Opus Dei, 25 jaar Personele Prelatuur

Het is 25 jaar geleden dat de dienaar van God Johannes Paulus II het Opus Dei oprichtte tot personele prelatuur met de Apostolische Constitutie 'Ut sit'.

Vijfentwintig jaar geleden, op 28 november 1982, werd het Opus Dei door Johannes Paulus II opgericht als personele prelatuur. De personele prelatuur van het Opus Dei bevordert het christelijke leven en de evangelisatie op een wijze die de taak van de bisdommen aanvult.

Terugkijkend op dat besluit, zei Johannes Paulus II in 2001: “Het behoren van de lekengelovigen tot zowel de eigen particuliere kerk als tot de prelatuur, waarin zij geïncorporeerd zijn, laat de bijzondere taak van de prelatuur samenvloeien met de evangelisatie-inzet van iedere particuliere kerk, zoals dat voorzien was door het Tweede Vaticaanse Concilie bij de instelling van de personele prelaturen” (Toespraak van Johannes Paulus II, 17 maart 2001).

Mgr. Francesco Monterisi, Secretaris van de Congregatie voor de bisschoppen (het vaticaanse ministerie waar de prelaturen onder vallen), bevestigde onlangs in een interview dat “de personele prelatuur de meest passende kerkrechtelijke vorm is om het Opus Dei haar taak in de Kerk te laten verwezenlijken”. (Interview, 11 december 2006).

Mgr. Javier Echevarría tijdens een samenzijn met leden en medewerkers van de prelatuur.

Mgr. Monterisi geeft ook aan dat “de apostolische vruchten van het Opus Dei ten goede komen van het bisdom waar zij deel van uitmaken. Het is vaak gebeurd dat het persoonlijke apostolaat van een gelovige van de prelatuur leidt tot de bekering van een vriend, een collega of een familielid. De inzet van de leken van het Opus Dei, hun werk in apostolische en sociale taken, hun initiatieven, zijn een stimulans voor de andere gelovigen en dit leidt tot een geestelijke verrijking binnen het bisdom”. In een toelichting op de ervaring inzake de aanwezigheid van het Opus Dei in talrijke bisdommen over de hele wereld in de afgelopen 25 jaar, bevestigt Mgr. Monterisi: “de aanwezigheid van een intens apostolisch werk in gemeenschap met de diocesane bisschoppen. Deze gemeenschap uit zich op zeer verschillende manieren, maar overal tref je dezelfde bereidwilligheid aan om vanuit de prelatuur van het Opus Dei verenigd te zijn met alle bisschoppen van de bisdommen waar ze werkt. Samenvattend kan men zeggen dat de personele prelatuur op deze wijze bijdraagt aan de verrijking van de gemeenschap van de Kerk”.

In een pastorale brief die Mgr. Álvaro del Portillo, de eerste prelaat van het Opus Dei, schreef op 28 november 1982, staat dat de oprichting van de prelatuur door de Heilige Vader een groot goed betekende voor de hele Kerk “want het enige dat ons beweegt is het dienen van onze goede moeder de Kerk”.

“Wanneer jij het verlangen - zo schreef paus Benedictus XVI - naar persoonlijke heiligheid en de apostolische ijver van jouw priesters en leken aanmoedigt, zie je niet alleen de kudde groeien die aan jou is toevertrouwd, maar verleen je ook een doeltreffende hulp aan de Kerk in de noodzakelijke evangelisatie van de huidige maatschappij”.

In een felicitatiebrief aan de huidige Prelaat, bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum, refereert paus Benedictus XVI aan die wens de Kerk te dienen en de wereld te evangeliseren. “Wanneer jij het verlangen naar persoonlijke heiligheid en de apostolische ijver van jouw priesters en leken aanmoedigt, zie je niet alleen de kudde groeien die aan jou is toevertrouwd, maar verleen je ook een doeltreffende hulp aan de Kerk in de noodzakelijke evangelisatie van de huidige maatschappij”.

Ter gelegenheid van deze 25e verjaardag zal onder meer op 10 april 2008 een studiedag georganiseerd worden door de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis (Rome) waaraan meerdere theologen, canonisten en kerkelijke autoriteiten zullen deelnemen.

Tevens heeft Mgr. Javier Echevarría gewild dat de dankbaarheid jegens God via het gebed vorm krijgt. Hij heeft daartoe voor de leden van de Prelatuur een Mariajaar uitgeroepen.

Men kan op de hoogte blijven van de activiteiten in het kader van dit jubileum middels de nieuwe sectie op de webpagina van het Opus Dei: nieuws, antwoorden op veel voorkomende vragen over de juridische structuur en een breed scala aan documentatie zullen worden aangeboden.