Com ho faig per confessar-me?

Us oferim un senzill manual gràfic de com confessar-se.

Descarregar en JPG

Aquesta senzilla guia gràfica, juntament amb la guia visual de la confessió, pot facilitar la preparació i realització del sagrament de la confessió, també anomenat de la reconciliació.

Això és el que en diu el Compendi del Catecisme de l'Església catòlica:

¿Per què hi ha un sagrament de la reconciliació després del baptisme?

Perquè la vida nova de la gràcia, rebuda en el baptisme, no ha suprimit la feblesa de la natura humana, ni la inclinació al pecat (és a dir, la concupiscència). Crist va instituir aquest sagrament per a la conversió dels batejats que s'han allunyat d'ell pel pecat.

¿Quins són els elements essencials del sagrament de la reconciliació?

Són dos: els actes realitzats per l'home que es converteix sota l'acció de l'Esperit Sant, i l'absolució del sacerdot, que en nom de Crist concedeix el perdó i estableix les modalitats de la satisfacció.

¿Quins són els actes del penitent?

Són un diligent examen de consciència, la contrició (o penediment), que és perfecta quan és motivada per l'amor de Déu, imperfecta si es basa en altres motius, i que inclou el propòsit de no pecar més; la confessió, que consisteix en l'acusació dels pecats feta davant el sacerdot; la satisfacció, o sigui el compliment de certs actes de penitència, que el confessor imposa al penitent per tal de reparar el dany causat pel pecat.

¿Quan hi ha obligació de confessar els pecats greus?

Tot fidel, un cop arribat a l'edat de la raó, té l'obligació de confessar els seus pecats greus almenys un cop l'any, i de tota manera abans de rebre la sagrada Comunió.

¿Per què els pecats venials poden ser també objecte de la confessió sacramental?

La confessió dels pecats venials és vivament recomanada per l'Església, encara que no sigui estrictament necessària, perquè ens ajuda a formar-nos una recta consciència i a lluitar contra les males inclinacions, a deixar-nos guarir per Crist i a progressar en la vida de l'Esperit.

¿Qui és el ministre d'aquest sagrament?

Crist ha confiat el ministeri de la reconciliació als seus Apòstols, als bisbes successors seus i als preveres, col·laboradors dels bisbes, els quals es converteixen en instruments de la misericòrdia i de la justícia de Déu. Exerceixen el poder de perdonar els pecats en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant.

¿Quins són els efectes d'aquest sagrament?

Els efectes del sagrament de la penitència són: la reconciliació amb Déu i, per tant, el perdó dels pecats; la reconciliació amb l'Església; la recuperació, si s'havia perdut, de l'estat de gràcia; la remissió de la pena eterna merescuda a causa dels pecats mortals i, almenys en part, de les penes temporals que són conseqüències del pecat; la pau i la serenitat de la consciència, i el consol de l'esperit; l'increment de les forces espirituals per al combat cristià.