Det Hellige Kors' præstselskab

Bispedømmets prœster kan blive medlemmer af det Hellige Kors' præsteselskab, der er en uadskillelig del af Opus Dei´s prœlatur.

Det hellige Kors præsteselskab er sammensat af prælaturets præster og andre verdenspræster og diakoner.

Det hellige Kors’ præsteselskab er en sammenslutning af præster og diakoner som er uadskilleligt forbundne med Opus Dei, og hvor der i øjeblikket er omkring 4,000 medlemmer. Den er sammensat af prælaturets præster og andre verdenspræster. Opus Dei´s prælat er selskabets ordfører.

Verdenspræster, som slutter sig til Det hellige Kors’ præsteselskab, søger åndelig hjælp til at blive hellige gennem udøvelsen af deres embede i overensstemmelse med Opus Dei´s ånd.

Men tilslutningen til Det hellige Kors’ præsteselskab betyder ikke, at disse verdenspræster bliver en del af prælaturens præsteskab; hver især fortsætter med at høre under sit eget bispedømme og afhænger kun af sin egen biskop, til hvem han ene og alene skal stå til regnskab for sit pastorale arbejde.

Kirkens autoritet har i forskellige dokumenter, f.eks. i adskillige dokumenter fra det Andet Vatikankoncil´s tekster og i de kanoniske love anbefalet denne type præsteselskab.

For at en præst kan blive optaget i Det hellige Kors’ præsteselskab, må han være bevidst om, at han har fået et kald fra Gud til at søge hellighed i overensstemmelse med Opus Dei´s ånd.

Dette indebærer visse forudsætninger: kærlighed til bispedømmet og forbindelse med alle medlemmer i bispedømmets præsteskab, lydighed og hengivenhed til egen biskop, fromhed, teologistudier, iver for sjælene og en opofrende ånd, iver efter at fremme kald, og et inderligt ønske om at opfylde embedsopgaverne så fuldkomment som muligt.

Den åndelige hjælp, som selskabet giver, koncentrerer sig om at opmuntre medlemmerne til trofasthed i udøvelsen af deres embedspligter, ligesom også at fremme forholdet til deres egen biskop og broderskabet med de andre præster.

De særlige uddannelsesmidler, som disse verdenspræster modtager af Det hellige Kors’ præsteselskab minder om dem, som prælaturets lægfolk får: undervisning i kirkens lære eller om aspekter af det åndelige liv, månedlige retræter, osv. Desuden er hver enkelt personlig ansvarlig for at deltage i den sædvanlige uddannelse som kirkeretten foreskriver præster, og også den, som deres egen biskop byder eller anbefaler.

Det hellige Kors’ præsteselskab´s åndelige og uddannelsesmæssige virksomhed griber ikke ind i den tjeneste, som biskoppen har betroet bispedømmets præster.