43. En què consisteix substancialment el missatge cristià?

El missatge cristià consisteix en l'anunci de Jesucrist.

Crist morí pels nostres pecats segons les Escriptures; que fou sepultat, i que ressuscità el tercer dia.

Ell és el missatge joiós que proclamen des del principi els apòstols, com escriu sant Pau: “Us recordo, germans, l'evangeli que ja us vaig anunciar, que vosaltres vau acceptar, en el qual també persevereu, i en el qual sou salvats (...). Us vaig transmetre, doncs, abans de tot, la mateixa tradició que jo havia rebut: que el Crist morí pels nostres pecats segons les Escriptures; que fou sepultat, i que ressuscità el tercer dia segons les Escriptures; i que s’aparegué a Quefes i, acabat, als dotze” (1 Cor 15, 1-5).

Aquest missatge es refereix directament a la mort i resurrecció de Jesús per la nostra salvació i inclou que Jesús és el Messies (el Crist) enviat per Déu tal com havia estat promès a Israel. L'anunci de Jesucrist abasta per tant la fe en Déu únic, creador del món i de l'home, i protagonista principal de la història de la salvació.

El missatge cristià anuncia que amb Jesucrist s'ha realitzat en plenitud la revelació de Déu a l'home: “Però quan arribà la plenitud dels temps Déu va enviar el seu Fill, nascut de dona, nascut sota la Llei, perquè redimís els qui estàvem sota la Llei, perquè rebéssim la filiació” (Gal 4, 4-5). Jesús revela qui és Déu d'una manera nova i més profunda que la que tenia el poble d'Israel; revela Déu com el seu Pare de forma única fins a arribar a dir: “El Pare i jo som u” (Jn 10, 30). Recolzant-se en els ensenyaments dels apòstols, l'Església anuncia Jesucrist com Fill de Déu i veritable Déu de la mateixa naturalesa que el Pare.

Jesús va actuar durant la seva vida terrenal amb el poder de Déu i de l'Esperit de Déu que estava en Ell (Lc 4, 18-21), i a més va prometre enviar l'Esperit després de la seva resurrecció i glorificació al costat del Pare (Jn 14, 16; etc...). Quan els Apòstols van rebre l'Esperit Sant el dia de la Pentecosta van comprendre que Jesús havia complert la seva promesa des del cel, i van experimentar la seva força transformadora. L'Esperit Sant continua vivificant l'Església com la seva ànima. El missatge cristià inclou per tant l'Esperit Sant, veritable Déu i tercera Persona de la Santíssima Trinitat.

El missatge cristià anuncia també allò que anunciava Jesucrist: el Regne de Déu (Mc 1, 15). Jesús va omplir de contingut aquesta expressió simbòlica indicant amb ella la presència de Déu en la història humana i, al final de la mateixa, i la unió de Déu amb l'home. Jesús anunciava el Regne de Déu com ja iniciat per la seva presència entre els homes i les seves accions alliberadores del poder del dimoni i del mal (Mt 12, 28). És aquesta presència i acció de Jesucrist la que continua a l'Església per la força de l'Esperit Sant. L'Església és en la història humana com el germen i la llavor d'aquest Regne, que culminarà gloriosament amb la segona vinguda del mateix Crist al final dels temps. Entretant en ella adquireix l'home, mitjançant el Baptisme, una nova relació amb Déu, la de fill de Déu unit a Jesucrist, que culminarà també després de la mort i en la resurrecció final. El Crist segueix estant realment present en l'Església en l'Eucaristia, i actuant també en els altres sagraments, signes eficaços de la seva gràcia. Mitjançant l'acció dels cristians, si viuen la caritat, es va manifestant l'amor de Déu a tots els homes. Tot això entra dins del missatge cristià.


Bibliografia: Catecisme de l'Església Catòlica .

Gonzalo Aranda