Gebed

voor privé-devotie

Don Álvaro del Portillo en Toni Zweifel

Bidprentje

Meld uw gebedsverhoring

God, barmhartige Vader, U hebt de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bewerken en U daardoor te verheerlijken. U hebt uw dienaar Toni de genade gegeven om zijn beroep met vakbekwaamheid en bovennatuurlijke visie uit te oefenen. Help ook mij U te eren door de vervulling van mijn beroepswerk en zorg dat velen door mijn voorbeeld de waarde en goddelijke betekenis van hun dagelijkse taken ontdekken. Gewaardig U uw dienaar Toni te verheerlijken en verleen mij op zijn voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Met kerkelijke goedkeuring

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van Toni Zweifel, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam, e-mail: info.nl@opusdei.org