Stowarzyszenie Kapłańskie

Księża diecezjalni mogą przyłączyć się do Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża, ściśle związanego z Prałaturą Opus Dei.

Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża jest stowarzyszeniem duchownych ściśle złączonym z Opus Dei, do którego należy obecnie ok. 4 tys. członków. Tworzą je księża Prałatury oraz księża i diakoni diecezjalni, którzy chcą do niego należeć. Przewodniczącym stowarzyszenia jest prałat Opus Dei.

Duchowni diecezjalni, którzy wstępują do Stowarzyszenia, starają się wyłącznie o otrzymanie pomocy duchowej celem osiągnięcia świętości w pełnieniu swej posługi według ascezy właściwej Opus Dei.

Przyłączenie księży diecezjalnych do stowarzyszenia nie pociąga za sobą przynależności do kleru Prałatury: każdy jest inkardynowany do własnej diecezji, podlega wyłącznie swemu biskupowi i jedynie jemu zdaje sprawę ze swojej pracy apostolskiej.

Władze kościelne w różnych dokumentach, choćby w niektórych zapisach Soboru Watykańskiego II i w Kodeksie Prawa Kanonicznego, zalecały tego rodzaju stowarzyszenia kapłańskie.

Aby ksiądz mógł zostać przyłączony do Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża, musi posiadać świadomość otrzymania od Boga powołania do uświęcania się według ducha Opus Dei.

To zakłada kilka warunków: miłość do diecezji i jedność ze wszystkimi członkami kleru diecezjalnego; posłuszeństwo i szacunek własnemu biskupowi; pobożność, zgłębianie wiedzy teologicznej, stała troska o dusze i duch umartwienia; wysiłek w formowaniu powołań; zapał w pełnieniu z największą starannością zadań ministerialnych.

Pomoc duchowa, której udziela Stowarzyszenie, ma na celu zachęcanie członków do doskonałości w pełnieniu swoich obowiązków kapłańskich, jak i umacnianie jedności każdego z nich z własnym biskupem oraz braterstwa z pozostałymi kapłanami.

Szczególne środki formacyjne, które otrzymują kapłani diecezjalni Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża, są analogiczne do tych, które otrzymują wierni świeccy prałatury: pogadanki doktrynalne lub ascetyczne, rekolekcje, itp. Poza tym, każdy stara się osobiście stosować powszechne środki formacyjne przewidziane dla księży przez prawo kościelne oraz nakazane lub zalecane przez własnego biskupa.

Działalności duchowe i formacyjne członków Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża nie mogą kolidować z niczym, co powierzy im ich własny biskup.