Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża

Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża jest stowarzyszeniem duchownych ściśle złączonym z Opus Dei. Tworzą je duchowni Prałatury — którzy są jej pełnymi członkami — i diakoni oraz prezbiterzy diecezjalni, którzy chcą do niego należeć.

Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża jest stowarzyszeniem duchownych ściśle złączonym z Opus Dei. Tworzą je duchowni Prałatury — którzy są jej pełnymi członkami — i diakoni oraz prezbiterzy diecezjalni, którzy chcą do niego należeć. Przewodniczącym stowarzyszenia jest prałat Opus Dei.

Duchowni diecezjalni, którzy wstępują do Stowarzyszenia, starają się wyłącznie o otrzymanie pomocy duchowej celem zdobycia świętości w pełnieniu swej posługi według ascezy właściwej Opus Dei. Nie należą do prezbiterium Prałatury: każdy jest inkardynowany do własnej diecezji i podlega wyłącznie swemu biskupowi.

Władze Prałatury nie mają nad nimi jurysdykcji. W Stowarzyszeniu Kapłańskim Świętego Krzyża istnieje jedynie organizacja normalna, jak we wszystkich stowarzyszeniach dążących do własnych celów. Ten typ stowarzyszeń kapłańskich zalecały władze kościelne i Sobór Watykański II.

Pomoc duchowa, której udziela Stowarzyszenie, ma na celu zachęcanie członków do doskonałości w pełnieniu swoich obowiązków kapłańskich, jak i umacnianie jedności każdego z nich z własnym biskupem oraz braterstwa z pozostałymi kapłanami.

Koordynacja działań duchowych, formacyjnych itd. członków Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża, które to działania nie mogą kolidować i nakładać się na nic, co powierzy im ich własny biskup, spoczywa na kierowniku duchowym z Prałatury Opus Dei, którym zawsze jest kapłan nie posiadający żadnej funkcji w kierowaniu Prałaturą.

Do Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża należy na całym świecie około 2000 diakonów i prezbiterów kleru diecezjalnego.