Medewerkers

Zonder deel uit te maken van het Opus Dei kan men op diverse manieren meewerken aan het apostolische werk van de prelatuur.

Folder medewerkers Opus Dei

Medewerkers van het Opus Dei zijn mannen en vrouwen die, zonder deel uit te maken van de prelatuur, behulpzaam zijn bij educatieve en maatschappelijke activiteiten, culturele en sociale projecten, enz. en daarbij samenwerken met de leden.

De medewerkers kunnen op de eerste plaats aan deze initiatieven bijdragen door hun gebed, maar ook door hun werk of financiële steun.

Zij kunnen op enkele vastgestelde dagen in het jaar de aflaten verkrijgen die de Kerk heeft toegezegd aan hen die met het Opus Dei meewerken. Daarvoor moeten zij dan aan de voorwaarden voldoen die de Kerk heeft vastgesteld. Zij kunnen ook aflaten verkrijgen als zij met devotie hun verplichtingen als medewerker vernieuwen.

De gelovigen van het Opus Dei bidden dagelijks voor allen die de prelatuur op welke manier dan ook hebben geholpen of helpen. Zij die dat wensen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de vormingsactiviteiten zoals ondermeer bezinningsdagen en kring.

Om medewerker te worden is geen speciale roeping vereist. Over het algemeen zijn medewerkers familieleden, vrienden, collega’s en buren van de gelovigen van het Opus Dei. Zij nemen deel aan de geestelijke vorming, of zien het belang van het humane en maatschappelijke aspect van de verschillende apostolische initiatieven van het Werk.

De benoeming van wie een medewerker wil worden, gebeurt op voorstel van een lid van het Opus Dei. Zodra het voorstel is goedgekeurd door de personen die het apostolische werk in die plaats leiden, wordt de medewerker op de hoogte gebracht van de datum van de benoeming.

Onder de medewerkers bevinden zich katholieken en andere christenen die niet-katholiek zijn, of mensen die tot andere godsdiensten behoren of geen geloof belijden. Wat hen verenigt is de wens om mee te werken aan initiatieven die een positieve invloed hebben op de maatschappij.

Medewerkers die dat wensen kunnen deelnemen aan de vormingsactiviteiten van de prelatuur. Deze vorming geeft hun een stimulans om hun geestelijk leven te verdiepen, om hun liefde voor de paus en de Kerk met daden te laten blijken en om in hun persoonlijk leven van hun christelijke roeping te getuigen.

Velen ontdekken dat zij in hun gewone bestaan de geest van het Opus Dei in praktijk kunnen brengen en kunnen verbreiden: de heiliging van het gewone werk en van de plichten ten aanzien van het gezin en de samenleving.

Ook religieuze communiteiten kunnen tot medewerkers van het Opus Dei worden benoemd. De medewerking van deze communiteiten –momenteel wereldwijd enkele honderden– bestaat in hun dagelijks gebed voor het werk van de prelatuur.