Hjälp till den prästerliga kallelsen

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Medlemmar och medarbetare

De som ber om att bli antagna i det Heliga korsets prästsällskap bör känna sig helt övertygade om att de är kallade av Gud att söka helighet mitt i världen enligt Opus Deis anda.

Behörighet och antagning

Präster inkardinerade i olika stift kan be om att bli antagna som adjungerade eller supernumerarier, i det prästerliga sällskapet av det heliga korset (detsamma gäller för de diakoner som uttryckligen visar sin avsikt att bli prästvigda).