Qui està convocat al congrés?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Estan convocats tots els congressistes, homes i dones, nomenats segons indiquen els Estatuts (nn. 130, § 2 i 133, § 3). Per ser congressista cal tenir almenys 32 anys i 9 d'incorporació definitiva a la Prelatura. Els nomena el Prelat entre membres dels països on l'Obra exerceix el seu apostolat, amb el vot deliberatiu dels organismes de govern centrals (consell per als homes, assessoria per a les dones) i tenint en compte el parer de la circumscripció d'origen. Tots els congressistes són membres numeraris, i una gran majoria ha realitzat o realitza actualment tasques de govern a la Prelatura en les diferents circumscripcions. Això facilita el coneixement dels reptes apostòlics dels llocs on viuen i treballen.

També poden ser convocats pel Prelat altres fidels de la Prelatura en qualitat d'experts, amb veu però sense vot (n. 130, § 4).

El nombre de congressistes participants és de 274, 126 dones (46%) i 148 homes (54%).

Provenen dels cinc continents: Àfrica (6,6%), Amèrica (36%), Àsia (6,2%), Europa (50%) i Oceania (1,1%). Aquesta proporció respon al nombre de fidels de l'Opus Dei que viuen als respectius continents.

Hi assistiran 90 preveres, que representen el 32,8 % dels congressistes. Als congressos electius, el Prelat es tria entre els preveres congressistes.

Pel que fa al rang d'edat, la congressista més jove té 35 anys i el de més edat 87.