​Noveen voor het gezin

De heilige Jozefmaria kan vanuit de hemel bij God bemiddelen om de eenheid van het gezin te versterken, de relatie in een huwelijk te verbeteren of kinderen in moeilijkheden te helpen. Laten we via deze noveen de voorspraak van de heilige Jozefmaria voor onze gezinnen inroepen.

PDF-versie van de noveen voor het gezin

Dag 1

Het huwelijk, een goddelijke roeping

 • De heilige Jozefmaria:

Het huwelijk is voor een christen een echte, bovennatuurlijke roeping. De heilige Paulus noemt het een groot sacrament in Christus en de Kerk. Het is een heiligend teken, het is de werking van Jezus in de ziel van het bruidspaar en een uitnodiging om Hem te volgen en van het huwelijksleven een goddelijke weg op aarde te maken. (Christus komt langs, 23)

Het is belangrijk dat de echtgenoten de waardigheid van hun roeping duidelijk zien, dat ze beseffen dat zij door God geroepen zijn om juist via de menselijke liefde tot zijn goddelijke Liefde te komen. Hij heeft hen van eeuwigheid uitgekozen om aan de goddelijke scheppingskracht deel te nemen, door kinderen voort te brengen en op te voeden. De Heer verwacht dat ze van hun huis en het gezinsleven een getuigenis van alle christelijke deugden maken. (Gesprekken met Mgr. Escrivá, 93).

De liefde die naar het huwelijk en het gezin leidt kan ook een weg naar God zijn, een schitterende weg, een roeping. Probeer de dingen zo perfect mogelijk te doen… Probeer de kleine dingen van elke dag met liefde te doen door dit ‘goddelijke iets’ te ontdekken dat in het kleine ligt opgesloten. Daar, in die vitale sector van de menselijke liefde, krijgt deze leer een zeer bijzondere betekenis. (Gesprekken met Mgr Escrivá, 121).

Laten we God, op voorspraak van de heilige Jozefmaria vragen:

 • voor het gezin

Dat Hij ons laat inzien hoe groot het christelijk huwelijk is en dat we het zien als een goddelijke roeping – een persoonlijke, liefdevolle roep van God – met een missie die ons in deze wereld wordt toevertrouwd. De missie een christelijk gezin te stichten dat heilig en stabiel is en dat, met woorden van de heilige Johannes Paulus II, de ‘eerste en levenskrachtige cel van de maatschappij’ en van de Kerk is.

 • bij moeilijkheden in het gezin

Dat Hij ons de heilige Familie van Nazareth – Jezus, Maria en Jozef – voor ogen houdt die vol geloof en liefde en onbaatzuchtigheid voor God en voor elkaar leefden in een geest van dienstbaarheid en in een eenvoudige, blije en edelmoedige overgave.

 • Gebed tot de heilige Jozefmaria.

Dag 2

Het huwelijk, een weg naar heiligheid

 • De heilige Jozefmaria:

Het huwelijk is er om man en vrouw te helpen zichzelf en elkaar in en door het huwelijk te heiligen. Dit sacrament dat door Christus is ingesteld geeft hun daarvoor een heel bijzondere genade. Wie tot het huwelijk geroepen is vindt in die levensstaat door Gods genade alles wat nodig is om heilig te worden. (Gesprekken met Mgr. Escrivá, 91)

De gehuwden zijn geroepen hun huwelijk te heiligen en door deze verbintenis heilig te worden. Ze zouden een grote fout maken als zij hun geestelijk leven voor een groot deel buiten hun gezinsleven zouden opbouwen. Het gezinsleven, de relatie in het huwelijk, de zorg voor de kinderen en hun opvoeding, de inzet om het gezin financieel te onderhouden en vooruit te brengen, het contact met andere mensen, aan dit alles wat zo menselijk en zo gewoon is, moeten christelijke echtparen een bovennatuurlijk karakter geven. (Christus komt langs, 23)

Het gaat erom iedere dag weer opnieuw het gezinsleven te heiligen en daar met een fijngevoelige liefde een huiselijke sfeer te scheppen. Daar zijn veel christelijke deugden voor nodig. In de eerste plaats de goddelijke deugden, en vervolgens alle andere: verstandigheid, trouw, oprechtheid, nederigheid, werklust, blijheid… (Christus komt langs, 23)

