Què és un congrés general extraordinari?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Als Estatuts de l'Opus Dei (130 i 133) s'estableixen tres tipus de congressos generals: 

a) l'electiu, que escull el Prelat, que ha de ser confirmat per la Santa Seu;

b) l'ordinari, previst cada vuit anys, per avaluar l'estat de la Prelatura, aconsellar sobre la futura acció de govern i renovar els càrrecs;

c) l'extraordinari, que no té una periodicitat fixa i és convocat quan les circumstàncies ho demanen a judici del Prelat amb el vot deliberatiu dels seus consells. Aquest últim és el que tindrà lloc del 12 al 16 d'abril (el prelat anuncià les dates en un missatge, publicat el 7 de gener).