Montse Grases eerbiedwaardig verklaard

In een decreet op 26 april 2016 heeft Paus Fransiscus bevestigd dat Montse Grases (1941-1959), een jonge vrouw en lid van het Opus Dei, de deugden op heldhaftige wijze had beleefd. Dit decreet bevestigt dat Montse met al haar krachten heeft meegewerkt met Gods genade.​ Ze is nu eerbiedwaardig. Een zaligverklaring is de volgende stap in het heiligverklaringsproces.

Opus Dei - Montse Grases eerbiedwaardig verklaard

Het informatieve gedeelte van haar Heiligverklaringsproces begon in Barcelona op 19 december 1962, vier jaar na haar overlijden. Het werd op 26 maart 1968, precies negen jaar na haar dood, afgesloten.

Op 22 februari 1974 gaf de Congregatie voor de heiligverklaringen het decreet over de geschriften uit en op 15 mei 1992 het decreet over de geldigheid van het proces.

Tussen 10 juni en 28 oktober 1993 vond er een aanvullend diocesaan onderzoek plaats om het informatieve gedeelte van het proces aan te vullen met nieuwe documenten.

Op 27 december 1999 werd het opstellen van de Positio super vita et virtutibus voltooid en voor bestudering overhandigd aan de Congregatie voor Heiligverklaringen.

Op 26 april 2016 verklaarde paus Franciscus haar 'eerbiedwaardig'. Het decreet over haar deugden vermeldt onder meer:

Montse is in haar jeugdjaren gestorven, kort voordat ze 18 werd. Ondanks deze korte tijd was haar leven echt een gave van God voor degenen die met haar omgingen en voor degenen die haar daarna hebben leren kennen, omdat ze haar gewone bezigheden met een vurige liefde tot God en voor de anderen verricht heeft. Ze heeft met haar vroomheid, haar glimlach en haar eenvoudige en heldhaftige edelmoedigheid veel zielen dichter bij Jezus gebracht. Haar jeugdige beantwoording aan de liefde van God is een voorbeeld dat veel mensen, in het bijzonder de jongeren, zal helpen de schoonheid van de navolging van Christus in het gewone leven te begrijpen.

Ze heeft met haar vroomheid, haar glimlach en haar eenvoudige en heldhaftige edelmoedigheid veel zielen dichter bij Jezus gebracht.

Het kerkelijke proces om gegevens te verzamelen over haar faam van heiligheid, haar deugden in het algemeen en over de wonderen op haar voorspraak heeft van 1962 tot 1968 plaatsgevonden in Barcelona. Nadat er nieuwe wetgeving over de heiligverklaringsprocessen van kracht was geworden, heeft de aartsbisschop van Barcelona een commissie van deskundigen ingesteld om de documentatie aan te vullen. Hiertoe werd in 1993 een aanvullend diocesaan proces gevoerd.

Het Congres van Theologische Consultoren heeft op 30 juni 2015 bevestigend gereageerd op de vraag inzake de heldhaftige beoefening van de deugden van de Dienares van God. Op dezelfde wijze hebben Hunne Eminenties en Hunne Excellenties de leden van de Congregatie voor Heiligverklaringen zich uitgesproken, tijdens een gewone vergadering op 19 april 2016, voorgezeten door kardinaal Angelo Amato.

Na van ondergetekende kardinaal-prefect een nauwkeurig overzicht van het hierboven uiteengezette ontvangen te hebben, heeft Paus Franciscus het oordeel van de Congregatie voor Heiligverklaringen aanvaard en bekrachtigd en heden plechtig verklaard: In deze zaak en in dit verband staat vast dat de Dienares van God María Montserrat (Montse) Grases García, lekengelovige van de personele prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei, de goddelijke deugden geloof, hoop en liefde, zowel jegens God als de naaste, alsook de kardinale deugden voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte, en de overige deugden, op heldhaftige wijze heeft beoefend, en eveneens staat haar faam van heiligheid vast.

De heilige Vader heeft bepaald dat dit besluit openbaar gemaakt dient te worden en opgenomen moet worden in de Akten van de Congregatie voor Heiligverklaringen.

Gegeven te Rome op 26 april 2016

De directe vertaling van het document van het Vaticaan kunt u hier downloaden.


ANGELUS Card. AMATO, S.D.B., Prefect
L. + S.

MARCELLO BARTOLUCCI, Titulair aartsbisschop van Bevagna, Secretaris


Links:

Boek over Montse Grases

Informatiebulletin van Montse

Noveen tot Montse

Korte Biografie