Laten we God, op voorspraak van de heilige Jozefmaria vragen:

 • voor het gezin

Dat we leren inzien dat we ons kunnen heiligen door onze plichten van huwelijk en gezin (die van echtgenoten, ouders en kinderen) met liefde te vervullen door onze ogen op God gericht te houden. Dat zal ons helpen om, stap voor stap, naar het niveau van het christelijk ideaal van heiligheid te gaan en te groeien in onze vereenzelviging met Jezus Christus, in het bijzonder door zijn liefde en de andere christelijk deugden te imiteren.


 • bij moeilijkheden in het gezin

Dat Hij ons helpt een echte familiesfeer te scheppen, dat we proberen de deugden te beleven die ons kunnen helpen om ‘een familie’ te zijn: onbaatzuchtige liefde, nederigheid, onszelf wegcijferen, begripvol zijn, genereus in geven en vergeven en in alles wat eraan bijdraagt de kleine uitingen van egoïsme te overwinnen en de liefde te laten zegevieren.


 • Gebed tot de heilige Jozefmaria.

Dag 3

Christelijke liefde

 • De heilige Jozefmaria:

Soms spreekt men van liefde alsof het een streven naar eigen voldoening is of louter een weg voor het egoïsme. Zo is het niet. Echte liefde betekent dat je buiten jezelf treedt, dat je je geeft. Liefde brengt vreugde met zich mee, maar een vreugde waarvan de wortels de vorm hebben van een kruis. Zolang we op aarde zijn en we de volheid van het toekomstige leven nog niet hebben bereikt, kan er geen echte liefde zijn zonder leed en offer. (Christus komt langs, 43)

Ieder van ons heeft zijn karakter, zijn persoonlijke smaak, zijn humeureen slecht humeur somsen zijn fouten. Maar ieder heeft ook aangename kanten en om die reden, en ook om veel andere redenen, kan men van de ander houden. Het is mogelijk gelukkig met elkaar te zijn als ieder maar moeite doet aan de eigen tekortkomingen te werken en over de fouten van anderen heen te stappen, in één woord, als er liefde is. Want de liefde overwint alles. Als man en vrouw de kleine tegenstellingen echter opblazen en elkaar verwijten maken over fouten en gebreken, dan is het met de vrede gedaan en is het gevaar groot dat ze de liefde doden. (Gesprekken met Mgr Escrivá, 108)

Je bent alleen goed als je de goede eigenschappen en de deugden van de anderen weet te zien. Als het nodig is iemand terecht te wijzen, doe het dan met liefde, op een geschikt moment, zonder te vernederen..., en met de houding zelf lering te trekken uit je terechtwijzing. (De Smidse, 455)

Laten we God, op voorspraak van de heilige Jozefmaria vragen:

 • voor het gezin

Dat Hij ons bevrijdt van egoïsme en niet toelaat dat we het huwelijk ooit zien als een weg om onze egoïstische ambities te verwezenlijken, zoals ‘het recht op geluk’. Dat we beseffen dat de waarde van het huwelijk dan zal verwateren en het louter een middel wordt om persoonlijke pleziertjes en dromen te verwezenlijken, in plaats van ons te realiseren wat het werkelijk is: een roeping uit liefde, van ware liefde die – zoals Jezus leert – grotere vreugde vindt in geven dan in ontvangen.

 • bij moeilijkheden in het gezin

Dat we de kracht hebben om aan ons humeur te werken, aan onze manieën, onze gemakzucht en aan alle tekortkomingen die schade berokkenen aan de onderlinge communicatie. Laten we tegelijkertijd vragen om begrip voor de fouten van anderen, er niet onnodig belang aan te hechten, geduld te hebben en probleempjes niet te dramatiseren.

 • Gebed tot de heilige Jozefmaria.

