Vandaag is een schitterend licht op aarde gekomen

Paus Benedictus XVI vroeg in zijn toespraak voor het Urbi et Orbi aandacht voor het vele “wapengekletter” in de wereld: “Moge het kerstkind Jezus wijsheid en verlichting geven aan politieke leiders om met oplossingen te komen.” Daarnaast wees hij op de gevolgen van klimaatproblemen voor de mensheid.

1. Een heilige dag is voor ons aangebroken: Komt allen om de Heer te aanbidden. Vandaag is een schitterend licht op aarde gekomen. Het is een dag van hoop, vandaag is de Verlosser van de mensen geboren. Bij de geboorte van een kind is er normaal al een straal van hoop bij de ouders die met spanning wachten. Toen Jezus in de grot van Bethlehem geboren werd verscheen er een groot licht in de harten van de mensen: "lux magna", zingt de liturgie van deze Kerstdag. De ontvangst van het Kind was zeker niet groots naar de maatstaven van de wereld, omdat aanvankelijk alleen Maria, Jozef en enkele herders oog hadden voor dit licht, daarna nog Wijzen uit het Oosten, de oude Simeon, de profetes Hanna: zij die door God waren uitverkoren. En toch. In de geborgenheid en de stilte van deze nacht straalt op iedereen een schitterend licht, de grote hoop, want de drager van geluk is in de wereld gekomen: "Het Woord is vlees geworden ... en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd." (Joh. 1, 14).

2. "God is Licht"- zegt de heilige Johannes - "en er is geen spoor van duisternis in Hem" (1 Joh. 1, 5). In het boek Genesis lezen we dat toen het heelal geschapen was, "de aarde woest en leeg was en dat duisternis over de diepte lag." "God sprak: Het zij licht. En er was licht"(Gen. 1, 2.3). Het scheppende woord van God is licht, bron van het leven. Alles is gemaakt door middel van het Logos en zonder Hem is niets geworden wat geworden is [(Joh. 1, 3) Daarom zijn alle schepselen in wezen goed en dragen de gelijkenis met God met zich mee, een vonk van Zijn licht. Hoe dan ook, toen Jezus werd geboren uit de Maagd Maria, is het Licht zelf in de wereld gekomen: "God uit God, Licht uit Licht" belijden wij in het Credo. In Jezus nam God de gestalte aan van wat Hij niet was, terwijl Hij zichzelf bleef: "De Almachtige kwam in de gestalte van een klein kind en onttrok zich niet aan de leiding van het heelal" (H. Augustinus, Epistulae. 184,1 over Kerstmis) Hij werd mens, die de Schepper van de mensen is, om de wereld vrede te brengen. Daarom zingt in de Kerstnacht de engelenschare: "Eer aan God in de hoge en vrede op aarde onder de mensen, in wie Hij welbehagen heeft" (Lc. 2, 14)

3. "Heden daalde een groot licht op aarde neer". Het licht van Christus brengt vrede. De liturgie van de Mis in de Heilige Nacht begint juist met deze woorden: "Heden is de ware vrede vanuit de hemel neergedaald". Meer nog, alleen het "grote" licht, dat in Christus verschenen is, kan de mensen de "ware" vrede geven. Dat is de reden, waarom iedere generatie geroepen is, het op te nemen, God te ontvangen, die in Bethlehem één van ons is geworden.

4. Dat is Kerstmis! Een historische gebeurtenis en een geheim van de liefde, dat zich al meer dan tweeduizend jaar richt tot mannen en vrouwen van alle tijden en alle plaatsen. Het is een heilige dag, waarom het "grote Licht" Christus, dat vrede brengt, straalt! Zeker, om het te kunnen ontdekken, om het op te kunnen opnemen, heeft men geloof nodig, heeft men nederigheid nodig:

- de nederigheid van Maria, die het woord van de Heer heeft geloofd en als eerste, zich buigend over de kribbe, de vrucht van haar lichaam aanbeden;

- de nederigheid van Jozef, de rechtvaardige man, die geloofsmoed had en er de voorkeur aan gaf meer te gehoorzamen aan God dan het eigen aanzien te zoeken;

- de nederigheid van de herders, de armen en naamloze herders, die het bericht van de hemelse boodschappers hebben opgenomen en ijlings naar de grot zijn gegaan, waar ze het nieuwgeboren Kind vonden en het vol verbazing hebben aanbeden en God geprezen. (vgl. Lc 2, 15-20).

De kleinen, de armen van geest: zij zijn de hoofdrolspelers van Kerstmis, gisteren en vandaag. Zij immers zijn de hoofdrolspelers in de geschiedenis van God, de onvermoeibare werkers voor Zijn rijk van gerechtigheid, van liefde en van vrede.

