29 juni: Hoogfeest van Petrus en Paulus

Op 29 juni herdenken we het martelaarschap van de heiligen Petrus en Paulus in Rome. Om deze plechtigheid te helpen vieren, zijn hier 12 fragmenten uit de geschriften van de heilige Jozefmaria over liefde voor de paus.

29 juni: St. Petrus and St. Paulus
St. Petrus en St. Paulus (anoniem, public domain)

De liefde tot de romeinse opperherder moet een zoete hartstocht in ons zijn, omdat wij in hem Christus zien.

De liefde tot de Kerk, nr. 13

Je grootste liefde, je hoogste achting, je diepste respect, je meest toegewijde gehoorzaamheid en je grootste genegenheid dient uit te gaan naar de plaatsvervanger van Christus op aarde, naar de paus.

Wij, katholieken, moeten bedenken dat de Heilige Vader, in de hiërarchie van de liefde en het gezag, na God en onze Moeder de allerheiligste Maagd Maria komt.

De Smidse, nr. 135

Dank U, mijn God, voor de liefde tot de Paus, die U in mijn hart gelegd hebt.

De Weg, nr. 573

Katholiek, Apostolisch, Rooms! - Het bevalt me dat je zo rooms bent, en dat je een bedevaart naar Rome verlangt te maken videre Petrum, om Petrus te zien.

De Weg, nr. 520

Iedere dag moet je groeien in trouw aan de Kerk, de Paus, de Heilige Stoel - Met een liefde die steeds theologischer wordt!

De Voor, nr. 353

Neem het woord van de paus aan met een vrome en nederige houding, met een innerlijke en effectieve instemming. Zorg dat het weerklank krijgt!

De Smidse, nr. 133

Moge het dagelijks overwegen van de zware last die op de paus en de bisschoppen rust, je ertoe aanzetten hen met respect en genegenheid te bejegenen en hen te steunen met je gebed.

De Smidse, nr. 136

De trouw aan de paus brengt ook de duidelijke plicht met zich mee zijn gedachtengoed te kennen uit encyclieken en andere documenten. We moeten doen wat we kunnen, opdat alle katholieken aandacht schenken aan het onderricht van de heilige Vader en hun gedrag daar op afstemmen.

De Smidse, nr. 633

Onze Moeder de heilige Kerk strooit met een indrukwekkend edelmoedige liefde het zaad van het evangelie over heel de wereld uit: vanuit Rome tot in de verste uithoeken.

Jouw medewerking aan deze uitbreiding over de hele aarde moet erop gericht zijn de uithoeken met het centrum - dus met de paus - te verbinden, opdat de hele aarde één enkele kudde zal worden, met één herder: één enkel apostolaat!

De Smidse, nr. 638

Draag je gebed, je boete en je werk voor dit doel op: Ut unum sint! Opdat alle christenen eenzelfde wil, eenzelfde hart en eenzelfde geest hebben en daardoor, geheel verenigd met de paus, naar Jezus gaan door Maria. Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!

De Smidse, nr. 647

Maria is voortdurend de Kerk aan het vestigen, aan het verenigen. We kunnen moeilijk een echte devotie tot de Maagd Maria hebben zonder ons meer verbonden te gaan voelen met de andere leden van het Mystiek Lichaam en met het zichtbare hoofd, de paus. Daarom herhaal ik graag: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam, allen met Petrus naar Jezus, door Maria! Als we onszelf zien als een stukje van de Kerk en we ons broeders in het geloof voelen, dan begrijpen we beter wat bedoeld wordt met de broederlijkheid die ons met de hele mensheid verbindt, want Christus heeft de Kerk naar alle mensen en alle volkeren gezonden (zie Mt 28, 19).

Christus komt langs, nr. 139

Deze katholieke Kerk is rooms. Ik geniet van dat woord: rooms! Ik voel mij rooms, omdat rooms wil zeggen universeel, katholiek; omdat het mij de paus innig doet liefhebben, il dolce Cristo in terra, de lieve Christus op aarde, zoals de heilige Catharina van Siëna —die ik zo liefheb— telkens graag zei.

De liefde tot de Kerk, nr. 11