Dag 4

Liefde in het leven van alledag

 • De heilige Jozefmaria:

Het geheim van het huwelijksgeluk ligt niet in dagdromen, maar in het leven van alledag; in de stille blijdschap na het werk weer thuis te komen; in de liefdevolle omgang met de kinderen; in samen met het hele gezin taken in huis te doen; in een goed humeur door moeilijkheden met een sportieve geest aan te pakken. (Gesprekken met Mgr Escrivá, 91)

Om de charme en schoonheid van het begin van het huwelijk vast te houden moeten zowel de man als de vrouw hun liefde voor elkaar elke dag weer opnieuw proberen te hernieuwen. Dit vereist offers, een glimlach en ook vindingrijkheid. Is het vreemd als een man op een gegeven moment zijn geduld verliest als hij vermoeid van zijn werk thuiskomt en zijn vrouw maar blijft herhalen wat er volgens haar die dag allemaal is misgelopen? (Gesprekken met Mgr Escrivá, 107)

[Tot de vrouw.] De plicht om er even leuk uit te zien als vóór je huwelijk verjaart nooit. Het is een plicht van rechtvaardigheid, want je bent van je man. En hij, op zijn beurt, moet niet vergeten dat hij van haar is en dat hij de plicht heeft om zijn hele leven even aardig tegen haar te zijn als toen hij net verliefd op haar was geworden. (Christus komt langs, nr.26)

Laten we God op voorspraak van de heilige Jozefmaria vragen:

 • voor het gezin

Dat we de genade ontvangen om ons niet te laten leiden door vermoeidheid of routine; dat we de communicatie met elkaar goed verzorgen, anderen op een attente manier begroeten en laten zien dat we blij zijn weer thuis te komen; dat we de dingen op een prettige manier vragen en ervoor bedanken; dat we zo attent zijn onze echtgenoot/echtgenote te laten weten wanneer we weggaan, voor hoe lang, of dat we later terugkomen; dat we zorgen voor de materiële dingen in huis.


 • bij moeilijkheden in het gezin

Dat wij, echtgenoten, met de hulp van God onze Vader, ons altijd inspannen om elkaar te behandelen ‘zoals we deden in onze verlovingstijd’ (zoals de heilige Jozefmaria dikwijls zei). Dat we denken aan de dagelijkse vreugden die wij elkaar en de kinderen in talloze kleinigheden kunnen geven. Dat we aandacht blijven besteden aan persoonlijke zaken zoals het uiterlijk, de zorg voor de ander, en de neiging bestrijden ons af te zonderen als we moe zijn. Dat we vluchten, als voor de duivel zelf, voor ruw, asociaal of beledigend gedrag.

 • Gebed tot de heilige Jozefmaria.

Dag 5

Een blij en aantrekkelijk thuis

 • De heilige Jozefmaria:

Elk christelijk thuis zou een oase van vrede moeten zijn waar, boven de kleine tegenslagen van het dagelijks leven uit, diepe en oprechte liefde heerst, een diepe vrede, als vrucht van een geloof dat in alle oprechtheid wordt beleefd. (Christus komt langs, 22)

Als alles door de liefde wordt gedragen, dan zullen vreugde en verdriet met elkaar worden gedeeld; dan kan men met een glimlach de eigen zorgen opzij zetten om er voor de anderen te zijn; dan luistert men naar de echtgenoot of echtgenote en de kinderen… en kan men veel liefde leggen in de kleine diensten waaruit het dagelijks leven in een gezin bestaat. (Christus komt langs, 23)

Wat iemand echt ongelukkig maakt en zelfs een hele samenleving kapot kan maken is de onverzadigbare zucht naar welzijn, en koste wat kost alles te willen elimineren wat een last is… Voor elke concrete situatie hebben we de genade van God. Ze is een oproep van God, een nieuwe gelegenheid om een getuigenis van de liefde van God te geven. (Gesprekken met Mgr. Escrivá, 97)

Soms is het nodig blije gezichten om zich heen te hebben, vergeet dat niet. (De Voor, 57)

Een oprecht voornemen: de weg voor anderen aantrekkelijk en gemakkelijk maken, want het leven brengt al genoeg bittere ervaringen met zich mee. (De Voor, 63)

Laten we God, op voorspraak van de heilige Jozefmaria vragen:

 • voor het gezin

Dat we leren onze vermoeidheid of ons ongeduld bij andermans tekortkomingen of vervelende fouten achter een glimlach te verbergen, uit liefde voor God en de anderen. Dat we nooit de houding aannemen van een slachtoffer, of met het trieste gezicht rondlopen van iemand die zich onbegrepen, slecht behandeld, genegeerd of niet gewaardeerd voelt.


