Quina és la finalitat del motu proprio "Ad charisma tuendum"?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

El motu proprio Ad charisma tuendum (“Per a tutelar el carisma”) desenvolupa i concreta el canvi produït per la Constitució apostòlica Praedicate Evangelium, en transferir les competències en matèria de prelatures personals del Dicasteri dels Bisbes al del Clergat. Tant el títol com la introducció trasllueixen la determinació del Sant Pare perquè aquest canvi sigui dut a terme dins del respecte ple al carisma de l'Opus Dei.