“Alles is volbracht”

Bewonder de zielskracht van de heilige Maria: aan de voet van het Kruis, ten prooi aan de diepste menselijke smart - geen smart is aan de hare gelijk - en toch vol sterkte. Vraag haar om die zielskracht, opdat ook jij het aan de voet van het Kruis leert uithouden. (De Weg, 508)

Bovenaan het Kruis staat de reden van de veroordeling geschreven: Jezus van Nazareth, Koning der Joden. (Joh. 19, 19). En allen die daar langskomen, beledigen en honen Hem.

Als Hij de koning van Israël is, laat Hem dan van het kruis afkomen. (Mt. 27, 42).

Een van de rovers neemt het voor Hem op: Hij heeft niets kwaads gedaan (Lc. 23, 41). Daarop richt hij zich tot Jezus met een nederig gebed, vol geloof: Heer, denk aan mij wanneer Gij in uw koninkrijk komt (Lc. 23, 42). Waarlijk, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs (Lc. 23, 43).

Bij het Kruis staat Maria, zijn Moeder, samen met andere heilige vrouwen. Jezus kijkt haar aan, en daarna kijkt Hij de leerling aan die Hij bemint, en zegt tot zijn Moeder: Vrouw, ziedaar uw zoon.

Vervolgens zegt Hij tot de leerling: Ziedaar uw Moeder (Joh. 19, 26-27).

Het hemellicht dooft, en de aarde is in duisternis gehuld. Het is rond drie uur wanneer Jezus uitroept: Eli, Eli, lamma sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Mt. 27, 46).

Hierna, in het besef dat alles zijn voltooiing nadert, zegt Hij, opdat de Schrift in vervulling zal gaan: Ik heb dorst (Joh. 19, 28).

De soldaten dompelen een spons in azijn, bevestigen deze aan een hysopstengel en brengen hem aan zijn mond. Jezus proeft van de azijn en roept uit: Alles is volbracht (Joh. 19, 30).

Het voorhangsel van de tempel scheurt middendoor, de aarde beeft, wanneer de Heer met luider stem uitroept: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest (Lc. 23, 46). En Hij sterft.

Bemin het offer, dat een bron is van innerlijk leven. Bemin het Kruis, dat het altaar is van het offer. Bemin het lijden totdat je zoals Christus de kelk tot op de bodem toe kunt drinken.

De Kruisweg, twaalfde statie

Ontvang berichten per e-mail

email