 • bij moeilijkheden in het gezin

Dat we erin slagen onze gesprekken een positieve toon te geven; dat we vermijden pessimistische commentaren te geven over gebeurtenissen of personen; dat we geen drama maken van financiële of andere tegenslagen, maar samen bidden en ons inspannen ze te boven te komen; dat geloof in de liefde van God en de deugd van de hoop de serene sfeer in ons gezin mogen bepalen.

 • Gebed tot de heilige Jozefmaria.

Dag 6

Met Gods hulp crises en problemen in het huwelijk overwinnen

 • De heilige Jozefmaria:

Mensen die denken dat de liefde verdwenen is zodra de zorgen en moeilijkheden beginnen die het leven nu eenmaal met zich meebrengt, hebben een armzalige opvatting van het huwelijk dat een sacrament, een ideaal en een roeping is. Juist dan wordt de liefde sterker. Zelfs groot leed en tegenspoed kunnen de echte liefde niet doden. Integendeel, het offer dat je samen edelmoedig brengt, maakt de band alleen maar hechter. (Gesprekken met Mgr. Escrivá, 91)

In het huwelijk moet je leren zwijgen, afwachten en de dingen op een positieve, optimistische wijze ter sprake brengen. Als hij zich opwindt, is voor zijn vrouw het moment gekomen om bijzonder geduldig te zijn tot hij weer kalm geworden is; en omgekeerd. Als ze van elkaar houden en er echt naar streven hun liefde te laten groeien, zal het niet vaak gebeuren dat ze zich alle twee op hetzelfde moment door hun slechte humeur laten leiden. (Gesprekken met Mgr. Escrivá, 108)

We hebben nooit voor honderd procent gelijk. Je kunt zelfs stellen dat we in zaken waarover we erg van mening kunnen verschillen, waarschijnlijk minder gelijk hebben naarmate we er zekerder van zijn volledig gelijk te hebben. Met dit uitgangspunt is het gemakkelijker om zijn houding bij te stellen en, als het nodig is, onze excuses aan te bieden, wat altijd de beste manier is om een einde te maken aan een ruzie en weer in liefde vrede te sluiten. (Gesprekken met Mgr. Escrivá, 108)

Laten we God, op voorspraak van de heilige Jozefmaria vragen:

 • voor het gezin

Dat we van harte proberen om negatieve kritiek en kwetsende woorden over familieleden (schoonouders, neven en nichten, enz.) achterwege te laten en dat we houdingen, nalatigheden en woorden vermijden die het gevoel van eigenwaarde van anderen kunnen schaden waardoor we open wonden veroorzaken die moeilijk te helen zijn.


 • bij moeilijkheden in het gezin

[Als er helaas al een scheiding is]
Dat degene die onrecht heeft geleden (door ontrouw, onverzoenlijkheid of onbegrip), duidelijk ziet dat hij/zij nu meer dan ooit dichter bij God moet komen, gesterkt door de goddelijke genade en de geestelijke begeleiding van een goede biechtvader. Dat hij/zij begrijpt dat God hem/haar vooral twee dingen vraagt:

- ten eerste, te bidden om wrok tegenover degene die de oorzaak van de scheiding was te overwinnen, en nooit de hoop te verliezen op het wonder van verzoening; - ten tweede, zich niet in bitterheid op te sluiten, maar zich met nieuwe kracht aan de kinderen, het apostolaat en werken van liefdadigheid te wijden.

En dat degene die door zijn/haar gedrag de scheiding heeft uitgelokt zich realiseert dat God hem/haar de nederigheid vraagt zich te bekeren, om vergeving te vragen en het gedane kwaad zoveel mogelijk te herstellen.

 • Gebed tot de heilige Jozefmaria.

