Indulgències a perpetuïtat

La Penitenciaria Apostòlica de la Santa Seu ha comunicat que es concedeixen a perpetuïtat les indulgències que els membres de l'Obra i els seus familiars poden lucrar en aquestes dates. Fins ara es renovaven cada set anys.

Us oferim a continuació una traducció del decret, l'original del qual és en llatí:

Beatíssim Pare:

Fernando Ocáriz Braña, prelat de la Prelatura personal de la Santa Creu i Opus Dei, amb ànim agraït a Déu, exposa amb reverència que han aprofitat i aprofiten molt espiritualment les indulgències concedides per set anys, mitjançant mandat de la vostra Santedat, per la Penitenciaria Apostòlica amb rescript N. 1105/15/1, el dia 17 de desembre de 2015:

I. en benefici dels qui participen en les celebracions litúrgiques que la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei i la Societat Sacerdotal de Santa Creu sol promoure, en el tridu anterior a la solemnitat de la Nativitat del Senyor i de la Pasqua, per al progrés espiritual de les famílies dels seus fidels i dels seus socis;

II. per als pares, germans i germanes dels fidels de la Prelatura i dels socis de la Societat Sacerdotal, així com per als cònjuges, fills i filles dels fidels supernumeraris que participin en una funció sagrada el dia de la festa de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep.

Perquè els béns espirituals que se'n deriven continuïn en el futur, el Reverend sol·licitant demana de Vostra Santedat que es prorrogui la gràcia ja concedida.

Per Déu, etc.

El dia 16 de desembre de 2022, la Penitenciaria Apostòlica, en virtut de les facultats que se li han atribuït per mandat del Santíssim Pare Francesc, rebent de bon grat les súpliques presentades, prorroga a perpetuïtat el do implorat. No obstant qualsevol disposició contrària.


Original en llatí:

Prot. N. 1118/22/I

Beatissime Pater

Ferdinandus Ocáriz Braña, Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei Praelatus, grato erga Deum animo motus, reverenter exponit indulgentias, de mandato Sanctitatis Tuae a Paenitentia Apostolica per Rescriptum N. 1105/15/1, die 17 decembris 2015 ad septennium concessas, valde spiritaliter profuisse et prodesse:

I. participantibus celebrationes liturgicas quas, triduo ante sollemmitatem Nativitatis Domini et Paschatis, Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei necnon Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis, in spiritalem familiarum suorum fidelium atque sodalium profectum, promovere solent;

II. parentibus, fratribus et sororibus fidelium praelature et sodalium Societatis Sacerdotalis necnon coniugibus, filiis et filiabus fidelium supernumerariorum qui, die festo Sanctae familiae Iesu, Mariae, Ioseph, sacrae functioni adfuerint.

Quo autem spiritalia bona inde manantia in posterum etiam redundent, Rev.dus Orator petit a Sanctitate Tua ut iam concessa gratia prorogetur.

Ex Deus, etc.

Die 16 Decembris 2022

Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum sibi de Sanctissimi Patris Francisci mandato tributarum, oblatas libenter preces excipiens imploratum donum in perpetuum prorogat.

Contrariis quibuscumque minime obstantibus