Per què es convoca el congrés general extraordinari?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Es convoca per donar compliment al que es disposa l'article 3 del motu proprio “Ad charisma tuendum” (14-7-2022). El passat 6 d'octubre, el prelat ho anuncià de la manera següent: “Amb el parer favorable de l'Assessoria Central i del Consell General, convocaré un Congrés General Extraordinari amb aquesta precisa i limitada finalitat, que tindrà lloc al primer semestre de 2023” (Carta de 6 d'octubre de 2022). 

A la mateixa carta, explicà quines eren les passes següents i quin tipus de canvis s'esperaven: “Al Dicasteri del Clergat ens han aconsellat no limitar-nos a considerar el que fa referència a la dependència de la Prelatura a aquest Dicasteri i al pas de quinquennal a anual de l'informe a la Santa Seu sobre l'activitat de la Prelatura, sinó que proposem altres possibles retocs als Estatuts, que ens semblin adients a la llum del Motu proprio. També ens han aconsellat que hi dediquem sense pressa tot el temps que calgui”.