Dag 7

Met God meewerken

 • De heilige Jozefmaria:
  • De Heer heiligt en zegent de liefde van de man voor zijn vrouw, en van de vrouw voor haar man. Hij heeft niet alleen gewild dat hun zielen zich zouden verenigen, maar ook hun lichamen… God heeft zich van de echtelijke liefde willen bedienen om nieuwe schepselen ter wereld te brengen en het Lichaam van zijn Kerk te laten groeien. (Christus komt langs, 24)

   Jullie delen in de scheppende macht van God. Daarom is de menselijke liefde heilig, edel en goed. Het is een vreugde voor het hart die God, in zijn liefdevolle voorzienigheid, anderen vraagt om in alle vrijheid op te geven. Elk kind dat God jullie toevertrouwt is een grote goddelijke zegen: wees niet bang kinderen te krijgen! (De Smidse, 691)

   Dat een echtpaar veel of weinig kinderen heeft, wil nog niet zeggen dat een gezin meer of minder christelijk is. Waar het om gaat is de integriteit en oprechtheid van het huwelijksleven. De echte wederzijdse liefde stijgt boven de gemeenschap van man en vrouw uit, en omvat ook de natuurlijke vrucht van die gemeenschap: de kinderen. Het egoïsme echter verlaagt die liefde vroeg of laat tot een simpele bevrediging van de lusten en vernietigt de band die ouders en kinderen verenigt. (…) Ik zie duidelijk dat de aanvallen op het grote gezin hun oorsprong vinden in een gebrek aan geloof. Ze zijn het product van een sociale omgeving die niet in staat is om te begrijpen wat edelmoedigheid is. (Gesprekken met Mgr. Escrivá, 94)

   Laten we God, op voorspraak van de heilige Jozefmaria vragen:

   • voor het gezin
   Dat we God iedere dag leren danken voor het grote geschenk dat kinderen zijn – Hij heeft ze ons geschonken – en dat we hun opvoeding, hun christelijke vorming, hun geestelijk en materieel welzijn mogen zien als een zeer belangrijk onderdeel van de missie die God ons heeft toevertrouwd door onze roeping tot huwelijk en gezin.

   • bij moeilijkheden in het gezin
   [Voor degenen die geen kinderen hebben]

   Dat we ervan overtuigd zijn dat als God ons geen kinderen heeft geschonken, dit niet betekent dat Hij het heilig ideaal van vaderschap en moederschap in ons heeft willen uitwissen. We kunnen altijd aan dit ideaal werken door goed na te gaan wat de wil van God is; we kunnen ons wijden aan andere familieleden, aan instellingen of activiteiten die zorg dragen voor kinderen die in de steek zijn gelaten, of actief zijn in de christelijke vorming van de jeugd. We kunnen eventueel, na rijp beraad en met de nodige voorzichtigheid, de mogelijkheid van adoptie van één of meer kinderen overwegen.

   • Gebed tot de heilige Jozefmaria.

   Dag 8

   De kinderen opvoeden

   • De heilige Jozefmaria:

   Zowel in het menselijke als in het bovennatuurlijke zijn de ouders de belangrijkste opvoeders van hun kinderen en ze moeten zich bewust zijn van deze verantwoordelijkheid. Dit vraagt om begrip en gezond verstand. Ze moeten dingen kunnen uitleggen, maar vooral kunnen liefhebben en hun best doen het goede voorbeeld te geven. Het is niet de juiste weg iets op een autoritaire manier en met geweld af te dwingen. Het ideaal van de ouders is veeleer vrienden van hun kinderen te worden, vrienden aan wie de kinderen hun zorgen kunnen toevertrouwen, met wie ze hun problemen bespreken, van wie ze echte en liefdevolle hulp kunnen verwachten. (Christus komt langs, 27)

   Laat je kinderen zien dat je probeert naar je geloof te leven... Laat zien dat God niet alleen op je lippen, maar ook in je daden is; dat je probeert oprecht en trouw te zijn, dat je werkelijk van elkaar en van je kinderen houdt. (Christus komt langs, 28)

   Het is noodzakelijk dat ouders de tijd nemen om iets met hun kinderen te ondernemen en met hen te praten. De kinderen komen op de eerste plaats, ze zijn belangrijker dan zaken, werk of ontspanning. Het is belangrijk aandachtig te luisteren naar wat ze vertellen, moeite te doen om ze te begrijpen, en het stukje waarheid of de hele waarheid te zien die achter hun opstandigheid kan zitten. (Christus komt langs, 27)

   Laten we God, op voorspraak van de heilige Jozefmaria vragen:

   • voor het gezin
   Dat we ons oprecht wijden aan de missie die God aan ons heeft toevertrouwd, door de kinderen een alomvattende opvoeding te geven. Dat we ons realiseren dat niets het voorbeeld van de ouders kan vervangen, of de volhardende inspanning die nodig is om de kinderen op te voeden tot christelijke mannen en vrouwen, met karakter, met persoonlijkheid.

