Els precs de l'Opus Dei

Els precs de l'Opus Dei traduïts al català. En aquesta notícia es poden descarregar, en llatí o en llatí amb traducció al català. Cada dia, els fidels de la prelatura eleven el cor al Senyor mitjançant aquesta pregària dels precs (Preces).

► Els precs de l'Opus Dei en llatí: ePub. Mobi. PDF. PDF per a mòbils. pdb.

► Els precs de l'Opus Dei en llatí-català: ePub. Mobi. PDF.El 10 de desembre de 1930, sant Josepmaria escrivia als Apunts íntims: Aquests dies estem traient còpies de les "Preces ab Operis Dei sociis recitandae". Les va aprovar el meu confessor. Hom veu que el Senyor, perquè així ha d’ésser en l'entranya la seva Obra, ha volgut que comenci per l'oració [1].

Aquestes paraules del fundador de l'Opus Dei són un reflex fidel del seu constant ensenyament: L’oració és el fonament de l’edifici espiritual [2], de tota tasca sobrenatural i de tota acció apostòlica, és el mitjà indispensable per avançar en la lluita per la santedat [3]. A l'Opus Dei, les Preces (plural del llatí prex: pregària, súplica) constitueixen una manera de concretar aquesta necessitat comuna a tota ànima cristiana [4]. Cada dia, els fidels de la Prelatura eleven el seu cor al Senyor mitjançant aquesta oració, en la qual lloen, agraeixen i demanen a Déu Pare, per Jesucrist en l'Esperit Sant, per les necessitats personals i dels altres. D'aquesta manera, en aquesta petita part de la gran família de Déu, que és l'Església, es repeteix novament aquella escena de l'Església primitiva que sant Lluc recull: perseveraven tots unànimes en l'oració, i eren un sol cor i una sola ànima [5].

Sant Josepmaria va compondre aquesta pregària amb textos agafats de la Sagrada Escriptura i de la Litúrgia de l'Església, al llarg de les primeres dècades de l'existència de l'Obra. A través de la recitació diària d'aquestes pregàries, els fidels de la Prelatura agraeixen a Déu el do de la vocació cristiana i manifesten la plena disponibilitat per fer la seva Voluntat. Els Precs comencen amb un serviam!, que sintetitza el propòsit de servir el Senyor i promoure’n l'extensió del seu Regne a tot el món, sense cap discriminació. Per això, després d'adreçar-se a la Santíssima Trinitat amb paraules d'adoració i agraïment, els fidels de l'Obra acudeixen ad Iesum Christum regem, a Jesucrist Rei, que els envia a obrir, a tots els homes, els camins divins de la terra.

Posant-se sota la protecció de Déu misericordiós amb invocacions del Salm 27 [26] –el Senyor és la meva llum i la meva salvació, qui em pot fer por?—, recorren també a la intercessió de la santíssima Mare de Déu, mitjancera de totes les gràcies, de sant Josep, patró de l'Església universal, dels àngels de la guarda, en la festa dels quals va néixer l'Opus Dei, i de sant Josepmaria, amb afecte i confiança filial. Aquesta última invocació va ser afegida el 17 de maig de 1992 amb motiu de la beatificació de Josepmaria Escrivà de Balaguer, i retocada el 6 d'octubre de 2002, quan el fundador va ser canonitzat per sant Joan Pau II.

Segueixen després una sèrie de peticions. En primer lloc —com és natural— pel Sant Pare, perquè el Senyor el conservi, el vivifiqui i el faci feliç a la terra, i pels bisbes de les diverses diòcesis. Hom prega també per la unitat de l'apostolat —seguint l'exemple de Jesucrist en l'Última Cena: què tots siguin u, com tu, Pare, en mi i jo en tu: que siguin u, com també nosaltres som u— i per tots els qui, per amor del nom del Senyor, cooperen amb les activitats apostòliques de la Prelatura.

En continuïtat amb la súplica pels pastors de l'Església, hom demana ara pel prelat de l'Opus Dei, familiarment anomenat "Pare", a qui Déu ha posat a la terra com a cap d'aquesta part del Poble de Déu. I, com és lògic, en aquesta pregària de família no pot mancar la petició pels altres fidels de la Prelatura, tant per aquells que encara són aquí al món com pels difunts.

A les oracions finals, els fidels invoquen novament Déu amb la certesa de ser escoltats i, confiant en la seva misericòrdia li demanen que inflami els seus cors i les seves entranyes —tot el seu ésser— amb el foc de l'Esperit Sant. L’invoquen també perquè porti a fi, amb la seva inspiració i la seva ajuda, totes les seves accions: la pregària, el treball i les ocupacions més diverses. I impetren finalment el gaudium cum pace, que són fruits de la lluita interior, un temps de veritable penitència, la gràcia i el consol de l'Esperit Sant i la perseverança a l'Opus Dei.

