Apostolische brief in de vorm van een ‘motu proprio’ ‘Ad charisma tuendum’

Hieronder een vertaling van deze tekst van paus Franciscus.

Motu Proprio “Ad charisma tuendum”

Om het charisma te beschermen heeft mijn voorganger Johannes Paulus II in de Apostolische Constitutie Ut sit van 28 november 1982 de Prelatuur van Opus Dei opgericht en haar de pastorale taak toevertrouwd om op bijzondere wijze bij te dragen aan de evangelisatieopdracht van de Kerk.

Volgens de gave van de Geest die de heilige Jozefmaria Escrivá de Balaguer heeft ontvangen, vervult de Prelatuur van Opus Dei, onder leiding van haar Prelaat, de taak van het verspreiden van de oproep tot heiligheid in de wereld, door middel van de heiliging van werk, gezin en sociale verplichtingen door middel van de priesters die erin zijn geïncarneerd en met de organische medewerking van de leken die zich wijden aan apostolische werken (vgl. Canon 294-296, CIC).

Mijn eerbiedwaardige voorganger verklaarde dat: “Met de grootste hoop richt de Kerk haar moederlijke zorg en aandacht op het Opus Dei (...) opdat het altijd een geschikt en doeltreffend instrument zal zijn van de heilszending die de Kerk vervult voor het leven in de wereld” [1].

Het doel van dit Motu Proprio is de bevestiging van de Prelatuur van Opus Dei in de authentieke charismatische dimensie van de Kerk, waarbij de organisatie wordt gespecificeerd in overeenstemming met het getuigenis van de stichter, de heilige Jozefmaria Escrivá de Balaguer, en met de leer van de conciliaire ecclesiologie over personele Prelaturen.

Met de Apostolische Constitutie Praedicate Evangelium van 19 maart 2022, die de organisatie van de Romeinse Curie hervormt om haar dienst ten behoeve van de evangelisatie beter te bevorderen, achtte ik het gepast om aan het Dicasterium voor de Clerus de bevoegdheid toe te vertrouwen voor alles wat de Apostolische Stoel aangaat met betrekking tot de personele Prelaturen, waarvan tot nu toe alleen die van Opus Dei is opgericht, gezien de bijzondere taak die daarin, volgens de rechtsnorm, door geestelijken wordt vervuld (vgl. canon 294, CIC).

Met de wens om het charisma van het Opus Dei te beschermen en de evangelisatie-activiteiten van haar leden in de wereld te bevorderen, en tevens de bepalingen betreffende de Prelatuur aan de nieuwe organisatie van de Romeinse Curie aan te passen, beveel ik de volgende normen in acht te nemen.

Art. 1. De tekst van art. 5 van de Apostolische Constitutie Ut sit wordt vanaf heden vervangen door de volgende tekst: "Overeenkomstig art. 117 van de Apostolische Constitutie ‘Praedicate Evangelium’ is de Prelatuur afhankelijk van het Dicasterium voor de Clerus, dat naar gelang van het onderwerp specifieke vragen met de andere Dicasteries van de Romeinse Curie zal beoordelen. Het Dicasterie voor de Clerus zal bij de behandeling van de verschillende vraagstukken gebruik maken van de bevoegdheden van de andere Dicasteries door middel van passende raadpleging of overdracht van dossiers".

Art. 2. De tekst van artikel 6 van de Apostolische Constitutie Ut sit wordt vanaf heden vervangen door de volgende tekst: "De Prelaat brengt jaarlijks aan het Dicasterie voor de Clerus verslag uit over de stand van zaken van de Prelatuur en over de uitvoering van haar apostolische werkzaamheden".

Art. 3. Als gevolg van de door deze apostolische brief aangebrachte wijzigingen in de Apostolische Constitutie Ut sit zullen de eigen statuten van de Prelatuur van Opus Dei, op voorstel van de Prelatuur zelf, op passende wijze worden aangepast en door de bevoegde organen van de Apostolische Stoel worden goedgekeurd.

Artikel 4. Met volledige eerbiediging van de aard van het specifieke charisma dat in de bovengenoemde Apostolische Constitutie wordt beschreven, wordt beoogd de overtuiging te versterken dat voor de bescherming van de bijzondere gave van de Geest een bestuursvorm nodig is die meer op het charisma dan op het hiërarchisch gezag berust. Daarom zal de Prelaat geen bisschop zijn of worden.

Art. 5. Aangezien de pontificale insignes zijn voorbehouden aan hen die de bisschopwijding hebben ontvangen, wordt de Prelaat van Opus Dei uit hoofde van zijn ambt het gebruik toegestaan van de titel van Surnumerair Apostolisch Protonotaris met de titel van Monseigneur en mag hij derhalve de bij deze titel behorende insignes gebruiken.

Art. 6. Vanaf de inwerkingtreding van de Apostolische Constitutie Praedicate Evangelium zullen alle bij de Congregatie voor de Bisschoppen aanhangige zaken betreffende de Prelatuur van het Opus Dei verder worden behandeld en beslist door het Dicasterium voor de Clerus.

Ik besluit dat deze apostolische brief in de vorm van een Motu Proprio zal worden afgekondigd door publicatie in L'Osservatore Romano, en op 4 augustus 2022 in werking zal treden, en vervolgens zal worden gepubliceerd in het officiële commentaar van de Acta Apostolicae Sedis.

Gegeven te Rome, bij Sint Pieter, op 14 juli 2022, het tiende jaar van het pontificaat.

FRANCISCUS

___________________________________________________

[1] Vgl. Preambule Ut sit.