   • bij moeilijkheden in het gezin
   Dat God ons helpt irritant autoritair gedrag tegenover onze kinderen te vermijden, zoals uitingen van slecht humeur, een harde opstelling en het verlies van onze zelfbeheersing. Dat we niet toegeven aan gebrek aan offergeest, maar tijd aan de kinderen geven en aandachtig naar hen luisteren. Dat we erkennen dat we onze kinderen moeten begrijpen, met hen moeten spreken, en praktische manieren moeten vinden om hen fundamentele deugden bij te brengen zoals loyaliteit, eerlijkheid, respect, vrijgevigheid, netheid, discipline en solidariteit met mensen in nood.

   • Gebed tot de heilige Jozefmaria.

   Dag 9

   God in huis

   • De heilige Jozefmaria:

   De echtgenoten bezitten een bijzondere staat van genade, de genade van het sacrament van het huwelijk die hen in staat stelt om alle natuurlijke en christelijke deugden in hun huwelijk te beleven: begrip, een goed humeur, geduld, vergevingsgezindheid en fijngevoeligheid in de omgang met elkaar. Belangrijk is dat ze hierin niet verslappen en dat ze zich niet laten beheersen door nervositeit, trots of manieën… De genade van God zal hun daarvoor niet ontbreken. (Gesprekken met Mgr. Escrivá, 108)

   De vroomheid die jullie, moeders, in het hart van jullie kinderen leggen, gaat nooit verloren. (In São Paulo, Brazilië, 4 juni 1974).

   Daarom is er voor een christelijk echtpaar geen beter voorbeeld dan de christelijke gezinnen uit de tijd van de apostelen… Het waren gezinnen die leefden vanuit Christus en Hem bij anderen bekend maakten. Kleine christelijke gemeenschappen die de boodschap van het evangelie uitstraalden. Gezinnen zoals vele andere in die tijd, maar bezield door een nieuwe geest die aanstekelijk werkte op hun omgeving. Dit waren de eerste christenen en wij, christenen van vandaag, moeten ook zo zijn: zaaiers van vrede en vreugde, de vrede en de vreugde die Christus ons heeft gebracht. (Christus komt langs, 30)

   Laten we God, op voorspraak van de heilige Jozefmaria vragen:

   • voor het gezin
   Dat kinderen zien dat hun ouders naar de Mis gaan, de rozenkrans bidden, ’s morgens en ’s avonds en bij de maaltijden bidden, en dat ze dit graag en trouw doen, en het niet zien als een verplichting.

   • bij moeilijkheden in het gezin
   Dat we, met de hulp van de goddelijke genade, nooit moe worden voor elkaar en onze kinderen te bidden, vooral wanneer zij met ernstige morele of geestelijke problemen geconfronteerd worden, of met gevaarlijke gewoontes of verkeerd gezelschap. Dat we altijd met een vast geloof vertrouwen dat liefde, een goed voorbeeld en geduld, samen met volhardend gebed en de tussenkomst van Onze Lieve Vrouw, een goed zaadje zullen planten in het hart van onze kinderen dat nooit verloren gaat, maar uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen, zelfs als dat pas na vele jaren is.

   • Gebed tot de heilige Jozefmaria.

   Deze noveen is door Francisco Faus pr. samengesteld voor echtparen met als doel God, door bemiddeling van de heilige Jozefmaria, om de genade te vragen
   - een oprecht christelijk gezin te zijn

   - daar continu aan te werken
   - dit gezin te bouwen op twee pijlers: het fundament van de liefde voor Christus en het voorbeeld van de Heilige Familie.

   Imprimatur: + Mgr. Alan Hopes, hulpbisschop van Westminster, 19 April 2010

   Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van de heilige Jozefmaria Escrivá, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam. e-mail: info.nl@opusdei.org of via dit formulier.