Escriva.org, webová stránka k prohloubení poselství svatého Josemaríi

Knihy svatého Josemaríi pomáhají těm, kdo se chtějí v běžném životě setkat s Bohem. První kniha, Cesta, vyšla v roce 1939. Spuštění nových webových stránek escriva.org usnadňuje přístup k mnoha spisům zakladatele Opus Dei.

Výkonný vyhledávač, rozdělení podle témat, více než 20 jazyků včetně češtiny, jednoduchý a srozumitelný design, možnost čtení jednotlivých knih a rychlost stahování u pomalých připojení jsou některé z novinek této webové stránky.

Seznámit se můžete s knihou Cesta, nejznámějším spisem, a dále s Brázdou, Výhní a se sbírkou kázání v knihách Boží přátelé a Jít s Kristem; další, vydané spisy budou přidány.

Publikování dosud nevydaných děl ve španělštině se plánuje. Přípravu má na starosti „Istituto Storico San Josemaría Escrivá“, který je vydá jako kritické publikace s doprovodným textem. Po nějaké době od vydání v originálním jazyku nebo od následujících překladů do jiných jazyků se budou postupně přidávat na stránky escriva.org.

Čtyři inovace webové stránky o spisech svatého Josemaríi


Nové funkce a inovace tohoto webu se zaměřují na řešení čtyř problémů, které byly na předchozích stránkách escrivaobras.org: dostupné jazyky a podoba stránek, načítání stránek a kompatibilita přistupujících zařízení. V současné době jsou stránky escriva.org dostupné v 24 jazycích, neboť ne všechny 142 překlady Cesty byly převedené do elektronické formy. Postupně se ale přidávají další.

Co se týče osob s poruchami zraku - obtíže s viděním nekontrastního textu nebo typografických částí stránek - volba pozadí a barev je zvolena tak, že napomáhají příjemné a jednoduché navigaci webem.

Na druhé straně se web upravil tak, aby správně a plynule fungoval i v zemích, kde nemají širokopásmový internet. Zavedené změny přispěly ke snížení doby načítání u většiny zemí a rovněž u mobilních zařízení: i u těch nejjednodušších a nejstarších přístrojů došlo vůči předchozím stránkám escrivaobras.org ke změnám k lepšímu.

Jak co nejlépe používat stránky escriva.org?

Na tomto portále je publikováno několik tisíc stránek spisů svatého Josemaríi. Uživatelé si mohou vyhledat konkrétní citáty nebo myšlenky podle určitého tématu v rejstříku, jenž řadí veškeré texty tematicky.

Na stránce je možné vyhledávat podle jakéhokoliv slova a nalézt jednoduchým způsobem daný citát. Nyní je například velmi jednoduché vybrat si slova svatého Josemaríi o posvěcování práce, lásce k papeži nebo božském synovství.

Kromě věcného rejstříku existuje rejstřík biblických citátů, který je organizován podle knih Starého zákona a Nového zákona. U každého záznamu jsou verše, které cituje svatý Josemaría s odkazem na knihu a odstavec. Citáty se mohou vyhledávat pro jedno konkrétní dílo nebo se může z obecného rejstříku dostat na všechny texty, které tento zdroj využívají.

Toto tematické rozdělení velmi zlepšuje vyhledávání komentářů k evangelijním scénám jako je Zvěstování Páně, o bohatém mladíkovi nebo o zázračném rybolovu. Nebo najít pasáž či bod, v němž se mluví o životě duchovního dětství, o umrtvování nebo o radosti. V případě, že některé dílo není přeložené do daného jazyka, uvádí se, ve kterých jazycích je k dispozici.

Pomoc v životě křesťana


V knize Compañeros de Camino (Společníci na Cestě), která je zdarma, je uvedeno několik svědectví osob z různých prostředí, jimž tato kniha pomohla na cestě k modlitbě, pomohla jim v složitých osobních situacích nebo je povzbudila k poctivému životu křesťana: náhodná setkání, tajná četba v zemích, kde je víra pronásledována... Hojné rozšíření Cesty a její služba duším souzní s kněžskou zkušeností zakladatele Opus Dei a s jeho vnitřním životem. Čtenář není konfrontován se seznamem více či méně zbožných teorií: hovoří s knězem, který šíří lásku k Bohu. Tato svědectví jsou svým způsobem špičkou ledovce dobra, které předávají všechny knihy svatého Josemaríi.

Velkou pomocí pro osobní zbožnost je Svatý růženec a Křížová cesta. Kdokoliv, kdo rozjímal nad kázáními v knihách Jít s Kristem, Boží přátelé nebo Milovat církev, může dosvědčit, že to jsou myšlenky, které napomáhají k uskutečňování obrazu popsanému v bodě 754 Výhně:

„Až otevřeš svaté evangelium, uvědom si, že musíš nejen znát, ale i prožívat skutky a výroky Kristovy, o nich se tu vypráví. Na každičké stránce jsou shromážděny jednotlivé podrobnosti proto, abys je zhmotnil za konkrétních okolností vlastního života.

Pán nás katolíky povolal, abychom kráčeli v jeho těsné blízkosti, a v Písmu svatém nalezneš Život Ježíšův; navíc zde ale musíš objevit i život svůj.

Také ty se musíš naučit tázat jako apoštol plný lásky: ‚Pane, co chceš, abych pro tebe učinil?‘ ‚Boží vůli!‘ zní se vší rozhodností ve tvé duši.

Otevírej tedy každý den evangelium, aby se jeho četba i prožitek staly tvým konkrétním úkolem. Tak jednali i svatí.“


Vydání nového seznamu homilií a meditací v roce 2017, například „En diálogo con el Señor“ nebo v roce 2020 zahájení publikace jeho dopisů věřícím Opus Dei, umožní prohloubit poklad poselství svatého Josemaríi. V knize „Rozhovory s Mons. Escrivá de Balaguer“, která obsahuje jeho význačné kázání „Vášnivě milovat svět“ vyslovené v kampusu Navarrské univerzity, se prezentují jeho novátorské, radikální ideje, jež byly uveřejněné novináři v Le Figaro, The New York Times, Time, L'Osservatore della Domenica, Telva, Gaceta Universitaria a Palabra.

Zakladatel Opus Dei mění svůj styl podle druhu textu - akademické přednášky, body k rozjímání, homilie nebo interview - nicméně tu je společný základ, zaujetí pomoci čtenáři nebo posluchači, předat čisté poselství, které rétorika pomáhá prozářit, aby světlo dopadalo na obsah a ne na formu: „Ubezpečuji vás, děti moje, že když nějaký křesťan vykonává s láskou tu nejnevýznamnější každodenní činnost, překypuje jeho skutek Božím významem. Proto jsem vám opakoval, doslova jsem do vás bušil, že křesťanské povolání spočívá v tom, že se z každodenní prózy vytvářejí verše. Zdá se nám, děti moje, že na obzoru splývají nebesa a země. Ale ne, místem, kde se opravdu spojují, jsou vaše srdce, když svatě prožíváte běžný život... (Rozhovory, č. 116).