Finalment, recorren a la intercessió dels Patrons dels apostolats de l'Obra –els arcàngels sant Miquel, sant Gabriel i sant Rafael i els apòstols sant Pere, sant Pau i sant Joan— i, si hi ha un prevere present, aquest imparteix la benedicció perquè el Senyor sigui en els vostres cors i en els vostres llavis. S'acaba, en fi, amb una salutació que recorda les dels primers cristians, de sabor tan humà i sobrenatural: pax, in aeternum.

J. Yániz


[1] Apunts íntims , n. 128, en A. Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei , vol. I, Rialp, Madrid 1997, p. 368.

[2] Camí , n. 83.

[3] cf. 1 Te 4, 3.

[4] cf. Catecisme de l'Església Catòlica , nn. 2744-2745.

[5] Ac 1, 14 i 4, 32.


PRECES

Sérviam!

V /. Ad Trinitatem Beatíssimam.

R /. Grátias tibi, Deus, grátias tibi: vera et una Trínitas, una et summa Déitas, sancta et una Unitas.

V /. Ad Iesum Christum Regem.

R /. Dóminus Iudex noster; Dóminus Légifer noster; Dóminus Rex noster. Ipse salvabit nos.

V /. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

R /. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

V /. Exsurge, Christe, ádiuva nos.

R /. Et líbera nos propter nomen tuum.

V /. Dóminus illuminátio mea et salus mea: quem timebo?

R /. Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum; si exsurgat adversum me proélium, in hoc ego sperabo.

V /. Ad Beatam Vírginem Mariam Mediatricem.

R /. Recordare, Virgo Mater Dei, dum stéteris in conspectu Dómini, ut loquaris pro nobis bona.

V /. Ad Sanctum Ioseph Sponsum Beatae Mariae Vírginis.

R /. Fecit te Deus quasi Patrem Regis, et dóminum universae domus eius: ora pro nobis.

V /. Ad Angelos Custodes.

R /. Sancti Angeli Custodes nostri, deféndite nos in proélio ut non pereamus in tremendo iudício.

V /. Ad Sanctum Iosephmariam Conditorem nostrum.

R /. Intercede pro fíliis tuis ut, fideles spirítui Operis Dei, laborem sanctificemus et ánimas Christo lucrifácere quaeramus.

V /. Oremus pro Beatíssimo Papa nostro N.

R /. Dóminus conservet eum, et vivíficet eum, et beatum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicorum eius.

V /. Oremus et pro Antístite huius dioecesis.

R /. Stet et pascat in fortitúdine tua, Dómine, in sublimitate nóminis tui.

V /. Oremus pro unitate apostolatus.

R /. Ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me et ego in te: ut sint unum, sicut et nos unum sumus.

V /. Omne regnum divisum contra se, desolábitur.

R /. Et omnis cívitas vel domus divisa contra se non stabit.

V /. Oremus pro benefactóribus nostris.

R /. Retribúere dignare, Dómine, ómnibus nobis bona faciéntibus propter nomen tuum, vitam aeternam. Amen.

V /. Oremus pro Patre.

R /. Misericórdia Dómini ab aeterno et usque in aeternum super eum: custodit enim Dóminus omnes diligentes se.

V /. Oremus et pro frátribus nostris Operis Dei, vivis atque defunctis.

R /. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.

V /. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto.

R /. Et de Sion tuere eos.

V /. Réquiem aeternam dona eis, Dómine.

R /. Et lux perpétua lúceat eis.

V /. Requiescant in pace.

R /. Amen.

V /. Dómine, exaudi orationem meam.

R /. Et clamor meus ad te véniat.

Sacerdos, si Preces moderatur, exsurgit et addit Dóminus vobiscum, stans etiam dum recitat orationem.

V /. Dóminus vobiscum.

R /. Et cum spíritu tuo.

Oremus.

Deus, cui próprium est misereri semper et párcere: súscipe deprecationem nostram. Ure igne Sancti Spíritus renes nostros et cor nostrum, Dómine: ut tibi casto córpore serviamus, et mundo corde placeamus.

Actiones nostras, quaésumus Dómine, aspirando praéveni et adiuvando proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dóminum nostrum.

R/. Amen.

Omnes dicunt:

Gáudium cum pace, emendationem vitae, spátium verae poeniténtiae, grátiam et consolationem Sancti Spíritus atque in Opere Dei perseverántiam, tríbuat nobis Omnípotens et Miséricors Dóminus.

V /. Sancte Míchaël.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Gábriel.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Ráphaël.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Petre.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Paule.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Ioannes.

R /. Ora pro nobis.

Cum adsit aliquis Sacerdos, dignior ait:

Iube, Domne, benedícere.

Sacerdos benedicit:

Dóminus sit in córdibus vestris, et in lábiis vestris, in nómine Patris + et Fílii et Spíritus Sancti.

R /. Amen.

V /. Pax.

R /. In aeternum.