatého.“ Dále dodal: „Prožíváme tyto dny v těsném spojení se Svatým otcem Františkem a s celou církví, jíž je Opus Dei maličkou částí. Je logické, že pociťujeme velkou vděčnost za pastorační práci a dobrý příklad, jež nám Mons. Javier Echevarría zanechal.“

Prelátem musí být zvolen kněz starší čtyřiceti let, být členem volebního kongresu a být začleněn do prelatury alespoň deset let a pět let jako kněz. V současné době splňuje tyto požadavky 94 kněží, kteří pocházejí ze 45 zemí. Je mezi nimi mnoho regionálních vikářů (reprezentují preláta v dané zemi nebo oblasti) a další kněží, kteří pracují nebo pracovali na pastoračních úkolech Opus Dei v Římě nebo ve 49 oblastech, ze kterých se nyní prelatura skládá.

„PROŽÍVÁME TYTO DNY V TĚSNÉM SPOJENÍ SE SVATÝM OTCEM FRANTIŠKEM A S CELOU CÍRKVÍ, JÍŽ JE OPUS DEI MALIČKOU ČÁSTÍ.“

Stanovy prelatury vypočítávají různé vlastnosti lidské, duchovní a juristické, které jsou prelátovi vlastní, aby mohl zodpovědně zastávat tento úřad: souhrnně řečeno má vynikat ve ctnostech lásky, moudrosti, zbožnosti, lásce k církvi a jejímu učitelskému úřadu, ve věrnosti Opus Dei; být hluboce vzdělaný v církevních i civilních vědách a mít patřičné vlohy pro vedení pastoračních úkolů.

Procesu se účastní ženy i muži a je zakončen potvrzením volby ze strany papeže.

Volební proces začíná 21. ledna plenárním zasedáním žen prelatury, tzv. Centrální asesorie, a 23. ledna začíná volební kongres. Celého procesu se účastní 194 věřících Opus Dei. Jedná se o kněze a laiky, kteří mají alespoň 32 let a jsou začlenění do prelatury minimálně 9 let. Byli jmenováni věřícími z různých národů, v nichž Opus Dei rozvíjí svou pastorační práci.

PROCESU SE ÚČASTNÍ ŽENY I MUŽI A JE ZAKONČEN POTVRZENÍM VOLBY ZE STRANY PAPEŽE.

Každý člen Asesorie navrhne jedno nebo více jmen z kněží kongresu, jež považuje pro funkci preláta za nejvhodnější. Členové kongresu potom s ohledem na návrhy Centrální asesorie přistoupí k volbě. Jakmile se volba uskuteční a zvolená osoba volbu přijme, musí -sama nebo prostřednictvím někoho jiného- požádat o potvrzení Svatého otce, který preláta Opus Dei jmenuje.

Po volbě preláta účastníci kongresu jednají ještě několik dní a jmenují členy centrálních rad, které prelátovi pomáhají v řízení prelatury. Nakonec účastníci kongresu studují stav prelatury a podrobně se zabývají apoštolskými aktivitami ve světě. Návrhy se dále studují na plenárních jednáních, kde se formulují směrnice pro řízení prelatury na období osmi let až do příštího pravidelného Generálního kongresu.


Webové stránky Opus Dei budou aktuálně informovat o jednotlivých fázích kongresu.