A què es refereix el títol de protonotari apostòlic supernumerari que s'esmenta al motu proprio?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Es confereix a la figura del prelat un títol honorífic i un tractament que, reafirmant la condició secular —que és central al carisma de l'Opus Dei—, l'uneix de manera especial al Sant Pare, com a part de l'anomenada “família pontifícia”. Es diu “supernumerari”, per distingir-lo dels qui són notaris a la Santa Seu.