Com es desenvolupa el Congrés general extraordinari?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

El primer dia, els congressistes estudien individualment les propostes preparades a Roma amb l'assessorament d'expertes i experts, a partir dels suggeriments rebuts per a l'adequació dels Estatuts al motu proprio 'Ad charisma tuendum'.

El Congrés seguirà amb grups d'estudi (d'unes 30 persones cadascun) que treballaran en simultani. Tot seguit, cada grup presenta les seves propostes al Prelat.

El tercer i darrer dia, el Prelat formularà una proposta unificada que serà sotmesa a votació plenària, i s'aprova per majoria simple. La proposta resultant es presentarà posteriorment a la Santa Seu. L'aprovació final correspon al Papa, que n'és el legislador competent.