Vraag en antwoord over het Opus Dei

Zijn leden van het Opus Dei monniken? Doen de leden “lichamelijke verstervingen”? Is het Opus Dei een fundamentalistische sekte? Hebben vrouwen in het Opus Dei dezelfde status als mannen? Lees het antwoord van de Amerikaanse bisschoppen naar aanleiding van de film De Da Vinci Code.

Zie ook 'veel gestelde vragen'

Zijn leden van het Opus Dei monniken?

Nee. Leden van het Opus Dei beleven hun christelijk geloof midden in de maatschappij. Ze trekken zich niet terug uit de wereld, zoals mensen die geroepen zijn tot het kloosterleven. De Da Vinci Code geeft een tegenovergesteld beeld van wat het Opus Dei is.

Numerairs en geassocieerde leden van het Opus Dei, een minderheid, kiezen voor een roeping als celibatair, om meer beschikbaar te zijn voor activiteiten van het Opus Dei. Maar zoals alle leden van het Opus Dei hebben ze een beroep of baan en blijven ze gewone leken. Ze leggen geen geloftes af, dragen geen habijt, slapen niet op matten van stro, brengen niet al hun tijd door in gebed en lichamelijke versterving en leven op geen enkele manier zoals Silas in De Da Vinci Code.

Doen leden van het Opus Dei “lichamelijke verstervingen”?

Ja. Zoals andere katholieken proberen de leden een element van boetedoening in hun leven te verweven. In overeenstemming met de nadruk die er gelegd wordt op het zoeken naar God in de alledaagse bezigheden, moedigt het Opus Dei kleine verstervingen aan zoals het goed vervullen van je plichten, de noden van anderen voorrang geven op die van zichzelf, weten te glimlachen ondanks vervelende omstandigheden, enz. Zoals aanbevolen door de Rooms-katholieke Kerk, beoefenen de leden soms kleine lichamelijke verstervingen, zoals afzien van wat eten of drank.

In deze geest doen numerairs en geassocieerden (celibataire leden) soms traditionele katholieke boetedoeningen zoals het gebruik van de boetegordel. In tegenstelling tot de overdreven voorstelling die De Da Vinci Code geeft, berokkenen deze boetedoeningen geen verwonding. Het zijn praktijken die katholieken eeuwenlang beoefend hebben en normaal voorkomen in het leven van de heiligen, zoals Franciscus van Assisi, Thomas More, Teresia van Lisieux, pater Pio en de zalige Moeder Teresa. De reden om deze vrijwillige boetedoeningen te doen is de wil om Christus na te doen en zich met Hem te verenigen in zijn verlossend offer (vgl. Matteüs 16, 24). Het kan ook een manier zijn om solidair te zijn met het lijden van de vele armen en misdeelden in de wereld.

Is het Opus Dei een fundamentalistische sekte zoals beschreven in De Da Vinci Code?

Nee. Het Opus Dei is een onderdeel van de Rooms-katholieke Kerk. Als personele prelatuur (een organisatiestructuur van de Kerk) geeft het een aanvulling op het werk van de plaatselijke parochies, waar het de gelovigen aanvullende geestelijke vorming en begeleiding geeft. Het Opus Dei wordt geleid door een prelaat, op dit moment bisschop Javier Echevarría, die door de paus wordt benoemd. De prelatuur werkt in meer dan 60 landen, altijd in overleg en met goedkeuring van de plaatselijke bisschop.

Het Opus Dei heeft geen andere leerstellingen dan die van de Kerk. De leden proberen alle onderricht van de Kerk te volgen. De Rooms-katholieke Kerk laat zich niet herleiden tot categorieën zoals liberaal, conservatief, progressief of fundamentalistisch. Het Opus Dei ook niet. Bovendien respecteert het Opus Dei de gewetensvrijheid van iedereen: het oefent geen druk uit op mensen om bepaalde standpunten aan te nemen, aan activiteiten mee te doen of lid te worden van de instelling. Een authentiek christelijk leven leiden, al dan niet als lid van het Opus Dei, kan alleen plaatsvinden in de volle vrijheid van de liefde.

Hebben vrouwen in het Opus Dei dezelfde status als mannen?

Ja. Vrouwen en mannen delen dezelfde waardigheid als kinderen van God en hebben dezelfde roeping tot heiligheid. Vrouwen en mannen in het Opus Dei delen dezelfde geest, doen parallelle apostolaatswerken en hebben dezelfde inzet om hun werk en hun gezinsleven te heiligen. Zij dragen ook dezelfde verantwoordelijkheden in het geven van leiding en vorming binnen het Opus Dei.

Men kan vrouwelijke leden van het Opus Dei vinden in allerlei beroepen: in die welke de maatschappij als prestigieus beschouwt en in die welke men tegenwoordig neigt te onderschatten, zoals huishoudelijk werk. Er is veel gezegd over het feit dat sommige vrouwelijke leden van het Opus Dei zorg dragen voor het huishoudelijk werk in de centra van het Opus Dei. Maar hetzelfde geldt in veel gezinnen, en het is demotiverend voor degenen die dit werk doen te suggereren dat dat werk minder waarde zou hebben. Het Opus Dei leert dat ieder soort eerlijk werk dat gedaan wordt uit liefde tot God van gelijke waarde is.