5. In de stilte van de nacht in Bethlehem werd Jezus geboren en door de zorgzame handen opgenomen. En tegenwoordig, op ons huidige Kerstfeest, waarop we het vreugdevolle bericht van zijn verlossende geboorte opnieuw horen weerklinken, wie is dan bereid, om de deur van zijn hart te openen voor Hem? Mannen en vrouwen van deze tijd, ook tot ons komt Christus, om het Licht te brengen, ook tot ons komt Hij, om de vrede te schenken! Wie waakt er echter in de nacht van de twijfel en de onzekerheid met een waakzaam en biddend hart? Wie verwacht het morgenrood van de nieuwe dag met de brandende fakkel van het geloof? Wie heeft er tijd om naar Zijn woorden te luisteren en zich door de aantrekkingskracht van Zijn liefde gevangen te laten worden? Ja! Voor allen geldt de vredesboodschap; tot allen komt Hij, om zich zelf als een zekere hoop op het heil aan te bieden.

6. Moge het licht van Christus, dat komt om alle mensen te verlichten, eindelijk stralen en moge het troost zijn in het bijzonder voor allen, die in de duisternis van de ellende, de ongerechtigheid, de oorlog bevinden; moge het troost zijn voor diegenen, die zich geblokkeerd zien in hun terechte streven naar een zekere bestaan, naar gezondheid, scholing, naar een vaste baan, voor volledige deelname aan het publieke en politieke verantwoordelijkheden, vrij zijn van onderdrukking en beschermd tegen gedragingen die een aanval zijn op de menselijke waardigheid. Het zijn de meest kwetsbaren in de samenleving - vrouwen, kinderen, de ouderen - die zo vaak slachtoffer zijn van brutale gewapende conflicten, terrorisme en geweld van allerlei aard, dat ook zulk zwaar lijden brengt aan de gehele bevolking. Gelijktijdig verharden etnische, religieuze en politieke spanningen, instabiliteit, rivaliteit, tegenstellingen, onrechtvaardigheden en discriminatie, die het interne verband van een land splijten en de internationale betrekkingen onder druk zetten. En in de wereld neemt het aantal migranten, vluchtelingen en verdrevenen ook toe wegens de vele natuurrampen, die vaak het uitvloeisel zijn van zorgwekkende milieurampen.

7. Op deze dag van de vrede gaan de gedachten vooral uit naar die plaatsen waar het wapengekletter dreigt: naar de gekwelde gebieden in Darfur, Somalië en het noorden van de Democratische Republiek Kongo, naar het grensgebied van Eritrea en Ethiopië, naar het gehele Midden Oosten, in het bijzonder Irak, Iran, Libanon en het Heilige Land, naar Afghanistan, Pakistan en Sri Lanka en de Balkan-regio en naar de vele andere, helaas vaak vergeten crisisgebieden. Moge het Jezuskind hen verlichting brengen, die zich in deze beproevingen bevinden en moge de regeringsverantwoordelijken wijsheid en moed ontvangen, om menselijke, rechtvaardige en blijvende oplossingen te zoeken en te vinden. Christus, de ware God en ware mens, geeft door Zijn geboorte met Kerstmis antwoordt op de dorst naar zin en waarde, die de wereld tegenwoordig voelt, op het zoeken naar welzijn en vrede, die het leven van de gehele mensheid tekent, op de verwachtingen van de armen. De enkelingen en de naties moeten niet bang zijn Hem te erkennen en Hem op te nemen. Door Hem verlicht "een groot licht" de horizon van de mensheid. Met Hem begint "een heilige dag", die nooit ten einde zal gaan. Moge deze Kerstmis werkelijk een dag van vreugde, hoop en vrede zijn!

8. "Komt alle volkeren en aanbidt de Heer, onze God." Met Maria, Jozef en de herders, met Wijzen uit het Oosten en de ontelbare schare van deemoedige aanbidders van het nieuwgeboren Kind, die in de loop van de eeuwen het geheim van Kerstmis opgenomen hebben, laten ook wij, broeders en zusters van alle continenten, het toe, dat het Licht van deze dag zich overal verbreid. Dat het moge binnentreden in onze harten, onze huizen verlichten en warmen, rust en hoop in onze steden brengen, de wereld vrede geven. Dat is mijn wens voor u, die mij hoort. Een wens, dat tot een deemoedig en vertrouwvol gebed tot het Jezuskind wordt, opdat Zijn Licht alle duisternis uit uw leven verdrijft en u met liefde en vrede vervult. De Heer, die in Christus Zijn aangezicht van barmhartigheid heeft laten oplichten, vervult u met Zijn zaligheid en maakt u boodschappers van Zijn goedheid.

Gezegend Kerstmis!

Vertaling: RKDocumenten.nl

Paus Benedictus XVI