Què és un curs de preparació al matrimoni?

Abans de celebrar el sagrament del matrimoni es convida els joves promesos a fer un curs de preparació. Què són? Per a què serveixen? Són imprescindibles? Tres documents en donen resposta.

Una formació prèvia sempre va bé per a realitzar una tasca amb èxit. El sagrament del matrimoni no n'és una excepció. “Per tal que el sí dels esposos sigui un acte lliure i responsable i que l’aliança matrimonial tingui unes bases humanes i cristianes sòlides i duradores, la preparació al matrimoni és de primera importància”. (Catecisme Església Catòlica, 1632)

Per què cal fer-lo?
"L'experiència ensenya que els joves ben preparats per a la vida familiar, en general van millor que els altres” (Ex. apostòlica Familiaris consortio, 66). És important un bon coneixement de la realitat matrimonial que pugui ajudar molts homes i dones que s’inicien en aquest camí, que es un «camí de santedat» com deia sant Josepmaria, a descobrir la seva vocació i missió cristiana. (El matrimoni vocació cristiana, És Crist que passa, 23).

Tots els cursos són iguals?
“Hi ha diverses maneres legítimes d'organitzar la preparació pròxima al matrimoni, i cada Església local discernirà el que sigui millor, procurant una formació adequada que al mateix temps no allunyi els joves del sagrament. [...] Cal donar prioritat a aquells continguts que, comunicats de manera atractiva i cordial, els ajudin a comprometre’s en un camí de tota la vida «amb gran ànim i liberalitat». Es tracta d'una mena «d’iniciació» al sagrament del matrimoni que els aporti els elements necessaris per poder rebre-ho amb les millors disposicions i començar amb certa solidesa la vida familiar”. (Ex. apostòlica Amoris Leatitia, 207)

Unes classes són suficients?
“La preparació al matrimoni ha de ser vista i actuar com un procés gradual i continu” (Ex. apostòlica Familiaris consortio,66). La preparació comença a la llar familiar. “L’exemple i l’ensenyament donats pels pares i per les famílies són el camí privilegiat d’aquesta preparació”(Catecisme Església Catòlica, 1632). És indispensable la tasca de la comunitat cristiana en la transmissió dels valors humans cristians del matrimoni i de la família.

Quina formació reben els joves?
"Una formació religiosa i una preparació a la vida en parella que, presentant el matrimoni com una relació interpersonal de l'home i de la dona que ha de desenvolupar-se contínuament, estimuli a aprofundir en els problemes de la sexualitat conjugal i de la paternitat responsable, amb els coneixements mèdics-biològics essencials que estan en connexió amb ella i els encamini a la familiaritat amb rectes mètodes d'educació dels fills, afavorint l'adquisició dels elements de base per a una ordenada conducció de la família (treball estable, suficient disponibilitat financera, sàvia administració, nocions d'economia domèstica, etc..)". (Ex. apostòlica Familiaris consortio,66)

Què aporten aquests cursos als joves promesos?
Acompanyament i ajuda en el seu camí per prendre la decisió encertada i lliure. “Els nuvis haurien de ser estimulats i ajudats perquè puguin parlar del que cadascú d’ells espera d’un eventual matrimoni, de la seva manera d'entendre el que és l'amor i el compromís, del que es desitja de l'altre, del tipus de vida en comú que es vol projectar”. (Ex apostòlica Amoris Leatitia, 207). Cal no oblidar que “la gràcia pròpia del Sagrament del Matrimoni està destinada a perfeccionar l’amor dels esposos, a enfortir la seva unitat indissoluble”(Catecisme, 1641). És una ajuda amb la qual els esposos sempre comptaran.

Més informació sobre cursos:
Oratori de Santa Maria de Bonaigua
Església Santa Maria de Montalegre