Sdružení kněží

Kněžská společnost Svatého Kříže je sdružení kněží vnitřně spojených s Prelaturou Opus Dei.

Kněžská společnost Sv. Kříže je tvořena věřícími z prelatury Opus Dei, kteří byli vysvěceni prelátem a jsou inkardinováni do prelatury, a dalšími kněžími - nebo kandidáty kněžství, pokud přijali diakonát -, inkardinovanými do různých diecézí a tvořícími součást jejich kněžstva, kteří požádají o přijetí do Kněžské společnosti Sv. Kříže a jsou řádně přijati. Prelát Opus Dei je zároveň generálním prezidentem Kněžské společnosti Sv. Kříže.[1]

Kněží inkardinovaní do různých diecézí, kteří vstupují do Kněžské společnosti Sv. Kříže, tak činí se stejným cílem, s jakým vstupuje jakýkoli jiný člen do Opus Dei: s cílem nalézt podporu a podněty pro usilování o svatost, a to podle ducha Opus Dei a prostřednictvím jeho asketických prostředků; to znamená, ve vykonávání své kněžské služby a skrze ně.

Jinými slovy: tito členové Kněžské společnosti Sv. Kříže neopouštějí ani diecézi ani nemění svůj stav diecézních kněží, neboť charismatu Opus Dei je vlastní právě to, že každý zůstává na svém místě a ve stavu, který zaujímá v občanské společnosti a v církvi. ”Tento závazek posvěcovat vlastní život zahrnuje u těchto kněží naprosté zakořenění v požadavcích na svatost a apoštolát, obsažených nejprve ve křtu a později v kněžském svěcení, a to v naprosté shodě s jejich diecézním postavením; zároveň se jim od Opus Dei dostává duchovní pomoci a především ducha, který vede k vědomí hodnoty každodenního života, ve kterém neustále nalézají výzvy k setkávání s Bohem, ke službě ostatním lidem a k lásce k nim.”[2]

Z teologického hlediska existuje jen jedno charisma a jediné povolání do Opus Dei, jak pro laiky, tak i pro kněze z Kněžské společnosti Sv. Kříže, ať už jsou inkardinováni do prelatury, nebo do některé diecéze. Jen jedno charisma, jediné a opravdové povolání, týž duch, tytéž asketické prostředky. Jediné, co je různé, je osobní situace. V případě diecézních kněží je zvláštností osobní situace skutečnost, že jsou kněžími a že jsou inkardinováni do diecéze.


[1] Čísla 36-78 Stanov Opus Dei - schválených apoštolskou konstitucí Ut sit - se týkají právě Kněžské společnosti Sv. Kříže. Stanovy byly publikovány v již citovaném El itinerario .....

[2] El itinerario ...., op. cit., s. 289.