"De Schriften niet kennen, is Christus niet kennen"

Paus Benedictus XVI sprak deze maand over heilige Hiëronymus: “Het is belangrijk dat iedere christen in contact en in persoonlijk gesprek leeft met het Woord van God, dat ons in de Heilige Schrift gegeven is.”

Tijdens de wekelijkse catechese van paus Benedictus XVI op 7 en 14 november 2007, richtte de hij de aandacht op de heilige Hiëronymus, een Kerkvader die in het centrum van zijn leven de Bijbel heeft geplaatst: “hij heeft hem in het Latijn vertaald, heeft hem in zijn werken becommentarieerd en bovenal heeft hij zich heel zijn lange aardse leven ingespannen om hem concreet te beleven, ondanks dat hij, zoals bekend, van de natuur een moeilijk en ontvlambaar karakter gekregen had.”

(...)

“Wat kunnen wij van onze kant leren van Hiëronymus? Mij lijkt vooral dit: het Woord van God in de Heilige Schrift liefhebben. Hiëronymus zegt: "De Schriften niet kennen, is Christus niet kennen". Daarom is het belangrijk dat iedere christen in contact en in persoonlijk gesprek leeft met het Woord van God, dat ons in de Heilige Schrift gegeven is.”

“Dit gesprek van ons met de Schrift moet altijd twee dimensies hebben: van de ene kant moet het een werkelijk persoonlijk gesprek zijn, want Gods spreekt met ieder van ons door middel van de Heilige Schrift en heeft voor ieder een boodschap. Wij moeten de Schrift niet lezen als een woord uit het verleden, maar als het Woord van God die zich ook tot ons richt en wij moeten trachten te begrijpen wat de Heer ons wil zeggen. Maar om niet tot individualisme te vervallen moeten wij voor ogen houden dat het Woord van God ons juist geschonken is om gemeenschap op te bouwen, om ons in de waarheid te verenigen op onze weg naar God. Hoewel het dus altijd een persoonlijk Woord is, is het ook een Woord dat gemeenschap opbouwt, dat de Kerk opbouwt. Daarom moeten wij het lezen in gemeenschap met de levende Kerk.”

“Een bevoorrechte plaats voor het lezen en het beluisteren van het Woord van God is de liturgie. Doordat we daarin het Woord vieren en het Lichaam van Christus sacramenteel tegenwoordig stellen, actualiseren we het Woord in ons leven en maken we dat het onder ons aanwezig is. Nooit moeten wij vergeten dat het Woord van God de tijden overstijgt. De menselijke opvat­tingen komen en gaan. Wat vandaag de dag het allermodernst is, zal morgen het alleroudst zijn, Het Woord van God is daarentegen Woord van eeuwig leven, draagt de eeuwigheid in zich, datgene wat voor altijd geldt. Door het Woord van God in ons te dragen, dragen wij in ons het eeuwige, het eeuwig leven.”

“En zo sluit ik af met een woord van de heilige Hiëronymus aan de heilige Paolinus van Nola. Daarin drukt de grote Exegeet juist deze werkelijkheid uit, dat wij namelijk in het Woord van God de eeuwigheid, het eeuwig leven ontvangen. De heilige Hiëronymus zegt: "Laten we trachten op aarde die waarheden te leren waarvan de geldigheid ook in de hemel voortduurt". (H. Hieronymus, Epistolarium 53, 10)”

(...)

“Zoals we hebben gezegd, wijdde hij zijn leven aan de studie van de Bijbel, en wel zozeer dat hij door een van mijn voorgangers, Paus Benedictus XV, erkend werd als een "uitmuntende leraar in de uitleg van de Heilige Schriften" (vgl. Paus Benedictus XV, Encycliek, Over de H. Hiëronymus, Spiritus Paraclitus (15 sept 1920)). Hiëronymus onderstreepte de vreugde en het belang van het zich vertrouwd maken met de bijbelse teksten: "Heb je niet de indruk alsof je, reeds hier op aarde, woont in het Rijk der hemelen, wanneer je temidden van deze teksten leeft, wanneer je ze bemediteert, wanneer je niets anders kent of zoekt?" (H. Hieronymus, Epistolarium. 53, 10). Inderdaad, een dialoog aangaan met God, met zijn Woord, is in zekere zin de aanwezigheid van de Hemel, dat wil zeggen aanwezigheid van God. Omgaan met de Bijbelse teksten, vooral met het Nieuwe Testament, is wezenlijk voor de gelovige, want "de Schrift niet kennen, is Christus niet kennen". Deze beroemde zin komt van hem en wordt ook door het Tweede Vaticaans Concilie aangehaald in de Constitutie Dei Verbum (2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 25)”

“Werkelijk "verliefd" op het Woord van God, vroeg hij zich af: "Hoe zou men kunnen leven zonder de wetenschap van de Schriften, door middel waarvan men Christus zelf leert kennen, die het leven is van de gelovigen?" (H. Hieronymus, Epistolarium. 30, 7). De Bijbel, het instrument "waarmee God elke dag tot de gelovigen spreekt" (H. Hieronymus, Epistolarium. 133, 13), wordt zo een stimulans tot, en een bron van christelijk leven, voor alle situaties en voor iedere persoon. De Schift lezen is een gesprek hebben met God: "Als je bidt," schrijft hij aan een adellijke jonge dame in Rome – "dan spreek je met de Bruidegom; als je leest, is Hij het die tot jou spreekt" (H. Hieronymus, Epistolarium. 22, 25). De studie en de meditatie van de Schrift maken de mens wijs en sereen (vgl. H. Hieronymus, In Ephesios. Prol.)”

“Zeker, om steeds dieper door te dringen in het Woord van God is een constante en voortgaande toeleg noodzakelijk. Zo gaf Hiëronymus aan de priester Nepotianus de raad: "Lees heel dikwijls de goddelijke Schriften; ja, leg het Heilig Boek nooit uit je handen. Leer daaruit wat je te onderrichten hebt" (H. Hieronymus, Epistolarium. 52, 7). Aan de Romeinse dame uit de hogere kringen, Leta, gaf hij deze raadgevingen voor de christelijke opvoeding van haar dochter: "Zorg er voor dat zij elke dag een stukje uit de Schrift bestudeert… Laat op het gebed de lezing volgen, en op de lezing het gebed… Dat zij in plaats van sierraden en zijden kleren de goddelijke Boeken liefheeft" (H. Hieronymus, Epistolarium. 107, 9.12). Met de meditatie en de wetenschap van de Schriften "wordt het evenwicht van de ziel bewaard" (H. Hieronymus, In Ephesios. prol.). Alleen een diepe geest van gebed en de hulp van de heilige Geest kunnen ons binnenleiden in het verstaan van de Bijbel: "Bij de uitleg van de Heilige Schrift hebben wij altijd de hulp nodig van de Heilige Geest" (H. Hieronymus, In Mich. 1,1,10,15).”

Lees de volledige vertaling op RKdocumenten.nl.

RKdocumenten.nl