Montse Grases je prohlášena za ctihodnou

Svatý otec František dal večer 26. dubna souhlas, aby Kongregace pro svatořečení zveřejnila dekrety dvanácti kauz svatořečení. Jeden z těchto dekretů se týká hrdinských ctností Montse Grases (1941 - 1959), mladé ženy z Opus Dei.

Opus Dei - Montse Grases je prohlášena za ctihodnou

Když se Mons. Javier Echevarría dověděl o této zprávě Svatého stolce, řekl: „Ze srdce děkuji Pánovi za tuto etapu v kauze blahoslavení Montse, dívky, která nežila dlouho, ale která byla opravdovým darem Boha pro ty, kdo se s ní stýkali, a také pro ty, kdo ji poznali po jejím dies natalis, po jejím odchodu do nebe.“ Dále pokračoval, že Montse Grases „žijící uprostřed světa, odpovídala už od raného věku na lásku Boží, usilovala o zbožný život, dobře vykonanou práci - s využitím všech svých dovedností - a s touhou a trvalou dispozicí velkoryse se starat o druhé a přitom nemyslet na sebe. Věrně následovala Pána, když ji povolal do Opus Dei, a snažila se na této cestě - ve společnosti dalších žen Díla - být Mu co nejblíže. Stejně se chovala i v době své těžké nemoci. Rakovina jí působila velké utrpení a byla příčinou její smrti. Snažila se vykonávat své každodenní povinnosti s nadpřirozenou pečlivostí z lásky k Bohu a k bližním a přitom své známé přiváděla k Ježíši Kristu.“

Nakonec Mons. Javier Echevarría dodal: „Chovám naději, že příkladný život Montse bude pro mnohé mladé dívky a chlapce velkou pomocí, když uvažují o odevzdání se Pánu v manželství, v apoštolském celibátu, v řeholním životě nebo kněžství.“

Krátký životopis

María Montserrat Grases García —Montse- se narodila v Barceloně 10. července 1941 jako druhá z devíti dětí. Měla živou a nenucenou povahu. V domácím prostředí si osvojila některé své charakteristické vlastnosti: radost, jednoduchost, štědrost a starost o druhé. Měla ráda sport, hudbu, lidové tance a ráda vystupovala v divadle. Měla mnoho přátel.

Rodiče ji naučili mluvit s Bohem s důvěrou a s tím, jak dospívala, jí pomáhali v získávání křesťanských ctností a v prohlubování duchovního života. V roce 1954 začala docházet do centra Opus Dei. Dostávala tam křesťanskou formaci, což přispělo k jejímu lidskému i duchovnímu vyzrávání.

V šestnácti letech si uvědomila, že ji Bůh volá právě k této cestě v církvi. Dále o tom uvažovala, modlila se a prosila též o radu a nakonec požádala o přijetí do Opus Dei. Od té doby usilovala s velkým odhodláním a vytrvalostí o svatost v každodenním životě. Snažila se mít trvalý styk s Bohem, hledala Boží vůli v plnění svých povinností, z lásky dbala na maličkosti a těm, kdo žili v její blízkosti, život zpříjemňovala. Mnohým svým příbuzným a přátelům předávala pokoj toho, kdo žije blízko Bohu.

Těsně před dovršením sedmnácti let jí zjistili rakovinu (Ewingův sarkom) v levé stehenní kosti. Nemoc trvala devět měsíců a způsobovala jí velmi silné bolesti. Utrpení přijímala pokojně a odhodlaně. I v době nemoci šířila nakažlivou radost. Přivedla k Bohu mnoho kamarádek a spolužaček, které ji chodili navštěvovat. V bolesti nalezla Ježíše a Pannu Marii. Ti, kdo ji doprovázeli, byli svědky toho, jak se s Bohem více a více sjednocovala. Jedna její přítelkyně dosvědčuje, že když ji viděla se modlit, hmatatelně si uvědomovala, v jak úzkém vztahu s Kristem žije.

Zemřela na Zelený čtvrtek 26. března 1959. Mnoho lidí je přesvědčeno o jejím hrdinském a příkladném životu. Pověst svatosti od té doby stále roste.

Průběh kanonizační kauzy

Informační proces o Montse Grases začal v Barceloně. Zahájil ho arcibiskup Mons. Gregorio Modrego Casaus 19. prosince 1962. Proces byl uzavřen 26. března 1968 v pravomoci nového arcibiskupa, Mons. Marcelo González Martín.

V dalších letech se proces zpomalil z důvodu reformy předpisů procesu kanonizace za blahoslaveného Pavla VI. a svatého Jana Pavla II. Pověst svatosti Montse dále rostla.

15. května 1992 Kongregace pro svatořečení vyhlásila platnost diecézního procesu Montse Grases. Téhož roku bylo ale rozhodnuto, že se uskuteční dodatečné šetření v procesu, mezi jiným proto, aby se rozšířil materiál připravený už v šedesátých letech. Dodatečný proces se konal v Barceloně od 10. června do 28. října 1993. 21. ledna 1994 vyhlásila Kongregace pro svatořečení platnost tohoto druhého procesu.

21. listopadu 1999 bylo představeno tzv. positio, dokument o životě a ctnostech služebnice Boží. 10. června 2015 mimořádný kongres teologických poradců Kongregace pro svatořečení kladně odpověděl na otázku o hrdinském žití ctností Montse Grases a 19. dubna 2016 se řádná kongregace kardinálů a biskupů vyslovila ve stejném smyslu.

Ve úterý 26. dubna 2016 dostal papež František od kardinála Angelo Amato, prefekta Kongregace pro svatořečení, podrobný popis jednotlivých etap této kauzy, schválil rozhodnutí Kongregace pro svatořečení a rozhodl, aby se zveřejnil dekret, kterým se prohlašuje služebnice Boží Montse Grases za ctihodnou.

Je důvodem k radosti, že tato zpráva byla ohlášena dne 27. dubna na liturgický svátek Panny Marie Montserratské.