Sobre el motu proprio relatiu a les prelatures personals

Sobre la modificació dels cànons 295-296 relatius a les prelatures personals.

Amb data d'avui el Sant Pare Francesc, mitjançant una Carta Apostòlica en forma de Motu Proprio, ha introduït modificacions als cànons 295-296 relatius a les prelatures personals. Es tracta d'una aplicació de la Constitució Apostòlica Praedicate Evangelium, amb què es procedia a la reorganització de la cúria romana.

Estudiarem quines conseqüències puguin tenir aquestes modificacions per a la configuració jurídica de l'Opus Dei, també en el marc dels treballs que s'estan realitzant amb el Dicasteri del Clergat sobre l'adaptació dels Estatuts requerida al Motu proprio Ad charisma tuendum, en un clima de comunió amb el Sant Pare.