Questions about the Priestly Society of the Holy Cross

Description

O STOWARZYSZENIU KAPŁAŃSKIM ŚW. KRZYŻA

Co to jest Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża?

Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża jest Stowarzyszeniem własnym, wewnętrznym i nieodłącznym od Prałatury, złożonym z kapłanów inkardynowanych do Opus Dei i innych inkardynowanych do różnych diecezji. (Por. Konst. Ap. Ut sit, I; Statuta, nr 36 § 2; 42)

Kiedy powstało Stowarzyszenie Kapłański św. Krzyża?

2 października 1928 roku Błogosławiony Josemaria Escriva założył Opus Dei, a 14 lutego 1943 r. - Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, które, z punktu widzenia prawnego, jest stowarzyszeniem kapłańskim właściwym tej Prałaturze i istotowo od niej nieodłącznym.

Jaką pomoc duchową daje Stowarzyszenie?

Pomoc duchowa udzielana przez Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża ma na celu poprawę życia wewnętrznego członków, pobudzanie ich wierności w wykonywaniu obowiązków kapłańskich oraz wspieranie jedności każdego z nich z jego własnym biskupem i braterstwa z innymi kapłanami.

Komu podlegają księża diecezjalni?

Duchowieństwo diecezji należących do Kapłańskiego Towarzystwa Świętego Krzyża jest nadal inkardynowane we własnym Kościele: zależą oni jedynie od swojego biskupa - 'nihil sine Episcopo', co jest wyrazem świętego Ignacego z Antiochii, który często wspominał św. Josemaria.

Na czym polega pomoc Stowarzyszenia?

Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża ma na celu pomagać księżom diecezjalnym w ich odpowiedzi na wezwanie do pełni miłości, którą Bóg kieruje do wszystkich ludzi, starając się przekształcić każdy aspekt ich życia kapłańskiego w okazję do kochania Go, służenia innym i budowania Kościoła. Formacja według duchowości Opus Dei, oferowana w małych grupach, poprzez indywidualne kierownictwo duchowe, rekolekcje, dni skupienia, warsztaty i konferencje, grupy wsparcia i inne środki, pozwala kapłanom Stowarzyszenia wzrastać w swoim powołaniu i misji jako słudzy miłości Jezusa Chrystusa, kapłana, proroka i króla. Życie kapłańskie wymaga ciągłej formacji duchowej, akademickiej, duszpasterskiej i ludzkiej, a Stowarzyszenie czyni formację w tych dziedzinach dostępną, zgodnie z kierunkami ostatnich papieży, Kongregacji Duchowieństwa i Konferencji Biskupów każdego kraju. Kodeks Prawa Kanonicznego zaleca, aby księża diecezjalni korzystali ze stowarzyszeń takich jak Stowarzyszenie Kapłańskie Św. Krzyża.

Gdzie mogę się więcej dowiedzieć?

Można napisać na któryś z adresów podanych w okienku „Napisz do nas” tej strony internetowej, według miejsca zamieszkania.

Jaka jest historia powstania Stowarzyszenia Kapłąńskiego Świętego Krzyża?

Historia Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża jest związana z drogą prawną Opus Dei. Josemaría, aby wprowadzać w życie zadanie powierzonym mu przez Boga 2 października 1928 roku, stworzył zwykłe stowarzyszenie wiernych. Później, w 1943 r., w celu umożliwienia inkardynowania kapłanów, którzy poświęcaliby się apostolskim zadaniom Opus Dei, erygowano Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, które po przekształceniu w świecki instytut w 1950 r. umożliwiło także prawne związanie kapłanów diecezjalnych. To rozwiązanie prawne było tymczasowe, ponieważ nie gwarantowało w pełni świeckości zarówno wiernych, jak i kapłanów należących do Opus Dei. Koniec tej skomplikowanej drogi miał miejsce 28 listopada 1982 roku, kiedy to św. Jan Paweł II ustanowił Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża jako stowarzyszenie kapłanów poprzez tę samą konstytucję apostolską 'Ut sit', którą ustanowił Prełaturę Świętego Krzyża i Opus Dei, z którą jest ona nierozerwalnie związana.

Kto może należeć do Stowarzyszenia Kapłańskiego Św. Krzyża?

Do Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża mogą należeć diakoni i kapłani inkardynowani w różnych prezbiteriach lokalnych (nie zakonnych), wśród nich ci z Prałatury Opus Dei. Wszyscy ci duchowni zachowują najściślejszą relację zależności od właściwego sobie Biskupa lub Prałata. Duchowni, którzy nie są inkardynowani do Prałatury (lecz każdy do własnej diecezji), przez co nie stanowią części jej kiru (Prezbiterium), są członkami Przyłączonymi (łac. Aggregati) lub Supernumerariuszami (łac. Supernumerarii) Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża. Jest rzeczą jasną, że we wszystkim, co wypływa z faktu inkardynacji, zależą całkowicie od swoich własnych Biskupów Diecezjalnych, a nie od Prałata Opus Dei. Natomiast z Prezesem Generalnym Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża, którym jest Prałat Opus Dei, łączy ich więź wynikająca ze stowarzyszenia. Odnosi się to do tych sfer życia, którymi każdy kapłan lub diakon może w sposób wolny dysponować.

Czy zakonnik kapłan może należeć do Stowarzyszenia Kapłańskiego Św. Krzyża?

Kapłani, którzy są częścią życia konsekrowanego, szukają już świętości poprzez specyficzny charyzmat i duchowość swoich instytutów. Kapłani ci są zapraszani i zachęcani do współpracy z Opus Dei w takim stopniu, w jakim jest to zgodne z ich charyzmatem.

Czy w chwili przyjęcia do Stowarzyszenia kapłanów należących do diecezji umniejsza się lub osłabia ich status diecezjalny lub podległość wobec swojego biskupa?

Przyjęcie tych kapłanów do Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża nie tylko nie umniejsza ani nie osłabia ich statusu diecezjalnego ani też podległości wobec swojego biskupa, lecz zostają one wzmocnione i utwierdzone. W rzeczywistości ich specyficzne powołanie prowadzi ich do po¬szu¬ki-wania świętości – jak wszystkich w Opus Dei – właśnie w wiernym wypełnieniu swojej pracy, którą jest dla nich urząd lub posługa diecezjalna, i dlatego starają się oni czcić, miłować i być posłuszni swojemu Ordynariuszowi. (Por. Statuta, nr 58 § 1; 68–71)

W czym przejawia się umocnienie pozycji jako kapłanów diecezjalnych kapłanów Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża?

Umocnienie pozycji jako kapłanów diecezjalnych kapłanów Przyłączo¬nych i Supernumerariuszy Stowarzyszenia Kapłańs-kiego Świętego Krzyża przejawia się we wzroście ich miłości i prag¬nienia służby włas¬nemu biskupowi i braciom kapłanom diecezjalnym oraz w umacnianiu wśród wszystkich jedności i bra¬terstwa. Konkretnie starają się oni: 1) rozpowszechniać ze wszystkich swoich sił wśród kleru uświęcanie się przez realizowanie posługi kapłańskiej; 2) pobudzać przykładem i słowem wartość pełniejszej dyspozycyjności każdego księdza wobec własnego Biskupa; 3) ułatwiać przez Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża nieus-tanną for¬mację swoich braci w kapłaństwie; 4) wzmagać życie wspólne wśród kapłanów diecezjalnych na tyle, na ile miejscowy Ordynariusz uzna to za wskazane. (Por. Statuta, nr 68–69; 72)